Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille – uusi AI-TIE -hanke kehittää yhteistyötä suomalaisen tekoälyekosysteemin tueksi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimassa AI-TIE -hankkeessa kehitetään pk-yritysten tekoälyosaamista ja muutosjoustavuutta sekä tuetaan verkostoyhteistyötä eri yritysten, tekoälyratkaisujen tarjoajien, TKI-instituutioiden, asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden avaintoimijoiden välillä.

Tekoälystä kilpailukykyä pk-yrityksille – uusi AI-TIE -hanke kehittää yhteistyötä suomalaisen tekoälyekosysteemin tueksi
Uutinen

Body

Eurooppalaisten tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn hyödyntämisen haastavaksi. Tästä huolimatta juuri pk-yrityksissä piilee paljon valjastamatonta potentiaalia, mitä tulee tekoälyn käyttöön liiketoiminnan kasvattamisessa.

AI-TIE -hankkeen (Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille) päätavoite on ottaa käyttöön piilotettu potentiaali ja tukea pk-yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä.

Tämä toteutetaan muun muassa kartoittamalla tekoälyratkaisujen sovelluskohteita innovaatio-, tuote- ja palvelukehityksessä sekä palvelujen myynnissä ja toimittamisessa asiakkaille.

Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä valtion rahoitusta, jota käytetään pk-yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden tuottamiseen tekoälyn sovellusten suunnittelun ja pilotoinnin tueksi.

AI-TIE:SSÄ YRITYKSIÄ rohkaistaan kehittämään digitaalisia ratkaisuja, jotka suojelevat liiketoimintaa esimerkiksi koronaepidemian kaltaisissa poikkeustilanteissa, ja tukevat niiden mahdollista siirtymistä hiilineutraaliuteen.

Hanke edistää myös uusien sisäisten liikeprosessien innovointia ja käyttöönottoa pk-yrityksissä.

AI-TIE:ssä rakennetaan täysin uusi tekoälyinnovaatioekosysteemi, jossa pk-yritykset, suuryritykset, tekoälyratkaisujen tarjoajat, korkeakoulut, asiantuntijaorganisaatiot sekä muut avaintoimijat toimivat synergiassa tarjotakseen tuotteitaan ja palveluitaan.

Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA:n mukaan Suomen tulisi keskittyä enemmän alan yhteistyöhön ja suomalaisen tekoälyekosysteemin luomiseen, jotta se kykenisi vahvistamaan paikkaansa kansainvälisen tekoälyareenan huipulla (2020, State of AI in Finland).

Tästä syystä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen tekoälyekosysteemin tukemiseksi onkin yksi AI-TIE -hankkeen keskeisimpiä tavoitteita. Tällä pyritään myös vastaamaan EU-tason innovaatioekosysteemien kehittämiseen liittyviin linjauksiin, joiden tarkoituksena on edesauttaa digitalisaatioon liittyvää muutosjoustavuutta.

AI-TIE -HANKE ottaa merkittäviä askelia kohti uudenlaista, toimialakohtaista tekoälyosaamisen ja sovellusten kehittämistä.

Hankkeessa keskitytään erityisesti puhtaaseen teollisuuteen sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan, joiden tekoälykeskustelua pyritään viemään yleiseltä tasolta enemmän kohti toimialakohtaista koulutus-, mentorointi- ja kiihdyttämötoimintaa.

Toimialavalinnalla tuetaan AI-TIE:n laajempia vaikutuksia.

Hanke edistää välittömästi myös sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä yhdenvertaisuutta toteuttamalla hyvinvointialaan liittyvän tekoälykiihdyttämön, joka tulee vauhdittamaan entisestään erilaisten teemaan liittyvien ratkaisujen kehittämistä.

Tekoälysovelluksia tullaan edistämään myös puhtaan teollisuuden alalla, josta voi olla merkittäviä vaikutuksia suomalaiseen ympäristöosaamiseen.

Hankkeen yhteydessä tullaan tuottamaan pk-yrityksille suunnattuja, tekoälyn liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen keskittyviä koulutuksia, materiaaleja sekä verkkosisältöjä, joilla pyritään lisäämään pk-yritysten henkilöstön tekoälyosaamista.

Lisäksi hankkeessa kasvatetaan yritysneuvojien ja pk-yritysrajapinnassa toimivien asiantuntijoiden osaamista, jotta he voisivat viestiä yrityksille paremmin tekoälyn lukemattomista mahdollisuuksista.

Hankkeen laajan yhteistyökumppaneiden verkoston uskotaan mahdollistavan moniäänisen ja -puolisen keskustelun tekoälystä.

AI-TIE -HANKKEEN toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut. Haaga-Helia tuo konsortioon osaamisensa yrittäjyydestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja liiketoimintaprosessien digitalisoinnin menetelmistä, kun taas Laurealla on vankka kokemus innovaatioekosysteemien ja yhteiskehittämisen osaamisesta.

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimiva Suomen tekoälykiihdyttämö FAIA sekä omadatamallin kansainvälinen suunnannäyttäjä MyData Global ry.

AI-TIE tullaan toteuttamaan yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamarin, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintran, Uudenmaan yrittäjät ry:n, NewCo:n ja Health Capital Helsingin kanssa.

 

Lisätietoja AI-TIE -hankkeesta

Projektipäällikkö Anna Nikina-Ruohonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
anna.nikina-ruohonen(at)haaga-helia.fi
puh. +358 50 505 7784

Projektiasiantuntija Mikael Seppälä
Laurea ammattikorkeakoulu
mikael.seppala(at)laurea.fi
puh. +358 50 476 4279

 

 

 

 

Ota yhteyttä
Anna
Lahtinen
Senior Researcher
vanhempi tutkija, tekoäly ja innovaatiot
+358 294471253
anna.lahtinen@haaga-helia.fi