Vuosikertomus: Talous 2021

Palvelumuotoilu tukee liikunnan edistämistä

Lead paragraph

Haaga-Helian tuotot vuonna 2021 olivat 67,4 (vuonna 2020: 65,8 ja vuonna 2019: 65,9) miljoonaa euroa, josta perusrahoituksen osuus oli 59,1 (58,0; 55,6) miljoonaa euroa, mikä on 84 prosenttia kokonaistuotoista.

Kulut olivat yhteensä 65,9 (62,4; 63,5) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 46,6 (42,6; 41,6) miljoonaa euroa eli 70,7 prosenttia kokonaiskuluista.

Haaga-Helian toimipisteet ovat Porvoota lukuun ottamatta vuokratiloissa. Tilavuokrat ja vastikkeet olivat 9,0 (9,0; 9,2) miljoonaa euroa eli 13,7 prosenttia kokonaiskuluista.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kirjaa rahoitusomaisuuden KPL 5.2a § ja IFRS 9 -standardin mukaisesti, jossa sijoitusomaisuus arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan.

IFRS 9 -standardin mukainen kirjaustapa otettiin käyttöön vuonna 2019. Kirjaustavan positiivinen vaikutus Haaga-Helian vuoden 2021 tulokseen oli 3,4 (2020: 0,7; 2019: 2,0) miljoonaa euroa.

Yhtiön hallitus hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan osakesijoitusten normaalipaino on 50 prosenttia sijoitusten arvosta. Vaihtoehtoisia sijoituksia voi olla korkeintaan 10 prosenttia. Muut osakkeet ja osuudet arvostetaan hankinta-arvoon tai sitä alempaan arvoon.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 3,5 (0,3; 2,5) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 5,0 (4,0; 5,5) miljoonaa euroa, joka on selvästi budjetoitua (1,0 miljoonaa euroa) parempi.

Tulos syntyi pääosin rahoitusomaisuuden arvonnoususta. Lisäksi tulosta paransi valtion koulutuksen ja osaamisen nosto-ohjelma, johon saatua rahoitusta kirjattiin 0,5 miljoonaa euroa etupainotteisesti jo vuodelle 2021 OKM:n ohjeiden mukaisesti.

Taseen loppusumma oli 71,6 (66,6; 59,7) miljoonaa euroa. Saaduissa ennakoissa on 7,0 miljoonaa euroa monivuotisista ulkoisesti rahoitetuista hankkeista saatuja maksuja.

Siirtoveloissa on laskennallinen lomapalkkavelka 3,0 (2,6; 2,4) miljoonaa euroa.

Haaga-Helian tilinpäätös 2021