Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutus

Journalismin koulutus

Mahdollisesta uudesta maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutusryhmästä tiedotetaan tällä sivulla.

(In English below, Украiнською нижче)

Hae maahanmuuttajataustaisille journalisteille suunnattuun koulutukseen!

Haaga-Helian journalismin koulutus järjestää kolmannen koulutuksen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille journalisteille. Lisäksi järjestetään erillinen harjoitteluohjelma, jota varten osa opiskelijoista saa puolen vuoden työskentelyapurahan.

Hakuaika: Koulutuksen haku käynnistyy 1.12.2022 ja päättyy 16.2.2023. Harjoitteluohjelman haku on toukokuussa 2023. Päivitys 18.1.2023: Hakuaikaa on pidennetty, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monia kohderyhmään kuuluvia. Samalla valintakoepäivä ja aloitusajankohta siirtyvät hiukan (ks. alla).

Kuka voi hakea: Koulutukseen voivat hakea maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka ovat työskennelleet aiemmin journalistina tai saaneet alan koulutuksen. 

Koulutuksen kieli: Koulutuksen työkielet ovat suomi ja englanti. Koulutuksessa hyödynnetään myös valitun ryhmän muuta kieliosaamista. 

Koulutuksen kesto: Koulutus alkaa maaliskuussa 2023 ja päättyy helmikuussa 2024. Koulutuksessa käytettävät kielet ovat suomi ja englanti. 

Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa opiskellaan suomalaisen journalismin erityispiirteitä sekä Suomen lainsäädäntöä ja journalismin eettisiä ohjeita. Opiskelijat tekevät yhteistyötä suomalaisten journalismin tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opetussuunnitelmat ja heille etsitään omaan tasoon sopivia kieliopintoja. Koulutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja tuetaan heidän ammatillista kehittymistään.

Harjoitteluohjelma: Koulutuksen lisäksi järjestetään harjoitteluohjelma yhteistyössä suomalaisten toimitusten kanssa. Harjoitteluun haetaan erikseen toukokuussa 2023 ja harjoitteluun valitut saavat harjoittelua varten puolen vuoden apurahan (2000 euroa kuukaudessa).

Tavoite: Tavoitteena on tukea koulutukseen osallistuvia vahvistamaan omaa journalistista osaamistaan ja auttaa heitä löytämään työmahdollisuuksia.

Hakuvaiheen aikataulu:

 • Hakuaika on 1.12.2022–16.2.2023. Koulutukseen voi hakea suomeksi tai englanniksi.
 • Koulutukseen haetaan tekemällä ennakkotehtävä Webropol-alustalla. Ennakkotehtävän aineistona on artikkeli, joka on saatavilla alla olevista linkeistä sekä suomeksi (Moni ikävöi yhdessä) että englanniksi (Longing together). Ennakkotehtävän perusteella valitaan varsinaiseen valintakokeeseen kutsuttavat.

Linkki hakulomakkeeseen:

 • Koulutukseen haetaan tällä Webropol-lomakkeella.
 • Varaa riittävästi aikaa ennakkotehtävän tekemiseen, jotta ehdit varmasti vastata kaikkiin kysymyksiin ja tarkistaa vastauksesi.
 • Ennakkotehtävän tekemiseen kannattaa varata aikaa monena päivänä.

Valintakokeen aikataulu:

 • Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse viimeistään tiistaina 21.2.2023.
 • Valintakoe järjestetään lauantaina 4.3.2023. Ennakkotehtävä ei vaikuta enää varsinaisen valintakokeen arviointiin.
 • Tiedon valinnasta saat viimeistään tiistaina 7.3.2023.

  Koulutuksen aikataulu:

  Maaliskuu - kesäkuu 2023

  • Koulutuskokonaisuus järjestetään 17.3.2023–29.2.2024.
  • Koulutus alkaa perjantaina 17.3.2023 klo 12–16.
  • Tämän jälkeen tapaamisia on kevätlukukaudella perjantai-iltapäivisin 26.5. asti. Perjantaina 7.4. ei ole tapaamista.
  • Perjantaitapaamisten lisäksi koulutuksessa on kolme intensiivijaksoa, jotka kestävät perjantai-illan lisäksi lauantaipäivän. Ensimmäinen intensiivilauantai on 18.3., toinen 1.4. ja kolmas 29.4.2023 kello 10–16. Koulutus vaatii jonkin verran itsenäistä työskentelyä lähiopetuksen lisäksi.
  • Lisäksi osallistumme Science Night Live -tapahtumaan Heurekassa 29.3.2023.

  Elokuu 2023 - helmikuu 2024

  • Harjoitteluohjelmaan valitut sitoutuvat kokopäiväiseen koulutukseen.
  • Muille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan he etenevät. 

  Muuta tärkeää:

  • Koulutus ei maksa siihen mukaan valituille. Opiskelijalla täytyy olla käytettävissään oma kannettava tietokone.
  • Koulutuksesta ei valmistu tutkintoon. Se voi kuitenkin auttaa hakemaan korkeakouluun ja osa kursseista voidaan sisällyttää korkeakoulututkintoon.
  • Lähiopetus järjestetään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella (Ratapihantie 13, Helsinki).
  Usein kysytyt kysymykset (UKK)

  Vastuuhenkilöt ja lisätietoja

  Anne
  Leppäjärvi
  tutkintojohtaja
  +358 294471456
  anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

  **

  Information about a possible new training group for journalists with immigrant backgrounds will be published on this webpage.

  (Украiнською нижче)

  Training Programme for Immigrant Journalists

  Apply for the training programme directed at journalists with immigrant backgrounds!

  For the third time, Haaga-Helia's Degree in Journalism organises training for journalists with immigrant backgrounds now living in Finland. In addition, a separate internship program is organized, for which some students will receive a grant allowing for a 6-month internship work.

  Application period: The application period for the training programme begins on 1 December 2022 and closes on 16 February 2023. The application period for the internship will run in May 2023. Update on 18 January 2023: The application period has been extended in order to reach as many members of the target group as possible. Please note that the entrance exam date and the training programme's starting date are slightly moved forward (see below).

  Who can apply: People of immigrant background who have previously worked as journalists or received education in the field can apply for the training programme.

  Language of tuition: The working languages ​​of tuition are Finnish and English. The training programme also leverages knowledge of other languages spoken within the selected applicant group. 

  Duration of the programme: The training programme begins in March 2023 and ends in February 2024. The tuition will be delivered in Finnish and English.

  Training programme content: Characteristic features of the Finnish journalism, Finnish legislation and ethical guidelines for journalism are at the core of the programme. The students will cooperate with the Finnish Journalism Degree Programme students. Tailored study plans will be created for the students and language studies suitable for their proficiency level will be searched for. The training programme will strengthen the students' understanding of the Finnish society and support their professional development.

  Internship program: In addition to the training programme, an internship program is organized in cooperation with the Finnish media companies. The application for the internship should be submitted separately in May 2023; thereafter, all students who have been admitted to the internship programme will be receiving an internship grant over a period of 6 months (2,000 euros per month).

  Goal: The goal is to support participants of the training programme in strengthening their journalistic competences, while helping them to secure job opportunities.

  Schedule for the application phase:

  • The application period is from 1 December 2022 to 16 February 2023. You can apply for the training programme in Finnish or English.
  • In order to apply for the training programme, applicants should complete a preliminary assignment on the Webropol platform. The material used for the preliminary assignment is an article in either Finnish (Moni ikävöi yhdessä) or English (Longing together), which can be accessed via the links below. Those admitted to the entrance examination are going to be selected based on the preliminary assignment outcomes.

  Link to the application form:

  Entrance examination schedule:

  • Invitations to the entrance exam will be sent by email on Tuesday, 21 February 2023 at the latest.
  • The entrance exam will be held on Saturday, 4 March 2023. The preliminary assignment will no longer affect the evaluation of the programme entrance exam.
  • You will receive information regarding your admission status no later than Tuesday, 7 March 2023.

   Training programme schedule:

   March - June 2023

   • The training programme in its entirety will be delivered from 17 March 2023 to 29 February 2024.
   • The training starts on Friday, 17 March 2023 from 12:00 to 16:00.
   • Following that, in the spring semester 2023, there will be sessions held on Friday afternoons until 26 May. Notice that there will be no session on Friday, 7 April.
   • In addition to the Friday meetings, the training programme includes three intensive periods that will last over Friday evenings and Saturdays. The first intensive Saturday will take place on 18 March, the second one will be held on 1 April and the third one will be on 29 April, 2023, each between 10 a.m. and 4 p.m. Apart from the face-to-face sessions, the training requires some independent work.
   • In addition, we will participate in the Science Night Live event at Heureka on 29 March, 2023.

   August 2023 - February 2024

   • Those admitted to the internship program will commit to a full-time training schedule.
   • Other students will be offered a tailored study plan, according to which their studies will be expected to progress.

   Other important things:

   • The tuition is free of charge for those admitted to the training programme. Students must have an own laptop at their disposal.
   • The training programme does not award students with a degree. However, it can help one to apply to a university and some of the courses can be included in a university degree programme curriculum.
   • Contact teaching will take place at the Pasila campus of Haaga-Helia University of Applied Sciences (at Ratapihantie 13, Helsinki).
   Frequently Asked Questions (FAQ)

   Contact persons

   Anne
   Leppäjärvi
   tutkintojohtaja
   +358 294471456
   anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

   **

   Навчальний курс для журналістів іноземного походження, які іммігрували до Фінляндії

   Запрошуємо на навчання журналістів іноземного походження, які іммігрували до Фінляндії.

   Відділ журналістики університету «Гааґа-Геліа» (Haaga-Helia) уже втретє організовує курси для журналістів-іноземців, які проживають у Фінляндії. Додатково пропонується стажувальна програма, яка передбачає виплату стипендії частині студентів протягом півроку.

   ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ. період подання заявок на навчання розпочнеться 01.12.2022 і завершиться 16.02.2023. Реєстрація на стажувальну програму проходитиме в травні 2023 року. Оновлення від 18.01.2023: термін подання заявок був подовжений, щоб забезпечити охоплення якомога більшої кількості заявників із цільової групи. Саме тому дата проведення вступного іспиту та дата початку навчання також трохи зміняться (див. наведену нижче інформацію).

   ХТО МОЖЕ ПОДАВАТИСЯ. Курси призначені для осіб іноземного походження, які іммігрували до Фінляндії, раніше працювали журналістами та здобули фахову освіту.

   МОВА НАВЧАННЯ. Робочими мовами є фінська й англійська. Також використовуватимуться мови, якими володіють учасники конкретної групи.

   ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ. Курс розпочинається у березні 2023 року й завершується в лютому 2024 року. Навчання проводиться фінською й англійською мовами.

   УМІСТ НАВЧАННЯ. Під час навчання ми вивчатимемо особливості фінської журналістики, фінське законодавство та принципи журналістської етики. Учасники курсів співпрацюватимуть із фінськими студентами, які здобувають вищу освіту в галузі журналістики. Для студентів буде створено індивідуальні навчальні програми, а також підібрано мовні курси відповідно до рівнів володіння мовою. Під час навчання ви поглибите своє розуміння фінського суспільства та розвиватиметеся професійно.

   СТАЖУВАЛЬНА ПРОГРАМА. Додатково до навчання пропонується стажувальна програма, організована в співпраці з фінськими медіакомпаніями. На стажувальну програму треба подаватися окремо в травні 2023 року. Хто пройде відбір, буде отримувати стипендію на стажування протягом півроку (2000 євро на місяць).

   МЕТА. Метою навчального курсу є розвинути свої професійні компетенції та розширити можливості працевлаштування.

   РОЗКЛАД ЕТАПУ РЕЄСТРАЦІЇ.

   • Період подання заявок: 01.12.2022–16.02.2023. Подавати документи можна фінською або англійською мовою.
   • Умовою реєстрації є виконання попереднього завдання на платформі Webropol. Матеріалом для попереднього завдання є стаття, доступна за посиланнями нижче як фінською (Moni ikävöi yhdessä), так і англійською (Longing together) мовами. На основі результатів попереднього завдання вибирають тих, кого запросять на основний вступний екзамен.

    ОСИЛАННЯ НА РЕЄСТРАЦІЙНУ АНКЕТУ.

    РОЗКЛАД ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ:

    • Запрошення на вступний іспит будуть надіслані електронною поштою не пізніше 21.02.2023.
    • Вступний іспит відбудеться в суботу 04.03.2023. Попереднє завдання більше не впливає на оцінювання самого екзамену.
    • Результати іспиту будуть повідомлені абітурієнтам не пізніше 07.03.2023.

    РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ.

    Березень червень 2023 р.

    • Навчання за програмою проводитиметься в період від 17.03.2023 до 29.02.2024.
    • Заняття розпочнуться в п’ятницю 17.03.2023, між 12-00 і 16-00.
    • Після цього впродовж весняного семестру група збиратиметься вдень кожної п’ятниці; остання зустріч відбудеться 26.05. У п’ятницю 07.04 заняття в цей час не проводитимуться.
    • Крім занять по п’ятницях, навчальний курс передбачає інтенсиви, які проводитимуться по вечорах п’ятниць і по суботах. Перший суботній інтенсив відбудеться 18.03, другий – 01.04 і третій – 29.04 о 10:00–16:00. Окрім аудиторних занять, навчальний курс передбачає самостійну роботу.
    • Ми також беремо участь у заході Science Night Live в науковому музеї «Еврика» (Heureka) 29.03.2023 р.

    Серпень 2023 – лютий 2024 рр.

    • Особи, хто потраплять на стажувальну програму, перейдуть на денну (повну) форму навчання.
    • Для інших студентів буде розроблено індивідуальні програми, за якими вони продовжать навчання.

    ІНШЕ ВАЖЛИВЕ

    • Для студентів, які пройшли відбір, навчання безкоштовне. У студента має бути власний ноутбук.
    • Навчання не передбачає отримання наукового ступеня. Тим не менше, воно може допомогти при вступі до вищого навчального закладу, до того ж частина курсів може бути зарахована під час здобуття наукового ступеня.
    • Аудиторні заняття проводитимуться в кампусі Пасіла університету «Гааґа-Геліа» (Ratapihantie 13, Гельсінкі).
    Anne
    Leppäjärvi
    tutkintojohtaja
    +358 294471456
    anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

    Info

    Koulutus: Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutus

    Hakuaika: 1.12.2022 - 16.2.2023

    Koulutuksen kesto: maaliskuu 2023 - helmikuu 2024

    Koulutuksen kieli: suomi ja englanti

    *** 

    Education: Training Programme for Immigrant Journalists

    Application period: 1 December 2022 - 16 February 2023

    Duration: March 2023 - February 2024

    Language of tuition: Finnish and English