YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ytyä-hanke

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja tukea yhteisten tutkinnon osien toteuttamista uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja pedagogisessa toimintaympäristössä.

Tavoitteena on myös kehittää yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamista ja tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamista huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät. Lisäksi koulutuksessa laaditaan koulutuksenjärjestäkohtainen yhteisten tutkinnon osien strategia ja kehitetään arviointikokonaisuutta yhteistyössä verkostojen kanssa.

Digitaalisessa maailmassa toimivat YTO-opettajat ovat uuden äärellä pedagogisesti, sisällöllisesti ja teknisesti. Pedagogisesti laadukkaiden ja monenlaisia oppijoita tasa-arvoisesti palvelevien YTO-toteutusten tarjoaminen edellyttää opettajien osaamisen vahvistamista.

Koulutuksen myötä kehittämisprosessin aikana teemaan liittyvän osaamisen rakentumista tuetaan verkkomateriaaleilla, lähipäivissä ja verkossa tapahtuvalla ohjauksella, vertaistyöskentelyllä sekä omaan työhön liittyvillä oppimistehtävillä. Koulutuksessa osallistuja pääsee monipuolisesti sekä asiakaslähtöisesti esittelemään ja reflektoimaan omaa työtään. 

Koulutuksen oppimistehtävien tuotokset muodostavat kaikille osallistujille avoimen työkalupakin, jota on mahdollista jakaa valtakunnallisesti hankkeiden tuotoksia kokoavassa portaalissa.
Koulutushankkeen teemat:

 • YTO – Yhteistä ymmärrystä rakentamassa
 • YTO ja arvioinnin kokonaisuus
 • YTO – Pedagogisia ratkaisuja kehittämisessä
 • YTO ja moninaiset opiskelijat

Koulutus toteutetaan valtakunnallisena täydennyskoulutuskokonaisuutena, joka rakentuu neljästä 3 opintopisteen laajuisesta osiosta. 

Koulutusosiot

YTO – Yhteistä ymmärrystä rakentamassa, 3 op 

Teemat

 • Yhteisten tutkinnon osien asemointi uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistujan omassa organisaatiossa
 • Erilaiset taustatekijät, historia ja nykyiset käytänteet
 • YTO merkitys opiskelijoille
 • YTO- strategia  - miten YTO- opinnot toteutetaan omassa organisaatiossa
 • Opintotarjotin, asiakaslähtöisyys, aikataulutus, ohjaus ja tukitoimet
 • Digitaaliset ja työelämän oppimisympäristöt
 • Arvioinnin kokonaisuus YTO:issa
 • Toimijoiden roolit ja yhteistyö

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, esimiehet ja kehittämistehtävissä toimivat henkilöt

YTO JA arvioinnin kokonaisuus, 3 op 

Teemat

 • Osaamisperusteisen ajattelumallin ja käytänteiden kehittäminen
 • Oppimisen ohjaaminen ja palautteen antaminen kehittymisestä
 • Yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu
 • Yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnin yhdistäminen ammatillisen tutkinnon osien arviointiin näytössä ja arvioijana toimiminen
 • Osaamisen arvioinnin ja näytön laadun varmistaminen

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, esimiehet ja kehittämistehtävissä toimivat henkilöt

YTO – Pedagogisia ratkaisuja kehittämässä, 3 op

Teemat

 • Yhteisten innovatiivisten ja opiskelijalähtöisten tutkinnon osien toteuttamisen kehittäminen
 • Uusien ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa 
 • Ammattiopintoja tukevien yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen
 • Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti
 • Luovien, motivoivien, pedagogisesti laadukkaiden ja monenlaisia oppijoita tasa-arvoisesti palvelevien opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • Yhteistyön kehittäminen YTO- ja ammattialojen opettajien välillä

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, opinto-ohjaajat, pedagogiset suunnittelijat, esimiehet

YTO ja moninaiset opiskelijat, 3 op

Teemat 

 • Oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja perusteluiden tunnistaminen
 • Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden opettajien ja verkostotoimijoiden kanssa
 • Erilaisten opiskelijoiden ja opiskeluryhmien moninaisuuden ja työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Yhteisten tutkinnon osien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen uraohjauksen toteuttamisessa
 • Opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen pedagogisissa ratkaisuissa saavutettavuuden huomioiden
 • Erilaisten oppimisvaikeuksien ja erityisen tuen huomioiminen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kohderyhmät: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, opinto-ohjaajat, pedagogiset suunnittelijat, esimiehet

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus 

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Toteutus: Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa kokonaisuudessaan koulutuksen toteutuksesta. Koulutusta toteutetaan myös tarvelähtöisesti suoraan organisaatioille. Ota yhteyttä: Jutta Paukkonen, jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Contact

Pedagogiikka

Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi

Jatkuva oppiminen

Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
Airi.Granlund@haaga-helia.fi
Kouluttajat

Pedagogiikka

Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Nina
Mäkelä
lehtori
+358 294471232
Nina.Makela@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi