Olet täällä

Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutuskokonaisuus

Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutuskokonaisuus

Maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutuskokonaisuus

(In English below)

Haaga-Helian toimittajakoulutus järjestää noin vuoden mittaisen koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajataustaisille journalisteille. Koulutus käynnistyy maaliskuussa 2019. Haku on päättynyt.

Kohderyhmä

Kokonaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla jo on koulutusta tai työkokemusta journalisteina ja jotka jo osaavat jonkin verran suomea. Tarkemmat taitotasokuvaukset on kuvattu alla hakukriteereissä. Koulutuksen tavoitteena on tukea valittujen työllistymistä omalle alalleen uudessa kotimaassaan.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuus kestää noin vuoden, ja opiskelu on osa-aikaista. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, tiimityöskentelystä, itsenäisestä työskentelystä opetuskertojen välillä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Työelämäprojekteissa opiskelijat tutustuvat käytännössä suomalaiseen mediakenttään ja saavat kontekteja, joiden kautta hakea työtilaisuuksia jo koulutuksen aikana.

Kouluttajilla on kokonaisuudessa valmentava ote ja kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti. Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma valmentava ohjaaja. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia.

Koulutukseen kuuluu:

  • käytännön työskentelyä erilaisia työkaluja opetellen ja käyttäen (kirjoittaminen, mobiilikuvaaminen, some, video, visualisointi verkossa, audio) 

  • perehtymistä journalistin ammattietiikkaan, lainsäädäntöön, työtapoihin ja –metodeihin, mediakenttään ja itsensä työllistämiseen nimenomaan Suomessa

  • työelämäprojekteja yhteistyössä suomalaisten medioiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä koulutukseen valittujen jo olemassa olevaa suomen kielen taitoa. Koulutuksen opetuskielinä ovat suomi ja englanti.

Koulutuskokonaisuus ei johda tutkintoon. Se voi kuitenkin valmentaa suomalaiseen korkeakoulututkintoon hakeutumisessa. Lisäksi suoritettuja kokonaisuuden osia on mahdollista hyödyntää, jos opiskelija myöhemmin hakee ja tulee valituksi Haaga-Heliaan tutkinto-opiskelijaksi.

Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteessä (Ratapihantie 13, Helsinki). Opiskelijalla on oltava käytössään oma älypuhelin ja mielellään myös oma kannettava tietokone.

Hakukriteerit

Suomen kieli

Hakijoilta toivotaan vähintään B2-tason kielitaitoa. Sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon täytyy olla niin hyvä, että opiskelija tulee toimeen työelämässä osana tiimiä osin avustetusti.
Suomen kielen taitotaso B2 on valintaprosessissa tärkeä kriteeri, mutta journalistisen osaamisen ja kielitaidon kokonaisuus ratkaisee lopullisen valinnan koulutukseen.
Kielitaidon voi osoittaa oppilaitoksesta tai kielitestistä saadulla todistuksella (esimerkiksi YKI). Tarvittaessa kielitaito voidaan testata koulutukseen hakemisen yhteydessä.
B2-taitotason kuvauksen voi katsoa Opetushallituksen sivuilta täältä:  https://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf

Englannin kieli

Englannin kielen taito on suositeltava. Jos suomen kielen taito on riittävän hyvä, ei englannin merkitys ole niin suuri.

Journalismi

Hakijalla tulee olla journalismin alalta joko koulutusta, työkokemusta tai kumpaakin.
Hakijan täytyy hakuvaiheessa pystyä osoittamaan journalistinen koulutuksensa ja/tai esittelemään työkokemustaan ja työnäytteitään. Alan osaamista voi esitellä journalismin alan tutkintotodistuksella, juttu- ja työnäytteillä, työtodistuksilla, CV:llä, suosituskirjeellä tai näiden yhdistelmillä. Blogit tai vlogit yksin eivät riitä, vaan työnäyttein koulutukseen hakevalla täytyy olla julkaistuja journalistisia juttuja.

Koulutuksen hinta

Koulutus on siihen valituille maksuton. Koulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on saanut kotoutumisen edistämisen valtionavustuksen Opetushallitukselta.

Vastuuhenkilöt  

Koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi  

Hankkeen koordinaattori Taija Hämäläinen, taija.hamalainen@haaga-helia.fi

Usein kysytyt kysymykset

Täytyykö koulutukseen valittavilla olla Suomen oleskelulupa?  
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu noudattaa oleskelulupien osalta Maahanmuuttovirasto Migrin linjausta. Migri sanoo seuraavaa:
”Opiskelijoiden oleskelulupia koskeva uusi laki (719/2018) on tullut voimaan 1.9.2018. Uusi laki on tuonut merkittävän muutoksen turvapaikanhakijoita koskien. Turvapaikanhakijan ei ole mahdollista saada oleskelulupaa opiskelun perusteella, jos hänellä on samanaikaisesti vielä turvapaikkahakemus vireillä. Opiskelijan pitäisi peruuttaa kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksensa, jos hän haluaa hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella. Opiskelijan pitäisi siis tehdä itse päätös sen suhteen, kummalla perusteella hän haluaa hakea. On kuitenkin hyvä huomata, ettei lainsäädäntö rajoita turvapaikanhakijan opiskelua. Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos se on oppilaitoksen omien säännösten ja ohjeiden mukaista.
Oleskeluluvan saaminen korkeakouluopintoihin lähtökohtaisesti edellyttää sitä, että opinnot johtavat korkeakoulututkintoon. Oleskeluluvan voi kuitenkin saa myös muihin kuin tutkintoon johtaviin opintoihin, jos opiskelijalla on siihen perusteltu syy. Tarkastelemme aina esitettyjä perusteluita tapauskohtaisesti kunkin oleskelulupahakemuksen kohdalla. Yleisesti voidaan todeta, että perusteltu syy voi olla esimerkiksi ammattitaidon tai tutkinnon täydentäminen, aikaisempaan työhön liittyvä lisäkoulutus tai Suomesta saatava erityiskoulutus.”

Voiko koulutukseen saada opintotukea?
Opiskelu tässä koulutuksessa on sivutoimista, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen (opintorahaan tai -lainaan) eikä päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opiskelijaterveydenhuolto, opiskelija-alennukset) tai ateriatukeen.
Aikuiskoulutustuesta löydät lisätietoa osoitteesta http://www.koulutusrahasto.fi/fi/etusivu
Jos olet työttömänä, selvitä etukäteen omasta TE-keskuksesta opintojen vaikutus työttömyyskorvaukseen. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei ole yleensä esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai 5 opintopistettä kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistossa.
Hakijan tulee itse selvittää, mihin tukiin hän on oikeutettu tätä koulutusta suorittaessaan.

**

Study programme for immigrant journalists

Haaga-Helia University of Applied Sciences organizes a special study programme for immigrant journalists. Studies, for which we'll select up to 20 students, last approximately one year and they will begin in March 2019. The application period has ended.

Target group

The study programme is intended for people with immigrant backgrounds who already have some education or work experience as journalists and who already know some Finnish. Detailed skill descriptions can be found from the admission criteria below. The aim of the programme is to support the employment of selected people in their own field in their new home country.

Content of studies

The study programme lasts approximately one year and studying is part-time. The studies consists of contact lessons, teamwork, independent work between the contact lessons and participation in projects relating to real-life cases. In these projects, students familiarize themselves with the Finnish media field that allows them to pursue possible employment opportunities already during training.

The students' previous skills and knowledge are put to full use in coaching, which is the chosen pedagogical approach. A coach is named for each student. In addition to the teachers of Haaga-Helia, there will be invited experts contributing to the learning.

Studies consist of

  • practical working with different tools (writing, mobile shooting, social media, video, online visualization, audio)
  • familiarization with journalists’ professional ethics, legislation, work methods, media field and self-employment in Finland
  • real-life projects in cooperation with the Finnish media.

The aim of the programme is to support the already existing Finnish language skills of the students selected to the programme.The languages of instruction are Finnish and English.

The study programme does not lead to a degree. However, it can train in applying for a Finnish university degree. In addition, credits gained during the programme can be used if a participant later applies for and is accepted as a degree student in Haaga-Helia.

Contact lessons are mainly arranged at the Haaga-Helia University of Applied Sciences’ Pasila campus (Ratapihantie 13, Helsinki). The student must have a smartphone and preferably a laptop at his/her use during the studies.

Admission criteria

Finnish language

At least B2 level skill in Finnish language will be sought from applicants. Both oral and written language skills must be so good that the student can be involved in working life as part of a team, partly assisted.
Finnish language skill at B2 level is an important criterion in the selection process, but journalistic skills and language competence as a whole will eventually solve the selection to the study programme.
Language skills can be demonstrated by a certificate from a college or a language test (eg YKI). If necessary, language skills can be tested when applying to the study programme.

The description of the B2 skill level can be viewed at the finnish National Agency for Education here: https://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf (in Finnish)

English language

English language skill is preferred. If the applicant's Finnish language skill is sufficiently good, the significance of the English language skill is not that big.

Journalism

The applicant must have either training, work experience or both in the field of journalism.
At the application stage, applicants must be able to demonstrate their journalistic training and/or to present their work experience and work samples. Eg. a diploma in journalism, story and work samples, work certificates, CV, letter of recommendation or combinations of these can be used to show one's know-how in the field of journalism. Blogs or vlogs alone are not enough; instead, applicants who are applying with work samples have to have published journalistic stories.

Tuition fee

Tuition is free of charge for those selected to the programme. To implement the study programme, the Haaga-Helia University of Applied Sciences has received subsidies from the National Board of Education for promotion of integration.

Contact persons

Degree programme director Ms Anne Leppäjärvi, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

Coordinator of the programme  Ms Taija Hämäläinen, taija.hamalainen@haaga-helia.fi

Q&A

Do the selected applicants need a Finnish residence permit?
Haaga-Helia University of Applied Sciences complies with Migration Guidelines of Migri for residence permits. Migri says the following:
"The new law on student residence permits (719/2018) came into force on 1 September 2018. The new law has brought a major change regarding asylum seekers. An asylum seeker will not be able to obtain a residence permit on the basis of study if he/she still has an asylum application pending. A student should withdraw his application for international protection if he/she wants to apply for a residence permit on the basis of study. The student should therefore make a decision on which basis he or she wishes to apply. However, it is good to note that legislation does not restrict the asylum seeker's education. An asylum seeker can apply for a place of study and accept a place of study if it is in accordance with the school's own regulations and instructions.
Getting a residence permit for university studies in principle requires that the studies lead to a university degree. However, residence permits may also be granted to non-degree studies if the student has a well-founded reason. We always look at the arguments presented on a case-by-case basis for each application for a residence permit. Generally, it can be stated that a justified reason may be, for example, completing a professional qualification or diploma, additional training for previous work or special training in Finland. "

Can you get financial aid for these studies?
Studying in this study programme is part-time, so students are not eligible for state's financial aid for students (study grant or loan) or student social benefits (for example student health care, student discounts) or for mealtime support for full-time students.
You can find more information on adult education allowance at http://www.koulutusrahasto.fi/en/index.htm.
If you are unemployed, find out the impact of your studies on your unemployment benefit in advance at your TE services center. The unemployed student's entitlement to unemployment allowance is mainly determined by whether or not studying is considered as full-time or part-time education. Part-time studying is not normally a barrier to getting unemployment benefit. In the Act on unemployment benefits, part-time studies are defined as studies in which the average workload is less than 25 hours per week or 5 credits a month. Matters related to unemployment benefits are always settled at the local TE services center.
The applicant must find out him/herself what support he/she is entitled to when studying in this study programme.