Vuosikertomus 2022: Talous

Lead paragraph

Haaga-Helian tuotot vuonna 2022 olivat 67,5 (vuonna 2021: 67,4 ja vuonna 2020: 65,8) miljoonaa euroa, josta perusrahoituksen osuus oli 56,1 (59,1; 58,0) miljoonaa euroa, mikä on 83 prosenttia kokonaistuotoista.

Kulut olivat yhteensä 70,3 (65,9; 62,4) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 49,1 (46,6; 42,6) miljoonaa euroa, mikä vastasi 69,8 prosenttia kokonaiskuluista. Haaga-Helian toimipisteet ovat Porvoota lukuun ottamatta vuokratiloissa. Tilavuokrat ja vastikkeet olivat 9,8 (9,0; 9,0) miljoonaa euroa eli 13,9 prosenttia kokonaiskuluista.

Liiketulos -2,9 (1,5; 3,4) miljoonaa euroa on merkittävästi heikompi kuin budjetoitu. Ero syntyi henkilömäärän kasvusta sekä vuokrakulujen noususta johtuen energian kallistumisesta vuoden 2022 aikana.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kirjaa rahoitusomaisuuden KPL 5.2a §:n ja IFRS 9 -standardin mukaisesti, jossa sijoitusomaisuus arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan. IFRS 9 -standardin mukainen kirjaustapa otettiin käyttöön vuonna 2019. Kirjaustavan negatiivinen vaikutus Haaga-Helian vuoden 2022 tulokseen oli -6,9 (2021: 3,4; 2020: 0,7; 2019: 2,0) miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan osakesijoitusten normaalipaino on 50 prosenttia sijoitusten arvosta. Vaihtoehtoisia sijoituksia voi olla korkeintaan 10 prosenttia.

Muut osakkeet ja osuudet arvostetaan hankinta-arvoon tai sitä alempaan arvoon. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat -6,8 (3,5; 0,3) miljoonaa euroa.  

Tilikauden tulos oli -9,7 (5,0; 4,0) miljoonaa euroa tappiollinen. Verrattuna edellisvuoteen erona on merkittävästi alentunut perusrahoitus (-3,0 m€), jota kompensoi voimakkaasti kasvanut ulkoinen TKI-rahoitus (+1,9 m€), henkilö- ja vuokrakulujen kasvu (-3,3 m€) sekä rahoitusomaisuuden merkittävä markkina-arvon alenemisesta (-6,8 m€).  

Taseen loppusumma oli 63,7 (71,6; 66,6) miljoonaa euroa. Saaduissa ennakoissa on 8,7 miljoonaa euroa monivuotisista ulkoisesti rahoitetuista hankkeista saatuja maksuja. Siirtoveloissa on laskennallinen lomapalkkavelka 3,2 (3,0; 2,6) miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2022

Tuloslaskelma ja tase