Digitaalista materiaalia koskeva opiskelusopimus

Lead paragraph

Sopimus koskee opiskelijan käyttöoikeuksia Haaga-Helian tarjoamaan digitaaliseen oppimateriaaliin. Sopimus allekirjoitetaan Haaga-Helian sähköisen henkilötietolomakkeen käyttämisen yhteydessä.

14.6.2017 (johtoryhmä hyväksynyt)

Digitaalista materiaalia koskeva opiskelusopimus

Lue huolellisesti seuraavat digitaalista materiaalia koskevat määräykset ja ehdot.

Tämä sopimus, joka koskee Opiskelijan käyttöoikeuksia koulutuksen järjestäjän Haaga-Helian tarjoamaan digitaaliseen oppimateriaaliin sekä koulutuksen järjestäjän oikeutta Opiskelijan valmistamiin digitaalisiin aineistoihin (jäljempänä "sopimus"), on oikeudellisesti sitova sopimus Opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän Haaga-Helian välillä. Tätä sopimusta sovelletaan Haaga-Helian ja opiskelijan välillä, ellei digitaalisesta materiaalista nimenomaisesti erikseen toisin sovita. 

Hyväksymällä tämän sopimuksen opiskelun Haaga-Heliassa aloittaessaan Opiskelija aineiston käyttäjänä
sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen määräyksiä ja ehtoja.

1. Opiskelijan käyttöoikeudet oppimateriaaliin

1.1. Käyttöoikeuksien rajaus 

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Koulutuksen järjestäjä myöntää Opiskelijalle korvauksetta käyttöoikeuden koulutukseen liittyvän oppimateriaalin käyttöön opiskelutarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Opiskelija saa seuraavat käyttöoikeudet aineistoon oman opiskelunsa yhteydessä: 

  • oikeus tallentaa aineistoa digitaalisessa muodossa esimerkiksi tietokoneelle, ulkoiselle tallennusvälineelle tai muulle digitaaliselle alustalle 
  • oikeus valmistaa oppimateriaalista paperitulosteita tulostusrajoitus huomioon ottaen
  • oikeus valmistaa varmuuskopioita oppimateriaalista
  • oikeus muunnella aineistoa ja oikeus yhdistellä aineistoa muuhun opiskelumateriaaliin tekijänoikeuslainsäädäntö huomioon ottaen
  • oikeus hyödyntää muunnelmia samalla tavoin kuin alkuperäisaineistoa
  • oikeus esittää ja näyttää aineistoa ja sen muunnelmia opiskeluun liittyvän opetuksen yhteydessä
  • oikeus levittää paperitulosteita muille Opiskelijoille tekijänoikeuslainsäädäntö huomioon ottaen
  • oikeus saattaa aineistoa muulla tavoin koulutukseen osallistuvien saataville koulutukseen liittyvien tehtävien täyttämiseksi (esim. ryhmätyötilanteissa).

Oppimateriaalia ei saa hyödyntää missään muussa yhteydessä kuin opiskelukäytössä ilman oikeudenhaltijan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sopimuksen nojalla valmistettuja kopioita ei saa käyttää, levittää, esittää tai näyttää julkisesti tai muutoin saattaa
yleisön saataviin missään muussa yhteydessä kuin opiskelukäytössä. Tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeus ei ole siirrettävissä toiselle.

1.2. Moraaliset oikeudet

Opiskelijan tulee oppimateriaalia tai sen osia käyttäessään mainita oppimateriaalin tekijä ja muut oikeudenhaltijat hyvän tavan mukaisesti. Aineistoon sisällytettyjä oikeudenhaltijamerkintöjä ei saa poistaa.

1.3. Tietokoneohjelmiston käyttöä koskevat määräykset

Mikäli oppimateriaali sisältää konekielisessä muodossa (object code) olevan tietokoneohjelmiston, seuraavat toimet eivät ole sallittuja ilman ohjelmiston oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi siltä osin kuin pakottava lainsäädäntö sen mahdollistaa:

a) ohjelman kääntäminen lähdekielelle tai ohjelmiston purkaminen/ muuttaminen ihmiselle
tulkittavaan muotoon,

b) ohjelmiston muuttaminen, uusien versioiden tai johdannaisteosten luominen,

c) ohjelmiston yhdistäminen muuhun ohjelmistoon,

d) ohjelmiston alilisensiointi, vuokraus, vuokrasopimuksen tekeminen, lainaus tai ohjelmiston tai sen osan kaikenlainen jakelu joko sellaisenaan tai muutetussa muodossa, ja

e) ohjelmiston käyttö tai kopiointi muuhun kuin tämän sopimuksen 1 kohdassa mainittuun
tarkoitukseen.

2. Opiskelijan huolellisuusvelvoite

Opiskelija on velvollinen noudattamaan tässä sopimuksessa määrättyjä käyttöoikeuden rajoituksia. Opiskelijan tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja/tai salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät hänen saamansa käyttäjätunnus ja/tai salasana joudu kolmannen haltuun. Opiskelija vastaa käyttäjätunnuksellaan ja/tai salasanallaan tapahtuvasta aineiston käytöstä.

3. Vahingonkorvausvastuu

Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Koulutuksen järjestäjälle aiheutuu Opiskelijan tämän sopimuksen vastaisesta oppimateriaalin käytöstä.

4. Suostumus opiskelijan valmistaman aineiston käyttöön

Opiskelija antaa suostumuksensa siihen, että Koulutuksen järjestäjä saa oikeuden käyttää Opiskelijan opiskelun yhteydessä valmistamaa aineistoa. Koulutuksen järjestäjä saa valmistaa aineistosta kopioita millä tahansa tavalla, esittää ja näyttää aineistoja opetuksen yhteydessä, levittää aineistoista tehtyjä tulosteita ja saattaa aineiston muiden opiskelijoiden saataviin tietoverkon välityksellä.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

6. Hyväksyminen

Hyväksyn tämän sopimuksen ehdot Haaga-Helian sähköisen henkilötietolomakkeen käyttämisen yhteydessä.