Vuosikertomus: Kaupallinen toiminta ja kansainvälisyys 2021

Kuvitus haaga-helia

Lead paragraph

Haaga-Helian kaupalliset toiminnot järjestäytyivät uudelleen vuoden 2021 alusta. Yhdistimme aikaisemmin eri yksiköissä olleet myyntitoiminnot kotimaan myynnin osalta uudeksi Myynti- ja partneritoiminta -tiimiksi.

Tunnistimme kiinnostavat verkostot ja osallistuimme niiden toimintaan. Otimme johtavan roolin ammattikorkeakoulujen Kiina-verkostossa. Osallistuimme myös aktiivisesti myös kansallisen opiskelijarekrytoinnin verkostoyhteistyön kehittämiseen kutsumalla kokoon suomalaisten korkeakoulujen opiskelijarekrytointiammattilaisia. Yhteistyön tuloksena kansainvälisen korkeakouluopiskelijoiden rekrytointikentälle perustettiin uusi yhteistyöverkosto Higher Education Recruitment Network (HERENET).

Saavutimme Haaga-Helian pedagogisessa täydennyskoulutuksessa pandemiaa edeltävän tason sekä toiminnan monipuolisuudessa että liikevaihdossa. Aloitimme Omnia Education Partnershipin koordinoiman EU-rahoitteisen EU4Skills-projektin Ukrainassa. Vastaamme projektissa opettajankoulutuksesta ja olemme mukana opetussuunnitelmien kehittämisessä sekä oppilaitosjohdon koulutuksessa. Etelä-Afrikassa käynnistimme kaksi opettajankoulutusohjelmaa verkkototeutuksena sekä uuden Education Management -ohjelman.

Laajensimme verkostojamme monipuolisesti

Olimme aktiivisia verkostojen luomisessa sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen rahoitushaussa helmikuussa 2021 sekä lisähaussa elokuussa 2021. Kasvatimme näin hankesalkkuamme ja näkyvyyttämme oppilaitoskentällä valtakunnallisesti. Toteutimme useita kouluttaja- ja fasilitointikoulutuksia yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, joista saimme erinomaista palautetta sekä uusia asiakkuuksia.

Ulysseus Eurooppa-yliopisto -verkostossa ideoimme viiden Ulysseus-kumppanimme kanssa uusia liikkuvuusmahdollisuuksia opiskelijoille ja henkilöstölle ja vastuullista liikkuvuutta vahvistavia käytäntöjä. Ulysseus-verkostossa Kansainvälisyyspalvelut vastaa Mobility and International Outlook -työpaketin tavoitteiden toteuttamisesta. 

Erasmus+-rahoitteinen Mob4All-hanke käynnistyi. Edistimme hankkeessa erityistarpeisten oppijoiden liikkuvuusmahdollisuuksia muun muassa opiskelijoita ohjaavien osaamista kehittämällä. Menestyimme myös Team Finland Knowledge Network (TFK) -rahoitushaussa ja saimme rahoitusta kansainväliseen opintojaksoyhteistyöhön ja liikkuvuuteen Venäjällä.

Osallistuimme aktiivisesti koulutusuudistustyöhön. Työstimme yhdessä osaamisalueiden ja tutkintojen kanssa Haaga-Helian ammattikorkeakoulututkinnon globaalin osaamisen tavoitteet ja kriteerit osaamisen kehittymisen arviointiin. Haaga-Heliasta valmistuu asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä kotimaassa ja ulkomailla.

Koulutusvienti kasvaa ja kehittyy

Koulutuksen vienti oli myös pandemian keskellä merkittävien muutosten pyörteissä. Henkilökohtainen myyntityö ja asiakastapaamiset vaihtuivat virtuaalisiin messuihin ja digitaalisiin tapaamisiin. Koulutusviennin toimintavuoden tulokset olivat hyvät ja saavutimme lähtökohtaisesti asetetut tavoitteet. Lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrä nousi 125:een opiskelijaan. 

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrässä palasimme koronaa edeltäneelle tasolle. Lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä jäi edelleen alle puoleen vuoden 2019 tasosta. Moni opiskelija joutui peruuttamaan tai siirtämään suunnitellun vaihdon. Henkilöstöliikkuvuuden käynnistimme maltillisesti syyslukukaudella 2021. Tarjosimme lisäksi monipuolisesti mahdollisuuksia virtuaalisiin opintoihin ulkomailla ja Haaga-Helian virtuaalinen International Staff Week toukokuussa oli menestys.

Kasvatimme koulutusagenttiyhteistyötä merkittävästi. Vuoden lopussa agenttien määrä oli 49, joista 10 vuoden 2021 aikana solmittua uutta agenttisopimusta.

Avasimme uusia markkinoita Etelä-Koreaan ja vahvistimme läsnäoloamme aktiivisesti kampanjoimalla Venäjällä, Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa. Latinalaisen Amerikan osalta teimme avauksia yhteistyössä Haaga-Helian ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa. Näihin lukeutuivat julkiseen tarjouskilpailuun osallistuminen Hondurasissa sekä uuden espanjankielisen verkkokurssin kehittäminen Haaga-Helia Online -alustalle. 

Rakensimme Pathway -ohjelman, jonka läpäisseelle opiskelijalle takaamme opiskelupaikan hänen valitsemassaan ohjelmassa Haaga-Heliassa. Vietnam Pathway -ohjelmasta valmistuttiin jo järjestyksessään neljänneltä vuosikurssilta. Opiskelijat jatkavat tutkinto-opiskelijoina Haaga-Heliassa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Yhteistyömme osaomistusyhtiömme EduExcellence Oy:n kanssa on jatkunut tiiviinä. Näin olemme vahvistaneet läsnäoloamme Aasian ja Afrikan markkinoilla uusien sopimusten ja aloitettujen tilauskoulutusten ja yhteistutkintojen kautta.

Koulutusta, tutkimusta ja yhteistyötä

Koronan vaikutukset näkyivät koulutusten myynnin vähentymisenä erityisesti ravintola-, hotelli- ja matkailualan yrityksissä. Tilavuokrausta jatkoimme koronatilanteen määrittämissä rajoissa. Syksyn aikana järjestimme Patentti- ja rekisterihallituksen ja Opetushallituksen laajat tutkintotilaisuudet Pasilan kampuksella. Partneriyhteistyössä tulimme yrityksiä vastaan laskuttamalla vain neljänneksen partnerimaksusta.

Lanseerasimme ja avasimme kaupallisen Haaga-Helia Online -verkkokoulutusalustan. Verkkokurssien määrä oli vuoden lopussa noin 20. Kursseja käytämme B2C-kaupan lisäksi myös osana koulutuksen vientiä ja rakenteilla olevaa verkossa toteutettavaa Hospitality Management -tutkintoa.

Osallistimme yrityksiä partneriohjelman uudistamiseen palvelumuotoilun keinoin ja uutta entistä kokonaisvaltaisempaa ohjelmaa pilotoimme vuoden 2022 aikana. Saatoimme loppuun autoalalle suunnatun Uusi ammatillinen kasvu -hankeen kesäkuussa.

Tutkitulle tiedolle oli kysyntää. Haaga-Helian kaupallisissa tutkimuspalveluissa teimme ennätysmyynnin. Työelämätutkimukset, matkailun tulo- ja työllisyysselvitykset sekä asiakastutkimukset kiinnostivat yrityksiä.

Olimme mukana Haaga-Helia Business Innovation Conferencen (HHBIC) sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen Pedaforum 2022 -seminaarin suunnittelussa. Käynnistimme Haaga-Helia SalesMorning 2022 -tapahtuman järjestelyt.

Toimintavuoden aikana hioimme sisäisiä ja ulkoisia myyntiprosesseja sekä madalsimme kaikin tavoin myynnin esteitä. Yrityksille suunnattujen kaupallisten palvelujen saavutettavuutta paransimme verkkosivu-uudistuksen avulla. Pyrimme edesauttamaan koulutusviennin nopeatempoisen mallin ymmärrystä organisaatiossa. Koulutuksen viennin yhteenlaskettu liikevaihto toimintavuonna oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Lue lisää