Haaga-Helia koulutti HOK-Elannon asiantuntijoita projektiosaamisessa

HOK-Elannon asiantuntijat osallistuivat Haaga-Helian järjestämään projektiosaamisen työpajaan joulukuussa 2023. 

Projektiosaamisen koulutus
Uutinen

Body

Haaga-Helian partneriyhteistyö tarjoaa yrityskumppaneille mahdollisuuden kehittää oman henkilöstönsä osaamista, ja kannustaa heitä ylläpitämään ja laajentamaa omaa asiantuntijuuttaan. Yhteistyö Haaga-Helian ja HOK-Elannon välillä on ollut aktiivista jo vuosia, mutta virallinen partneriyhteistyö aloitettiin syksyllä 2023. 

Haaga-Helian tarjoamat koulutusmahdollisuudet ovat hyvä esimerkki siitä, miten partneriyritykset voivat kokonaisvaltaisesti hyötyä oppilaitosyhteistyöstä.  

– Yhteistyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden sekä opiskelijarekrytointeihin että henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. HOK-Elannolla on tunnistettu organisaatiotason tarve projektiosaamisen kehittämiselle, johon Haaga-Helian koulutustarjonnasta löytyy ratkaisuja, HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen kertoo.

Projektiosaamisen valmennus kokosi asiantuntijat vertaisoppimaan

Projektiosaamisen koulutus


Joulukuussa 2023 toteutetussa yhteistyökoulutuksessa pureuduttiin projektinhallinnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Projektinhallinta on olennainen osa organisaation toimintaa, minkä vuoksi on tärkeää, että osaaminen projektityöskentelyn taustalla on ajantasaista ja laadukasta.

Haaga-Helian lehtori Jari Haggren koulutti kahdeksalle asiantuntijalle projektiosaamisen kokonaisuutta kahden päivän ajan. Koulutus tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden pohtia projektityöskentelyn eri osa-alueita oman yrityksensä näkökulmista, yhdessä kollegojen kanssa.  

HOK-Elannon asiantuntijoiden mukaan on tärkeää kokoontua yhteen eri tiimeissä työskentelevien asiantuntijoiden kanssa, ja erilaisille workshopeille on kysyntää. Projektiosaamisen koulutuksesta jäi osallistujien työkalupakkeihin uusia ajatuksia projektiajatteluun ja sen suunnitelmallisuuden kehittämiseen liittyen, sekä oivalluksia ja parannusideoita menneisiin ja jo toteutettuihin projekteihin. 

Osallistujien mukaan koulutus tarjosi struktuuria ja selkeitä projektinjohtomalleja tulevien projektien suunnitteluun, ja yhdessä käsitellyt riskien hallinnan keinot ja viestintäsuunnitelmien laatimiset otetaan myös käyttöön asiantuntijoiden omassa työssä. 

Projektiosaamisen koulutus


Reflektoinnin ja analysoinnin merkitys toteutettujen projektien jälkeen korostui työpajoissa tehtyjen harjoitusten myötä. Rikasta keskustelua herätti projektisimulaation aikana muun muassa sidosryhmien merkitykset ja tehtävät, joita analysoidessa eri tehtävissä työskentelevät asiantuntijat pääsivät keskustelemaan teemasta yhdessä, omien vastuualueidensa näkökulmista käsin.

Saman organisaation sisällä toteutettava koulutus mahdollistaa avoimen tiedon jakamisen, ja organisaation ajankohtaisten teemojen soveltamisen koulutukseen.  

– Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutukset ovat yksi mielekäs tapa tuoda asiantuntijoita yhteen ja vertaisoppimaan. Yrityksen määrittäessä oppimisen aiheet ja löytämällä sopivan koulutusorganisaation, luodaan fasilitoitu oppimisen ympäristö, Haaga-Helian lehtorit Jari Haggren ja Päivi Penttilä kirjoittavat blogissaan