Opettaja johtajana

Opettaja johtajana - Haaga-Helian opettajien täydennyskoulutus

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä Opettaja johtajana-Koulutus avaa opettajajohtajuuteen liittyviä sisältöjä positiivisen pedagogiikan näkökulmaa hyödyntäen.

Työhyvinvointi on jokaiselle henkilökohtainen asia ja kokemus. Monet kokevat työn hyvinvoinnin lähteeksi ja osaksi ammatti-identiteettiä. Työ, hyvinvointi ja työssä jaksaminen liittyvät myös ilmiöinä toisiinsa. Parhaimmillaan työ tukee ihmisen hyvinvointia ja tekee elämästä merkityksellisen. Työhyvinvointi on työturvallisuutta, tasapainoa ja hyvinvointia työssä ja arkielämässä, työtyytyväisyyttä, motivaatiota, työn imua, terveellisiä elämäntapoja, työstressiä, arvostusta tekemästään työstä, työssä jaksamista, työyhteisön toimintakykyä, omaa työkykyä, töiden organisointia, ammattitaitoa sekä osaamista. Opetushenkilöstön osaamista ja kokemusten vaihtoa vahvistetaan kannustamalla heitä mukaan kehittämään uusia tapoja vahvistaa työhyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä tekijöitä ratkaisukeskeisten menetelmien avulla.

Työhyvinvointi luodaan yhdessä: se pohjaa johtamiseen, osaamiseen ja työn hallintaan sekä osallisuuteen. Osaava, innostunut, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavara ja menestymisen edellytys. Työhyvinvointi syntyy arjen työssä, yhdessä tekemällä. Intensiivinen toiminta auttaa osallistujan omien voimavarojen tunnistamista. Koulutuksen ytimenä on keskinäisen luottamuksen ja positiivisen toimintakulttuurin syntyminen. Luottamus tukee yhteisille arvoille ja tavoitteille rakentuvaa toimintaa. 

Opettaja johtajana-koulutus tukee ja edistää opetus- ja ohjaushenkilöstön kehittävämpää työotetta, jonka avulla vahvistetaan työhyvinvointiin ja johtajuuteen liittyvää ammatti-identiteettiä sekä positiivista kehitystä. Uusien työtapojen avulla lisätään henkilöstön osallisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä lisätään heidän aktiivista toimijuuttaan oman työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Innostuminen on kehittämisorientaatio, joka tuottaa toimimista opiskelijalähtöisesti, tuottaa halua hyödyntää monipuolisia tapoja opettaa ja luo myönteistä opiskeluilmapiiriä. Luottamus työntekijöiden välillä ja johdon välillä on myös keskeisin elementti tuloksekkaassa toiminnassa.

Koulutuksella tavoitellaan:

 • lisäämään sosiaalista osallisuutta, työhyvinvointia ja pääomaa
 • edistämään oppivan toimintakulttuurin johtamista sekä yhteisöllisten toimintatapojen käyttöä
 • laajentamaan ja vahvistamaan yhteistyötä ja toimintaa alueellisesti
 • vahvistamaan ohjaus- ja opetushenkilöstön työhyvinvointia ja työssäjaksamista
 • luomaan sosiaalista tukea; yhteisön ja vertaistuen tärkeys, voimavarojen ja vahvuuksien tiedostaminen luo lisää mahdollisuuksia.

Koulutukseen kuuluu kaksi koulutusosiota, jotka voidaan suorittaa myös erikseen. Kuvaukset koulutusosioista alla. 

Työhyvinvointi kuuluu kaikille - opettaja työhyvinvoinnin kehittäjänä (3 op)

Osiossa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin ratkaisukeskeisiin työhyvinvointia tukeviin menetelmiin. Koulutuksen ja oppimisen perustana on dialogi ja osallistujien yhteinen ymmärrys tavoitteista ja opetushenkilöstön työhyvinvoinnista.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • itsensä johtaminen
 • opettajuuden, johtajuuden ja toimintatapojen muutos
 • voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen valmennus
 • tiimien toiminnan vahvistaminen.

Toteutus tapahtuu verkko-opetuksena, joka koostuu neljästä kolmen tunnin webinaarista. Osallistujat työstävät koulutuksen aikana myös itsenäisen oppimistehtävän.

Opettaja työyhteisön pedagogisena vaikuttajana (3 op) 

Koulutusosioon liittyvät sisällöt antavat käytännön työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle voimavaralähtöisten menetelmien hyödyntämiseen johtamisen ja itsetuntemuksen käsittelyyn.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • voimavarainventaario ja reflektiotaidot operatiivisessa johtamisessa
 • menetelmiä ja välineitä tiimityöskentelyn kehittämiseen
 • työnohjaus ja työyhteisösovittelu työhyvinvoinnin tukena
 • osallistavan johtamisen ja monialaisen yhteistyön merkitys johtamisessa.

Toteutus tapahtuu verkko-opetuksena, joka koostuu neljästä kolmen tunnin webinaarista. Osallistujat työstävät koulutuksen aikana myös itsenäisen oppimistehtävän.

Lisätietoja

Koulutukseen liittyvät kyselyt:
Katja Danska, katja.danska@haaga-helia.fi
Leena Nuutila, leena.nuutila@haaga-helia.fi

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen: jutta.paukkonen@haaga-helia.fi.

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen (yhteystiedot sivun lopussa).

Hinta: koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Milloin: vuosien 2024-2025 aikana.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Katja
Danska
lehtori
+358 294471724
katja.danska@haaga-helia.fi
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
leena.nuutila@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
heli.koskinen@haaga-helia.fi