Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki

Kuvituskuva: hotelli-, ravintola- ja matkailu

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikouluttaja. Haagan restonomikampuksen majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoimintaan painottuva koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös Porvoon kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista. Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa sekä osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden sidosryhmien kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Sekä päivä- että monimuotototeutuksessa opiskelijan kannattaa varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja.

Opintojen rakenne

  • Avainosaamiset 80 op
  • Asiantuntijaosaamiset 85 op
  • Työharjoittelu 30 op
  • Opinnäytetyö 15 op

YHTEENSÄ 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä majoitus-, ravintola- tai matkailualan ammattilaiseksi.

Opintoja toteutetaan melko runsaasti myös englanniksi. Päivätoteutuksessa päätoiminen opiskelu järjestetään opintojaksoissa, jotka voivat sisältää lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Opetus tapahtuu pääosin arkisin klo 8-17.

Opintojen alussa opiskelija tutustuu monipuolisesti hotelli-, ravintola- ja matkailualan liiketoimintaympäristöön, saavuttaa alalla tarvittavan ammatillisen perusammattitaidon ja oppii asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet. Näitä tavoitteita tukee myös harjoittelun suorittaminen alan yrityksessä. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Voit valita suuntautumiseksi (30op) ensisijaisesti Haagassa tarjottavista suuntautumisvaihtoehdoista:

  • Ravintolaliiketoiminta
  • Majoitusliiketoiminta
  • Matkailuliiketoiminta

Lue lisää suuntautumisesta

Näiden lisäksi, riippuen opintosuunnitelmastasi, on mahdollista valita myös jokin muu restonomitutkinnon suuntautuminen esimerkiksi Porvoon kampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista.

Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkintosi tarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta.

Haagan restonomikampuksella opiskelija opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen tekemä yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa yhteisesti toteutetut moduulit ja projektit sekä vaihto-opiskelun ulkomailla. Lisäksi on mahdollista suorittaa harjoitteluja ulkomailla ja osallistua kansainvälisille opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät kaiken aikaa vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, case-harjoitukset, yritysvierailut, toimeksiantotehtävät, harjoittelut ja hankkeistetut opinnäytetyöt.

Hakeminen

Kevään 2024 yhteishaku

RESTONOMI AMK

Laajuus: 210 op

Koulutus: Majoitus-, ravintola- ja matkailuala

KampusHaaga

Opiskelu: Päivätoteutus

Mihin restonomi työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä esim. ravintolapäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö, majoitusliiketoiminnan business analyst, matkailumarkkinoinnin sisällöntuottaja, juoma-alan ostopäällikkö

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi