Kielitietoinen opetus verkossa

Kuvituskuva: Kielitietoinen opettaminen verkossa

Koulutus parantaa osallistujien kykyä huomioida kielelliset ja kulttuuriset piirteet verkko-oppimisessa, digivälineiden käytössä, aihesisällöissä ja kommunikaation tavoissa.

Koulutus keskittyy erityisesti verkkovälitteisen opetuksen, ohjauksen ja verkostoissa tapahtuvan yhteistyön kieli- ja kulttuuritietoisuuden parantamiseen. Tarkoituksena on kouluttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan ja huomioimaan verkko-oppimista vaikeuttavat ja yhteistyötä haittaavat kielelliset ja kulttuuriset toimintatavat ja digivälineiden rakenteelliset piirteet.

Koulutuksen myötä osallistujilla on hyvä kieli- ja kulttuuritietoinen ote kansainvälisissä verkostoissa toimimiseen ja he osaavat huomioida mm. maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuuden vahvistamista kommunikaatiossa ja verkko-oppimisen rakenteissa.

Teemat

 • Kielitietoisuus ja selkokieli opetuksessa ja ohjauksessa
 • Kulttuuri- ja kielitietoinen kohtaaminen verkossa
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus verkko-oppimisympäristössä

Ilmastonmuutoksen ja kustannustehokkuuden vuoksi koulutus ja koulutusvienti siirtyy jatkossa enemmän verkkovälitteiseksi. Verkko-opetuksen määrä kasvaa jatkuvasti myös valmentavassa kieliopetuksessa. Kieli- ja kulttuuritietoisuuden huomioiminen erityisesti verkko-opetuksessa vahvistaa digitaalista tasa-arvoa.

Koulutuksen sisältö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, ja ne sisältävät yhteistoiminnallisia webinaareja ja tehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Osallistujat vievät oppimansa oman organisaation verkkototeutuksiin ja toimintatapoihin.

Tuloksena on osallistujien parempi kieli- ja kulttuuritietoisuus, selkokielen ja saavutettavuuden huomioivia oppimateriaaleja ja viime kädessä myös verkkototeutukset, joissa opiskelijoiden on helpompi toimia. Tarkempi sisältö ja tapaamiset sovitaan koulutuksen järjestäjän kanssa.

Koulutusosiot

Kielitietoisuus ja selkokieli opetuksessa ja ohjauksessa, 3 op

Osallistuja

 • Ymmärtää, mitä on kielitietoisuus
 • Ymmärtää ja tunnistaa selkokielisen viestinnän edellytyksiä ja osaa valita kohderyhmälleen soveltuvan kielimuodon
 • Kehittää omaa opetusaineistoaan ja kommunikaatiotapaansa kielitietoisuuden näkökulmasta
 • Tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijoiden kieleen ja kulttuuriin liittyviä oppimisvaikeuksia ja -tapoja

Kohderyhmät: Ammatilliset opettajat, aineenopettajat, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö

Ilmoittautuminen on päättynyt, koulutus on alkanut.

Monikulttuurisuus ja kielitietoinen kohtaaminen verkossa, 2 op

Koulutuksen tavoitteena on, että

 • tunnistat kulttuurin ja kielen merkityksiä ajattelussa, toimintatavoissa ja vuorovaikutussuhteissa
 • tutkit ohjauksen, opetuksen ja pedagogisen yhteistyön ratkaisuissa asiakkaan kielellisiä ja kulttuurisia lähtökohtia ja huomioit ne digitaalisten välineiden valinnassa ja käytössä
 • osaat soveltaa kieli- ja kulttuuritietoisia toimintatapoja erilaisissa verkkokohtaamisissa, esimerkiksi monikulttuurisen ryhmän ohjauksessa, koulutusviennissä tai kansainvälisessä työyhteisössä.

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Kulttuuri ja kieli tulkintaprosesseissa ja toimintatavoissa
 • Viestintätyylit ja vuorovaikutussuhteet verkossa
 • Moninaisuuden huomioiminen pedagogisissa ratkaisuissa ja verkossa tapahtuvassa kohtaamisessa

Koulutuksen toteutus
Koulutusosion laajuus on 2 op ja se toteutetaan verkossa. Koulutukseen sisältyy kolme webinaaria sekä omaan työhön liittyvää itsenäistä kehittämistyötä ja materiaaliin tutustumista.  

Webinaarit järjestetään
1.    Webinaari: tiistai 2.2.2021 klo 14.30-16.00
2.    Webinaari: tiistai 16.2.2021 klo 14.30-16.00
3.    Webinaari: tiistai 16.3.2021 klo 14.30 – 16.00

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen koulutusviennin ja kansainvälisyysasioiden parissa toimiva opetushenkilöstö, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutusosion ryhmä on täyttynyt. Ilmoittautuminen koulutusosioon on päättynyt.

 

Kieli- ja kulttuuritietoisuus verkko-opetusympäristössä, 3 OP

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

 • Ymmärtää saavutettavuusvaatimukset ja niiden linkittymisen kielitietoisuuteen ja selkokieleen
 • Osaa huomioida saavutettavuuden ja käytettävyyden omassa verkko-opetuksessaan ja muussa verkkotoiminnassa
 • Tuntee monilukutaidon käsitteen ja visuaalisten merkkijärjestelmien kulttuurisidonnaisuuden
 • Tunnistaa ja ymmärtää digitaalisissa järjestelmissä käytettävän kielen ja rakenteet ja hahmottaa niiden vaikutukset viestinnän ja toiminnan ohjauksessa
 • Valitsee ja muokkaa työvälineitä ja oppimisen rakenteita verkossa kielitietoisesti

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Digitaalinen monilukutaito ja kielitietoisuus
 • Visuaalisten merkkijärjestelmien ja oppimisympäristöjen konteksti- ja kulttuurisidonnaisuus
 • Verkko-oppimiseen liittyvät sovellukset, työkalut ja toimintatavat kieli- ja kulttuuritietoisuuden näkökulmasta
 • Verkko-oppimisympäristön ja -materiaalin saavutettavuus, käytettävyys ja selkokielisyys

Koulutuksen toteutus
Koulutus rakentuu viidestä 1,5 tunnin webinaarista sekä tehtävistä, jotka ohjaavat muokkaamaan omaa aineistoaan saavutettavaksi sekä tarkastelemaan kriittisesti käytössä olevia työvälineitä ja -tapoja kieli- ja kulttuuritietoisuuden näkökulmasta.

Osallistuvat tekevät kehittämistehtävän, jossa tavoitteena on muokata oman organisaation verkko-oppimisympäristön tai oman kurssin tai opetustilanteen rakennetta siten, että eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien osallisuus ja toiminta alustalla vahvistuu.

Webinaarit järjestetään
1.    Webinaari: ke 24.3.2021 klo 14.30-16.00
Monilukutaito ja visuaaliset merkkijärjestelmät
2.    Webinaari: ke 31.3.2021 klo 14.30-16.00
Verkko-oppimisympäristöjen ja sovellusten rakenne ja verkon kieli
3.    Webinaari: ke 7.4.2021 klo 14.30 – 16.00
Saavutettavuus ja käytettävyys
4.    Webinaari: ti 20.4.2021 klo 14.30 – 16.00
Saavutettavuus Universal Design for Learning – periaatteet
5.    Webinaari: to 6.5.2021 klo 14.30 – 16.00
Kielitietoinen verkko-opetustilanne ja hyvät käytännöt

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen ammatilliset opettajat, aineenopettajat sekä muu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Ilmoittautuminen koulutusosioon 12.3.2021 mennessä tästä linkistä.

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislinkit löydät koulutusosioiden kohdalta.

Esitteet: Koulutusosioiden esitteet hankkeen koordinaattorilta osoitteesta airi.granlund@haaga-helia.fi .

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Virve
Jalonen
lehtori
+358 294471335
Virve.Jalonen@haaga-helia.fi
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
Ruut.Kaukinen@haaga-helia.fi
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
Tuija.Alasalmi@haaga-helia.fi