Haaga-Helia vahvistaa TKI-toimintaansa tutkijan kolmiportaisella urapolulla

Haaga-Helia vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintansa vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta mallintamalla tutkijan urapolun yhtenä TKI-toimijan uralla etenemisen vaihtoehtona.

Tutkijan kolmiportainen urapolku
Uutinen

Body

Haaga-Helia vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintansa vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta mallintamalla tutkijan urapolun yhtenä TKI-toimijan uralla etenemisen vaihtoehtona.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Erityisesti ammattikorkeakoulut tarjoavat kumppanuutta hankkeissa pienille ja keskisuurille yrityksille niiden kilpailukyvyn, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Tämä edellyttää myös toimintatapojen kehittämistä mm. avoimen tieteen ja tutkimuksen suositusten mukaisesti.

Ensimmäiset tutkijat palkattiin Haaga-Heliaan muutamia vuosia sitten, mutta varsinaista urakehitystä ei vielä tuolloin kuvattu. Oli kuitenkin selvää, että myös Haaga-Heliassa on voitava arvioida tutkijoiden uraa, sen kehitystä ja ansioitumista. Kokonaisuus on osa TKI-työn avoimuutta ja vaikuttavuutta.

Haaga-Helia on ottanut käyttöön tutkijoiden kolmiportaisen urapolun, jossa vaiheet ovat tutkija, vanhempi tutkija ja johtava tutkija. Kuhunkin tutkijarooliin on kuvattu tavoiteprofiili useassa eri dimensiossa. Nykyisten tutkijoiden tehtävänimikkeiden tarkistaminen uuden mallin mukaiseksi on toteutettu kuluvaan kevään aikana.

Samassa yhteydessä tutkijaroolien mallintamisen kanssa loimme näkyvyyden myös edellytyksille edetä opetusrooleissa esimerkiksi lehtorista yliopettajaksi. Vastaavalla tavalla kuin tutkijarooleissa, yliopettajalta edellytetään mm. näyttöjä soveltavasta tutkimustyöstä, projektijohtamisesta ja julkaisemisesta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopuolta (TKI) johtava vararehtori Salla Huttunen pitää uudistusta tervetulleena. Hän uskoo uusien tutkijaroolien vauhdittavan Haaga-Helian TKI-toiminnan kansainvälistymistä entisestään.

— Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa on kansainvälistyvällä kasvu-uralla. Tämä edellyttää myös tutkijaprofiililla työskenteleville henkilöille mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Uusi urapolkumalli antaa suuntaviivoja sille, millaiset polut ovat mahdollisia, hän kertoo.

Tutkijaroolien vaatimustasot

Tutkijaroolien vaatimustasot Haaga-Heliassa vaihtelevat. Tutkijan eli Researcherin roolin pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kun taas vanhemman tutkijan eli Senior Researcherin ja johtavan tutkijan eli Principal Researcherin pätevyysvaatimuksiin kuuluu tohtorin tutkinto.

Myös työkokemus vaikuttaa tutkijaprofiiliin.

Tutkijan urapolulla tutkijaprofiililla aikaisemmin työskennelleiden tehtävät vaihtelevat tutkijaroolin mukaan. Tutkijaroolissa palkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä henkilön osaamisen ja näyttöjen perusteella. Tutkijarooliin ei välttämättä liity lainkaan opetusta ja ohjausta, vaikka se pienessä määrin on mahdollista.

 • Tutkijan (Researcher) tehtäviin kuuluu soveltava tutkimus sekä rahoituksen haku yhdessä yritysten ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Lisäksi tutkijan tehtäviin kuuluu tutkimuksen vaikuttavuuden varmistaminen muun muassa julkaisemalla sekä integroimalla tutkimusta opetukseen ja ohjaukseen soveltuvasti.
   
 • Vanhemman tutkijan (Senior Researcher) tehtäviin kuuluu soveltava tutkimus, sen ohjaus ja mentorointi sekä laajojen kansainvälisten hankkeiden rakentaminen ja johtaminen. Vanhempi tutkija toimii aktiivisesti tieteellisissä yhteisöissä ja alan keskeisissä verkostoissa. Hän edistää avointa tiedettä ja tutkimusta sekä varmistaa tutkimuksen eettisyyden työyhteisössään.

  Vanhemman tutkijan tehtäviin kuuluu myös tutkimustoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen tieteellisen julkaisemisen, ammatillisen ja suurelle yleisölle julkaisemisen sekä opetuksen ja tutkimuksen integroinnin avulla.
   
 • Johtavan tutkijan (Principal Researcher) tehtävä on johtaa soveltavaa tutkimusta tutkimusryhmätasolla. Hän toimii aktiivisesti tieteellisessä yhteisössä ja alan keskeisissä verkostoissa sekä edistää avointa tiedettä ja tutkimusta kansallisella tasolla.

  Principal Researcherin tehtäviin kuuluu myös tutkimustoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen tieteellisen julkaisemisen, ammatillisen ja suurelle yleisölle julkaisemisen sekä opetuksen ja tutkimuksen integroinnin käytänteiden luomisen avulla.
Ota yhteyttä
Salla
Huttunen
vararehtori
+358 294471308
salla.huttunen@haaga-helia.fi
Heidi
Kulonen
henkilöstön kehittämispäällikkö
+358 294471009
heidi.kulonen@haaga-helia.fi