Laatupolitiikka

Lead paragraph

Jokainen haagahelialainen toimii asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään.

Laatutyö tukee strategiassa määritellyn vision saavuttamista.

Suomalaiselle koulutusjärjestelmälle ominaista on sen toimijoiden omaehtoinen pyrkimys korkeaan laatuun. Myös Haaga-Heliassa kaikki toiminta lähtee siitä, että toimijalla itsellään on tavoitteena hyvä oppimis- tai työtulos. Laatu syntyy arjen työskentelyssä. Korkeatasoinen laatu ilmenee pienissäkin tekemisen yksityiskohdissa. Laadunseuranta ja kehittämisvastuu noudattavat Haaga-Helian organisaatiorakennetta .

Haaga-Heliassa toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön, työelämän edustajien, ylläpitäjän ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Laatutyön tavoitteena on Haaga-Helian toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän kehittämistyön tekeminen näkyväksi. Laadun seurannassa ja kehittämisessä tukenamme ovat monipuoliset palaute- ja tietojärjestelmät.

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä tukee Haaga-Heliaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, sillä se luo rakenteet hyvin toimivalle laadunhallinnalle ja määrittää siihen liittyvät vastuut ja menettelytavat. Laatujärjestelmän tehtävänä on huolehtia, että toiminnan laatua varmistavat laadunhallintamenettelyt toteutuvat kaikissa toiminnoissa. Laatujärjestelmä palvelee opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä.

Haaga-Helian laatujärjestelmän tavoitteena on

  • Tukea johtamista strategian toteuttamisessa;
  • Tukea toiminnan jatkuvaa arviointia ja parantamista tarjoamalla työkaluja ja tuomalla esiin kehittämiskohteita;
  • Tuottaa luotettavaa seuranta- ja arviointitietoa toiminnan ohjaukseen;
  • Selkeyttää ja yhdenmukaistaa toimintatapoja laadun edistämiseksi;
  • Tukea luovuutta, oppimista ja innovointia edistäviä toimintamalleja;
  • Levittää ja vakiinnuttaa hyviä käytäntöjä.

Laatujärjestelmän perustana ovat tarkoituksenmukainen organisaatio, johtaminen ja päätöksenteko. Laatujärjestelmän toiminta rakentuu strategian, sen pohjalta laaditun strategiakartan ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien pohjalta.

Laadunhallinta

Laadunhallinta kattaa kaiken Haaga-Helian toiminnan. Toiminnan lähtökohdat on asetettu strategiassa, sen pohjalta laaditussa strategiakartassa ja vuosittain laadittavissa toimintasuunnitelmissa.

Laatua seurataan ja kehitetään normaalin johtamistoiminnan yhteydessä. Tuottamamme palvelun laatutasotavoite on erittäin hyvä palvelutaso (4/5). Kehittämistoimet tehdään pääsääntöisesti normaalien kehittämis- ja toimintasuunnitelmien kautta, joissa palautetieto ja näkemys tulevaisuuden tarpeista yhdistetään palvelemaan liike-elämän uudistumista vastuullisesti, yhdessä toimien ja taloudellisesti kestävästi. Myös kehittämistoimissa kaikkien osallistuminen on tärkeää ja raportoimme niin palautteen kuin kehittämistoimetkin avoimesti.

Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.  Laadunhallinnan malleina Haaga-Heliassa käytetään erinomaisuutta tavoitteleville organisaatioille tarkoitettua eurooppalaista EFQM-mallia, eurooppalaisia korkeakoulujen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia (ESG) sekä mukailtua Demingin laatuympyrämallia, joka takaa jatkuvan laadun seurannan ja tarpeenmukaisen laadun kehittämisen.

Haaga-Helian tapa toimia ja kehittää on kuvattu laatuportaalissa, johon on pääsy sekä henkilöstöllä että opiskelijoilla. Portaaliin on koottu laadunhallinnan keskeiset menetelmät ja työkalut sekä laadunhallinnan ja kehittämisen vastuut.

(Hyväksytty johtoryhmässä 15.9.2016)

Lisätietoja
Tia
Hoikkala
laatupäällikkö
+358 294471496
Tia.Hoikkala@haaga-helia.fi