Opettajat ilmasto-osaajina!

Opettajat ilmasto-osaajina! Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu - täydennyskoulutus

Haluaisitko vahvistaa kestävän kehityksen ja ilmastovastuun osaamistasi ja tuoda ilmastokasvatuksen osaksi koulusi toimintakulttuuria?

Kestävän tulevaisuuden ja elämäntavan rakentaminen edellyttää kykyä tarkastella ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia kysymyksiä yhdessä. Kestävyysosaaminen ja ilmastovastuu ovat osaamisalueita, joita koulutuksessa on välttämätöntä painottaa entistä enemmän.

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä Opettajat ilmasto-osaajina!-koulutus haastaa opettajat toimimaan vihreän siirtymän asiantuntijaosaajina ja ilmastovastuullisuuden lähettiläinä kouluissa.

Koulutuksen tavoite on vahvistaa osallistujien kestävän kehityksen ja ilmastovastuun osaamista. Koulutuksen tuloksena osallistujat tuntevat kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen periaatteet, ymmärtävät vihreän siirtymän megatrendinä sekä osaavat tunnistaa ja soveltaa tulevaisuuden osaamista omalla ammatti- ja opetusalallaan. Koulutuksen myötä osallistujien kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen pedagoginen osaaminen vahvistuu ja koulutukseen osallistunut osaa edistää kestävyysosaamiseen liittyviä arvoja, tietoja ja toimisen taitoja niin opetuksessa, oppilaitoksessa kuin omassa arjessa.

Koulutus muodostuu 6 opintopisteen laajuisesta täydennyskoulutuskokonaisuudesta, johon sisältyy kolme 2 opintopisteen koulutusosiota:

  • Kestävä kehitys ja ilmastovastuu koulutuksessa (2 op)
  • Vihreä siirtymä ja tulevaisuuden osaaminen (2 op)
  • Kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen pedagogiikka (2 op).

Osallistuja voi suorittaa kaikki kolme opintojaksoa tai valita myös yksittäisiä opintojaksoja. 

Tarkemmat tiedot koulutusosioista sekä ilmoittautumislinkit osioihin julkaistaan alla.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti verkossa. Vaihtoehtoisesti monimuoto-opetus toteutetaan Haaga-Helian Pasilan kampuksella.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä toimivat ammatillisen koulutuksen, lukion ja  vapaan sivistystyön henkilöstö.

Koulutuksen järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu koulutuksessa (2 op)

Koulutusosio toteutetaan syksyllä 2024. Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla. 

Koulutusosiossa osallistuja saa perustiedot YK:n globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista, Agenda 2030 toimintaohjelmasta ja sen sisällöistä koulutuksessa. Lisäksi osallistuja saa tiedot ilmastokasvatuksesta ja näkökulmia ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Osiossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen ymmärryksen lisäksi käyttäytymisen ja toiminnan muutoksia osana arkisia valintoja.

Osiossa tutustutaan kestävän kehityksen osaamiskehyksen linjaamiin taitoihin:

  • kestävän kehityksen arvojen ilmentäminen
  • kestävän kehityksen monimutkaisuuden hyväksyminen
  • kestävien tulevaisuuksien visiointi ja
  • toiminta kestävän kehityksen puolesta. 

Kestävän kehityksen arvoista tutustutaan tarkemmin ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen.

Koulutusosio toteutetaan verkossa online-työpajana tai vaihtoehtoisesti monimuoto-opetuksena. Osallistujat tekevät oman tai pienryhmän yhteisen kehittämistehtävän osana omaa opetustyötä.

Vihreä siirtymä ja tulevaisuuden
osaaminen (2 op)

Koulutusosiossa syvennytään vihreän siirtymän megatrendiin. Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä kohti vihreän energian ratkaisuja. Osiossa tarkastellaan, miten koulutus voi tukea muutosta hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Megatrendin ymmärtäminen liittyy siten osaksi kestävyysosaamista. Vihreä siirtymä läpileikkaa tulevaisuudessa kaikki ammatti- ja toimialat luoden uusia työpaikkoja ja osaamisvaateita. Osiossa tutkitaan näitä osaamistarpeita eri ammatti- ja toimialoilla ja etsitään ratkaisuja osaamisen vahvistamiseksi koulutuksen keinoin.

Koulutusosion toteutus verkossa online-työpajana tai vaihtoehtoisesti monimuoto-opetuksena. Osallistujat tekevät oman tai pienryhmän yhteisen kehittämistehtävän osana omaa opetustyötä. 

Kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen pedagogiikka (2 op)

Koulutusosiossa tutustutaan kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen pedagogiikkaan. Osallistujat kehittävät pedagogista osaamistaan suhteessa siihen, miten he ottavat omassa opetuksessa huomioon kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen sisältöjä. Osallistujat vahvistavat myös kestävän kehityksen mukaisen arvoperustan, ekososiaalisen sivistyksen, huomioimista omassa opetuksessa. Koulutusosion jälkeen osallistuja toimii asiantuntijana kestävän kehityksen ja ilmastokasvatuksen sisällöllisessä kehittämisessä omassa oppilaitoksessa.

Koulutusosion toteutus verkossa online-työpajana tai vaihtoehtoisesti monimuoto-opetuksena. Osallistujat tekevät oman tai pienryhmän yhteisen kehittämistehtävän osana omaa opetustyötä. 

Lisätietoja koulutuksesta

Jani Siirilä, jani.siirila@haaga-helia.fi

Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen, lukion ja vapaan sivistystyön henkilöstö.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan ensisijaisesti verkossa online-opetuksena. Vaihtoehtoisesti monimuoto-opetus
toteutetaan Haaga-Helian Pasilan kampuksella.

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen (yhteystiedot alla).

Hinta: koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Milloin: syksyllä 2024.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
jani.siirila@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
heli.koskinen@haaga-helia.fi