hakonen_anu

Anu Hakonen

tutkintojohtaja
Anu.Hakonen@haaga-helia.fi