Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Lead paragraph

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta kyseisenä määräpäivänä klo 15.00 mennessä.

Tutustu aina ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin sekä oikaisumenettelyä koskevaan ohjeistukseen. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä siihen korkeakouluun, jonka hakukohdetta tyytymättömyytesi koskee. Sinun on mahdollista tehdä edellä mainittuun määräaikaan mennessä kirjallinen, yksilöity oikaisuvaatimus opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimus on osoitettava ko. hakukohteen korkeakoulun määrittelemälle toimielimelle ja toimitettava valintaperusteissa ilmoitettuun osoitteeseen edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä valintaperusteista. Oikaisuvaatimus on aiheeton, jos hakija ei täytä valintaperusteissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia tai muita hakuehtoja (kuten toimita pyydettyjä todistuskopioita ajoissa tai osallistu valintakokeeseen).

Huomioithan, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai viiveet postin kulussa eivät poista hakijan vastuuta toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetuissa ajoissa. Myöskään kyvyttömyys osallistua valintakokeeseen, terveydelliset syyt, vaikeat elämäntilanteet, ohjeiden väärinymmärrykset, stressi tai muut vastaavat syyt eivät ole hyväksyttävä peruste oikaisuvaatimukselle. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan tulee täyttää valintaperusteissa määritellyt kriteerit ja suorittaa valinnan perusteena oleva koe/haastattelu/opinnot hyväksytysti.

Ennen kun teet oikaisuvaatimuksen, otathan yhteyttä hakijapalveluihin ja keskustelet tarkemmin tilanteestasi ja oikaisuvaatimuksen perusteista. Mikäli edelleen koet, että päätös on tehty vastoin valintaperusteita, voit tehdä oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Mikäli haluat tarkastella koevastauksia, varaa siihen aika lähettämällä viestiä osoitteeseen hakijapalvelut(a)haaga-helia.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä pitää ilmetä seuraavat asiat:

  •     Hakijan nimi, ammatti, asuinkunta, kotiosoite ja puhelinnumero
  •     Ilmoitus valintapäätöksestä tai sen kopio
  •     Mitä vastaan oikaisuvaatimus tehdään ja mihin oikaisuvaatimuksella haetaan muutosta
  •     Perustelut oikaisuvaatimukselle
  •     Hakijan tai asiamiehen allekirjoitus (Jos vain asiamies on tehnyt hakemukseen, tulee hakemukseen liittää asiamiehen ammatti, kotikunta ja postiosoite)

Oikaisuvaatimuksen tulee olla saapunut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 14 päivän kuluessa tulosten julkaisusta. Viivytykset postin kulussa eivät poista hakijan velvollisuutta toimittaa oikaisuvaatimus ajoissa, sillä Haaga-Helia ei ole vastuussa postin kulusta.

Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kollegiolle. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen sähköisesti e-lomakkeella tai toimittaa sen kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. Jos oikaisuvaatimus sisältää arkaluontoista tietoa, kuten terveydentilaan liittyviä tietoja, voit lähettää sen turvapostin kautta. Lisätietoa oikaisuvaatimusprosessista voit kysyä hakijapalveluista.

Tutkintohaut (AMK ja YAMK)

Hakijapalvelut
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
puh. 0400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Lisätietoa turvapostin lähettämisestä

Opehaut

Hakijapalvelut Opehaku
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
puh. 050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi

Lisätietoa turvapostin lähettämisestä