hakonen_anu

Anu Hakonen

tutkintojohtaja
+358 294471069
Anu.Hakonen@haaga-helia.fi