Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutuskokonaisuus

Muu koulutus

Journalismin koulutus

Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma järjestää koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille journalisteille. Koulutuskokonaisuus käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää toukokuun 2021 loppuun. Hakuaika on 20.10.–8.11.2020.

Tekstiä editoitu 18.11.2020: Perjantain 20.11.2020 ohjelmaa tarkennettu.

(In English below)

Haaga-Helian journalismin koulutusohjelma järjesti myös lukuvuonna 2019–2020 koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille journalisteille. Nyt alkava koulutus on itsenäinen eikä vaadi, että hakija olisi osallistunut aiempaan koulutukseen.

Kohderyhmä

Kokonaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat työskennelleet aiemmin journalisteina tai jotka ovat saaneet alan koulutuksen. Koulutukseen valittavat opiskelijat työskentelevät osin yhdessä suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. 

Koulutukseen tavoitteena on etsiä uusia tapoja tehdä journalismia monikielisessä ympäristössä sekä laajentaa suomalaisen journalismin aihevalintoja ja näkökulmia.

Valintakriteerit

Hakuaikataulu

Haku on kaksivaiheinen:

 1. Koulutukseen haetaan ennakkotehtävällä, joka palautetaan viimeistään 8.11.2020. Ennakkotehtävällä selvitetään hakijan journalismin ja suomen kielen osaamista sekä motivaatiota ja halua sitoutua opiskeluun.
  Ennakkotehtävän lisäksi hakija laatii CV:n, josta käy ilmi aiempi koulutus, työkokemus sekä suomen kielen opinnot. CV:n liitteinä aiempaa osaamista osoitetaan journalismin alan tutkintotodistuksella, julkaistuilla juttu- ja työnäytteillä, työtodistuksilla, suosituskirjeellä tai näiden yhdistelmillä.
   
 2. Ennakkotehtävän, CV:n ja todistusten perusteella osa hakijoista kutsutaan ryhmähaastatteluun, jotka järjestetään perjantaina 20.11.2020. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostitse viimeistään maanantaina 16.11.2020. Myös hakijat, joita ei kutsuta valintakokeeseen, saavat ilmoituksen sähköpostitse.

(Tekstiä editoitu 18.11.2020: Perjantain 20.11.2020 ohjelmaa tarkennettu.) 

Koulutukseen mukaan valitut saavat tiedon valinnasta joulukuun 2020 alussa.

Ennakkotehtävän ohjeistus

Ennakkotehtävän kysymykset sekä vastauspohja ovat Webropol-lomakkeella.

Ennakkotehtävän vastausten lisäksi myös CV ja dokumentit palautetaan samaa Webropol-lomaketta käyttäen siinä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Ennakkotehtävän arvioinkriteereitä ovat: 

 • tehtävänannon noudattaminen
 • suomen kieli
 • ennakkotehtävää varten tuotettujen juttuideoiden kiinnostavuus, merkittävyys ja uutuusarvo suomalaiselle lukijalle.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä.

Koulutus koostuu monimediaisesta toimitustyöskentelystä yhdessä suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Lisäksi järjestetään työpajoja ja vierailuja, joiden tavoitteena on perehdyttää journalistin ammattietiikkaan, lainsäädäntöön, työtapoihin ja -metodeihin, mediakenttään ja itsensä työllistämiseen nimenomaan Suomessa.

Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii sitoutumista aikatauluihin ja tehtäviin. Koulutus vaatii jokaiselta itsenäistä työskentelyä lähiopetuksen lisäksi.

Koulutuksen aloitustapaaminen järjestetään 11.12.2020 klo 14–16 sekä orientaatiojakso 7.–8.1.2020 klo 9–16 ja 9.1. klo 10–14. Orientaatiojaksolla tutustutaan koulun työskentelytapoihin, välineisiin ja koulutuksen tavoitteisiin sekä tehdään jokaiselle henkilökohtainen oppimissuunnitelma. 20.1.2020 lähtien lähitapaamiset ovat keskiviikko- ja perjantai-iltapäivisin klo 13–16.

Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki). Opiskelijalla on oltava käytössään oma älypuhelin ja mielellään myös oma kannettava tietokone.

Koulutuskokonaisuus ei johda tutkintoon. Se voi kuitenkin valmentaa suomalaiseen korkeakoulututkintoon hakeutumisessa. Lisäksi suoritettuja kokonaisuuden osia voi hyödyntää tutkinto-opiskelijaksi päästyään.

Koulutuksen hinta

Koulutus on siihen valituille maksuton. Koulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on saanut apurahan Helsingin Sanomain Säätiöltä.

Vastuuhenkilöt ja lisätietoja

Viestintä ja markkinointi

Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi

Viestintä ja markkinointi

Taija
Hämäläinen
lehtori
+358 294471287
Taija.Hamalainen@haaga-helia.fi

**

Study programme for immigrant journalists

Haaga-Helia University of Applied Sciences organizes a special study programme for immigrant journalists. Studies will begin in January 2021 and last to the end of May 2021. The application period is 20 October – 8 November 2020.

Haaga-Helia's degree programme in journalism organized a study programme for immigrant journalists also during the academic year 2019-2020. The study programme starting now is independent and doesn’t require participation to the previous study programme.

Target group

The study programme is intended for people with immigrant backgrounds who already have some education or work experience as journalists. The students selected to the study programme will study partly together with Finnish-speaking degree programme students.

The aim of the programme is to find new ways to do journalism in a multilingual environment and to broaden the story choices and point of views in Finnish journalism.

Admission criteria

Application schedule

The application has two stages:

 1. A pre-assignment must be returned by 8 November 2020 at 23:59 the latest. The pre-assignment clarifies the applicant's journalism and Finnish language skills, as well as motivation and willingness to engage in studies.
  In addition to the pre-assignment, the applicant will make a CV that shows his/her previous education, work experience and Finnish language studies.  As an appendix to the CV, previous know-how in the field of journalism can be shown with certificates concerning education in the media field, published work examples, employment certificates, letters of recommendation or with combinations of these.
   
 2. On the basis of the pre-assignment, CV and certificates, we will invite a group of applicants to the group interview on Friday 20 November 2020. Invitations to the group interview will be sent by email on Monday 16 November 2020 the latest. The applicants who are not invited to the group interview are also going be notified by email.

(The text has been edited on18 November 2020: The agenda of Friday 20 November has been defined.) 

The selected applicants will receive information of the selection at the beginning of December 2020.

Pre-assignment instructions

The pre-assignment questions and an answer template are in Webropol (only in Finnish).

In addition to the pre-assignment answers, send your CV and other documents by using the same Webropol form. 

Assessment criteria for the pre-assignment are:

 • Compliance with the assignment
 • Finnish language
 • The attractiveness, significance and novelty value of the pre-assignment's story ideas for the Finnish reader.

Content of studies and timetable

The scope of the study programme is 15 ECTS.

The study programme consists of multimedia editorial work together with Finnish-speaking degree programme students. In addition, there will be workshops and visits that will familiarize students  with  journalists’ professional ethics, legislation, work methods, media field and self-employment in Finland.

Successful completion of the studies will require commitment to the timetables and assignments. The study programme will require independent work in addtion to the contact lessons.

The first contact meeting will be held on 11 December 2020 at 14–16 and an orientation period will take place on 7–8 January 2021 at 9–16 and 9 January at 10–14. At the orientation period the students will familiarize themselves with Haaga-Helia's working methods, tools and the goals of the study programme. Also, an individual study plan will be made for every student. Starting 20 January 2021 the contact lessons will be held on Wednesday and Friday afternoons at 13-16.

Contact lessons will be mainly held at Haaga-Helia's Pasila premises (Ratapihantie 13, Helsinki). The student must have a smartphone and preferably a laptop at his/her use during the studies.

The study programme does not lead to a degree. However, it can train in applying for a Finnish university degree. In addition, credits gained during the programme can be used if a participant later applies for and is accepted as a degree student in Haaga-Helia.

Tuition fee

Tuition is free of charge for those selected to the programme. To implement the study programme, the Haaga-Helia University of Applied Sciences has received a grant from the Helsingin Sanomat Foundation.

Contact persons

Viestintä ja markkinointi

Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi

Viestintä ja markkinointi

Taija
Hämäläinen
lehtori
+358 294471287
Taija.Hamalainen@haaga-helia.fi
Usein kysytyt kysymykset (UKK) / Frequently Asked Questions (FAQ)

(In English below)

Voiko koulutukseen saada opintotukea?

Opintotuen saamiseen liittyy monia ehtoja, joiden täyttymisestä päättää Kela. Hakijan tuleekin itse selvittää, mihin tukiin juuri hän on oikeutettu tätä koulutusta suorittaessaan.

Lisätietoa opintotuesta Kelan sivuilla.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilla.

Opiskelu tässä koulutuksessa on sivutoimista eikä se johda tutkintoon. Osallistujat eivät ole oikeutettuja  päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opiskelijaterveydenhuolto, opiskelija-alennukset) tai ateriatukeen.

Vielä tärkeää: Jos olet parhaillaan työttömänä, selvitä etukäteen omasta TE-keskuksesta tämän koulutuksen mahdollinen vaikutus työttömyyskorvaukseen. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei ole yleensä esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai 5 opintopistettä kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa.

Täytyykö koulutukseen valittavilla olla Suomen oleskelulupa? 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu noudattaa oleskelulupien osalta Maahanmuuttovirasto Migrin linjausta. Migri sanoo seuraavaa:

”Turvapaikanhakijan ei ole mahdollista saada oleskelulupaa opiskelun perusteella, jos hänellä on samanaikaisesti vielä turvapaikkahakemus vireillä. Opiskelijan pitäisi peruuttaa kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksensa, jos hän haluaa hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella. Opiskelijan pitäisi siis tehdä itse päätös sen suhteen, kummalla perusteella hän haluaa hakea. On kuitenkin hyvä huomata, ettei lainsäädäntö rajoita turvapaikanhakijan opiskelua. Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos se on oppilaitoksen omien säännösten ja ohjeiden mukaista.

Oleskeluluvan saaminen korkeakouluopintoihin lähtökohtaisesti edellyttää sitä, että opinnot johtavat korkeakoulututkintoon. Oleskeluluvan voi kuitenkin saa myös muihin kuin tutkintoon johtaviin opintoihin, jos opiskelijalla on siihen perusteltu syy. Tarkastelemme aina esitettyjä perusteluita tapauskohtaisesti kunkin oleskelulupahakemuksen kohdalla. Yleisesti voidaan todeta, että perusteltu syy voi olla esimerkiksi ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, aikaisempaan työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus.”

**

Can you get financial aid for these studies?

There are many conditions for receiving state’s financial aid for students and Kela, the Social Insurance Institution of Finland, decides when these conditions are met. The applicant must find out him/herself what support he/she is entitled to when studying in this study programme.

More information about the state’s financial aid for students on Kela's website.

More information about adult education allowance on Työllisyysrahasto's website.

Studying in this study programme is part-time and doesn’t lead to a degree. The participants are not eligible for student social benefits (for example student health care, student discounts) or for mealtime support for full-time students.

Important: If you are unemployed at the moment, find out the impact of your studies on your unemployment benefit in advance at your TE services center. The unemployed student's entitlement to unemployment allowance is mainly determined by whether or not studying is considered as full-time or part-time education. Part-time studying is not normally a barrier to getting unemployment benefit. In the Act on unemployment benefits, part-time studies are defined as studies in which the average workload is less than 25 hours per week or 5 credits a month. Matters related to unemployment benefits are always settled at the local TE services center.

Do the selected applicants need a Finnish residence permit?

Haaga-Helia University of Applied Sciences complies with Migration Guidelines of Migri for residence permits. Migri says the following:

"An asylum seeker will not be able to obtain a residence permit on the basis of study if he/she still has an asylum application pending. A student should withdraw his application for international protection if he/she wants to apply for a residence permit on the basis of study. The student should therefore make a decision on which basis he or she wishes to apply. However, it is good to note that legislation does not restrict the asylum seeker's education. An asylum seeker can apply for a place of study and accept a place of study if it is in accordance with the school's own regulations and instructions.

Getting a residence permit for university studies in principle requires that the studies lead to a university degree. However, residence permits may also be granted to non-degree studies if the student has a well-founded reason. We always look at the arguments presented on a case-by-case basis for each application for a residence permit. Generally, it can be stated that a justified reason may be, for example, completing a professional qualification or diploma, additional training for previous work or special training in Finland."

Viestintä ja markkinointi

11.01.2021
Alumnitarina
Käytännönläheisiä oppeja, työelämäkontakteja ja unelmien toteutumista

Viestintä ja markkinointi

11.01.2021
Alumnitarina
”Haaga-Heliassa opitaan käytännön tekemisen kautta”

Muu koulutus

Virtuaalitapahtumat haltuun