Bränditutkimukset

Lead paragraph

Tutkimus selvittää brändiin liitettyjä ominaisuuksia ja kertoo, mitkä tekijät erottelevat brändin suhteessa kilpailijoihin, valituissa asiakassegmenteissä. Tutkimus kertoo, kuinka vahva oma brändisi on markkinoilla ja miten brändiä voidaan kehittää. Vahva brändi vaikuttaa asiakkaiden valinta- ja ostokäyttäytymiseen – tee omasta brändistä kilpailuetua liiketoiminnan kehittämiseen.

Tutkimuksen sisältö ja hyödynnettävyys

Tutkimustuloksia voidaan käyttää mittarina brändin arvioimisessa ja kehittämisessä.  Tutkimuksen avulla yritysjohto saa ajankohtaista tietoa eri kohderyhmien mielipiteistä, jotka liittyvät tunnettuuteen, käyttökokemuksiin ja brändimielikuviin suhteessa kilpailijoihin.  Tuloksia voidaan hyödyntää konkreettisissa brändin kehittämistoimenpiteissä ja markkinointiviestinnässä.

Käsiteltäviä teemoja (esimerkki)

  • Yrityksen palvelun/tuotteen tunnettuus ja käyttäminen, käyttömotiivit ja asemointi kilpailijoihin
  • Yritykseen, tuotteisiin, palveluihin liitettävät ominaisuudet, vertailu pääkilpailijoihin
  • Brändin houkuttelevuus
  • Palvelulupauksen toteutuminen
  • Markkinointiviestintä

Tutkimuksen toteutus ja aikataulu

Tutkimus ja sen toteutustapa räätälöidään ja suunnitellaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Tiedonkeruumenetelmänä käytetään henkilökohtaisia haastatteluja, puhelinhaastatteluja ja sähköpostikyselyjä. Tutkimus voidaan toteuttaa jatkuvana seurantana ja/tai kertamittauksena.

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimus kohdistetaan yrityksen haluamiin kohderyhmiin.

Hinta

Tutkimuksen hinta riippuu sen laajuudesta ja toteutustavasta.

Asiantuntijat

Bränditutkimuksen asiantuntijoina toimivat Teemu Moilanen ja Petteri Ohtonen.  Teemu työskentelee palveluliiketoiminnan yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja opetusaiheitaan ovat palveluliiketoiminnan strateginen johtaminen, innovaatiot palveluissa, asiakaskeskeinen konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu sekä brand management.

Projektipäällikkö Petteri Ohtonen on toiminut markkinatutkimusalalla yli 20 vuotta. Petteri on toteuttanut monia tutkimuksia, jotka liittyvät yritysten ja organisaatioiden asiakkuuksiin, henkilöstöön ja brändeihin sekä toimialakohtaisiin yritys- ja tuotemielikuviin.

Ota yhteyttä

Teemu
Moilanen
tutkimusaluejohtaja
+358 294471515
Teemu.Moilanen@haaga-helia.fi
Petteri
Ohtonen
tutkimuspäällikkö
+358 294471545
Petteri.Ohtonen@haaga-helia.fi