Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki

Ruokatuotannon johtaminen

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikouluttaja.

Haagan restonomikampuksen ruokatuotannon johtamisen koulutuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös Porvoon kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista. Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen ruokatuotannon johtamisessa ja ammattikeittiössä vaadittavasta asiakaskeskeisestä, laadukkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Monimuotototeutuksessa opiskelijan kannattaa varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja. Work&Study mallissa suoritat opintojasi myös työnohessa omalla työpaikallasi.

Opintojen rakenne

  • Avainosaamiset 80 op
  • Asiantuntijaosaamiset 85 op
  • Työharjoittelu 30 op
  • Opinnäytetyö 15 op

YHTEENSÄ 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä ruokatuotannon johtamisen ammattilaiseksi.

Opintoja toteutetaan jonkin verran myös englanniksi. Päivätoteutuksessa päätoiminen opiskelu järjestetään opintojaksoissa, jotka voivat sisältää lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Syksyisin alkavassa päivätoteutuksessa opetus tapahtuu pääosin arkisin klo 8-17.

Keväisin alkavassa monimuotototeutuksessa opetus tapahtuu pääosin työpaikalla work&study mallilla sekä kahtena lähipäivänä noin 4 kertaa lukukaudessa.

Opintojen alussa opiskelija tutustuu monipuolisesti ruokapalvelualan liiketoimintaympäristöön sekä ruokakulttuuriin, saavuttaa alalla tarvittavan ammatillisen perusammattitaidon ja oppii asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet. Näitä tavoitteita tukee myös harjoittelun suorittaminen alan yrityksessä. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokatuotannon johtamisen suuntautuminen (30op) on:

  • Keittiömestari

Lue lisää suuntautumisesta

Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkintosi tarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta.

Haagan restonomikampuksella opiskelija opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen tekemä yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa yhteisesti toteutetut moduulit ja projektit sekä vaihto-opiskelun ulkomailla. Lisäksi on mahdollista suorittaa harjoitteluja ulkomailla ja osallistua kansainvälisille opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät kaiken aikaa vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, case-harjoitukset, yritysvierailut, toimeksiantotehtävät, harjoittelut ja hankkeistetut opinnäytetyöt.

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja.

Hakeminen

Kevään 2023 yhteishaku (päivätoteutus)

Restonomi AMK

Laajuus: 210 op

Koulutus: Ruokatuotannon johtaminen

Toimipiste: Haaga 

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus, Work&Study

Valmistuneiden nimikkeitä: keittiömestari, keittiöpäällikkö, vuoromestari, yrittäjä, tuotekehittäjä, Food Designer

Opiskelijoiden kokemuksia

14.10.2021
Alumnitarina
Nainen menestysreseptin takana – Haaga-Helian alumni Marjaana Pohjola onnistui siinä, miss...
22.09.2021
Alumnitarina
Haaga-Helian restonomiopinnot antoivat hyvät eväät yrittäjyyteen ja auttoivat luomaan kans...
09.08.2021
Alumnitarina
Haaga-Heliasta opittu Hospitality-henki kulkee yhä keittiömestari Miki Puikkosen mukana - ...

 

Sinua voisi kiinnostaa myös

Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Ruokatuotannon johtamisen polkuopinnot, Avoin AMK
Jatkuva oppiminen