Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvituskuva - ihmisiä musiikkitalolla

Koulutuksen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta asiakaslähtöisesti ja osaamisperusteisesti.

Lähtökohtana kehittämiselle ovat sekä työ- ja elinkeinoelämän muutokset, että kohderyhmän osaamistarpeet.

Tavoitteena on, että osallistujien kyky arvioida ja kehittää suunnitelmallisesti omaa pedagogista osaamista ja työyhteisön käytäntöjä lisääntyy.

Hankkeen viisi osioita toteutetaan räätälöitävinä toteutuksina. Osallistujan opinnot henkilökohtaistetaan siten, että toteutuksessa huomioidaan yksilölliset ja koulutuksen järjestäjän osaamistarpeet ja osaamisen hankkimiseen parhaiten soveltuvat tavat.

Koulutusosiot

Hankkeessa on viisi koulutusosiota, jotka pohjautuvat Rohkeasti uudistamaan -osaamiskokonaisuuteen (www.rohkeastiuudistamaan.fi). Henkilökohtaistamisen, ohjauksen, uusien oppimisratkaisujen, arvioinnin sekä oman työn johtamisen kehittämistä tuetaan koulutuksen, tutkimusperustaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla.

Osallistuja voi osallistua kehittämistarpeidensa mukaisesti yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon.

Henkilökohtaistaminen, 5 op

Sisällöt:

 • Opiskelijan ohjaus henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • Tutkinnon perusteiden hyödyntäminen ja noudattaminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisen suunnittelu, organisointi, ohjaus ja seuranta.
 • Osaamisen hankkimisen suunnittelu yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.
 • Opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu ja organisointi osana henkilökohtaistamisprosessia.
 • Uraohjaus osana henkilökohtaistamista
 • Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Ohjaus, 5 op

Sisällöt:

 • Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden.
 • Opiskelijan ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan.
 • Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja oman osaamisensa tunnistamiseen sekä kehittämiseen.
 • Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta
 • Ohjauskeskustelun toteuttaminen eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti
 • Erityinen tuli ammatillisessa koulutuksessa

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet, 5 op

Sisällöt:

 • Ohjaus ja opettaminen osaamisperusteisesti hyödyntäen ja kehittäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä
 • Opiskelijan tukeminen HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastuulliseksi toimijaksi pedagogiikan keinoin
 • Erilaiset joustavat mahdollisuudet ja menetelmät osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksiköllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen (sisältäen digitaaliset oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt)
 • Monimuotoiset ja työelämälähtöiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet huomioiden
 • Opiskelijan ja työpaikkalähtöisen HOKS-prosessin suunnittelu ja toteutus, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeen huomioiden.

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Näytöt ja osaamisen arviointi, 5 op

Sisällöt:

 • Näyttöjen ja muu osaamisen osoittaminen suunnittelu tutkinnon perusteen, HOKS:n ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti.
 • Osaamisen arvioinnin suunnittelu yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa
 • Yksilöllisten osaamisen osoittamisten, näyttöjen suunnittelu työpaikalla
 • Osaamisen arviointi näytöissä ja arvioijana toimiminen
 • Arvioijana toimiminen yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden arvioinnissa
 • Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laadunvarmistaminen

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Oman työn johtaminen ja kehittäminen, 5 op

Sisällöt:

 • Oman työn johtaminen: Oman tehtävän ymmärtäminen osana työyhteisön tehtävää, työn kuormittavuuden säätely, Ajanhallinta ja organisointi
 • Työyhteisöosaaminen: Työyhteisön tavoitteiden edistäminen, monialaisissa tiimeissä toiminen
 • Verkosto-osaaminen: Monialaisissa verkostoissa toimiminen, työelämäyhteistyö
 • Oman työn johtamisen arviointi: Oman osaamisen arviointi oman työn johtamisen eri osa-alueilla, oman työn johtamisosaamisen kehittäminen

Koulutusosio voidaan suorittaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 1-3 lähipäivää.

Kouluttaja

Pedagogiikka

Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Contact

Pedagogiikka

Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi