Noudatettavat normit ja muutoksenhaku

Laki ja asetus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opintoihin sovelletaan ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja -asetusta (1129/2014).

Tutkintosääntö

Tarkempia määräyksiä tutkinnoista, koulutusohjelmista opinnoista, opetukseen osallistumisesta, arvioinnista, arvosanojen uusinnoista ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta annetaan ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kollegio on 22.3.2021 vahvistanut päivitetyn tutkintosäännön, joka tulee voimaan 1.4.2021.

Haaga-Helian johtoryhmä on vahvistanut tilauskoulutuksen tutkintosäännön 10.6.2021

Opintosuoritusten arviointi ja opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojaksojen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan erilaisten oppimistehtävien, tenttien ja muiden näyttöjen avulla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opintojaksokuvauksen mukaisia oppimissuorituksia. Opintojakson opettaja voi vapauttaa opiskelijan lähiopetukseen osallistumisesta perustellusta syystä.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Erityisen painavasta syystä voidaan suoritus arvioida merkinnällä suoritettu (S), hyväksytty (H) tai  mukautettu (M). (Tutkintosääntö 6 §)

Opiskelijalla on oikeus tutustua arvioituun tai muuten tallennettuun opintosuoritukseensa. Ne on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Opintosuorituksensa arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdalta tietoonsa.

Tutkintolautakunta

Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan oikaisuvaatimuksesta tekemään päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. (Tutkintosääntö 24 §)

Tutkintolautakunnan antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Tutkintolautakunnalle osoitetut kirjalliset hakemukset jätetään opiskelijan koulutusyksikön johtajalle.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet nimittää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tutkintolautakunnan jäsenet ovat 1.1.2021 - 31.12.2022:

  • puheenjohtaja Juha Lindstedt (varapuheenjohtaja Heikki Suominen)
  • opettajajäsen Pekka Heikkilä (varajäsen Tanja Vesala-Varttala)
  • Helgan nimeämä opiskelijajäsen Aleksi Lehto (varajäsen Kaisa Manner).

Opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen haettava oikaisu

Opiskelija voi vaatia ammattikorkeakoulun kollegiolta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Ammattikorkeakoulun kollegiolle osoitettava oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalveluiden päällikkö Airi Hirvonen
Ratapihantie 13
00520 Helsinki