Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallintaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Tämän takia ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua.

Hankkeen uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä. Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston.

Julkaisu: Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Lähtökohdat ja uraohjauskoulutus

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Koordinaattori: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Projektipäällikkö: Päivi-Katriina Juutilainen
Kesto: 2019–2021
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampeteen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ota yhteyttä
Päivi-Katriina
Juutilainen
yliopettaja
+358 294471349
Paivi-Katriina.Juutilainen@haaga-helia.fi