YTOt vauhtiin – Yhteiset tutkinnon osat, henkilökohtaistaminen, jatkuva oppiminen

YTOT vauhtiin

Koulutuksessa vahvistetaan YTO-opettajien osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen tuovat uusia haasteita.

Tavoitteet  

Tavoitteena on osaamisen kehittämisen kautta tukea ja kehittää yhteisten tutkinnon osien

 • osaamisperusteisuutta ja henkilökohtaistamiskäytäntöjä
 • mielekkäiden oppimistehtävien ja digitaalisten oppimismahdollisuuksien rakentamista
 • erityisen tuen toteuttamista
 • työelämäyhteistyötä ja yhteisten tutkinnon osien integroimista erilaisiin ympäristöihin
 • tuottaa ja levittää työssä ja koulutuksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä osallistujaverkostossa.

Koulutusosiot voi suorittaa joko erillisinä tai kytkeä muihin koulutusosioihin. Osallistua voi kaikkiin osioihin tai suorittaa haluamansa. Hankkeessa osaamisen kehittymistä tukevat yhteiset verkko- tai lähiopinnot sekä omaan työhön liittyvät oppimisaktiviteetit. 

Koulutusosiot  

Osio 1. Osaamisperusteisuus yhteisissä tutkinnon osissa   

Tämän koulutusosion sisältöjä ovat:  

 • Osaamisperusteisuuden ymmärtämisestä käytänteiden kehittämiseen  
 • Opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioiminen osaamisen hankkimisessa ja osoittamisesta – yto opettajan rooli henkilökohtaistamisessa
 • Innovatiivisten osaamisen hankkimisen ja osoittamisen käytänteiden kehittäminen ja kokeilu työelämälähtöisesti
 • Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen ja palautteen merkitys osaamisen kehittymisessä
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voimassa olevien määräysten mukaisesti  
 • Osaamisen arvioinnin ja näytön laadun varmistaminen

Osio 2. Digitaaliset ja luovat pedagogiset ratkaisut yhteisissä tutkinnon osissa  

 Tämän koulutusosion sisältöjä ovat :  

 • Yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen kehittäminen hyödyntäen jo olemassa olevia ratkaisuja ja kehittäen uusia innovatiivisia ja rakenteellisia ratkaisuja opiskelijalähtöisesti
 • Uusien ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa
 • Ammattiopintoja tukevien yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen
 • Erilaisten digitaalisten menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti
 • Luovien, motivoivien, pedagogisesti laadukkaiden ja monenlaisia oppijoita tasa-arvoisesti palvelevien opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus

Osio 3. Erityistä tukea tarvitsevat ja yhteiset tutkinnon osat 

 Tämän koulutusosion sisältöjä ovat:  

 • Oppimisen moninaisuus ja erityinen tuki
 • Oppimisen tuki – tuen tarpeen tunnistaminen, tukikeinot ja arviointi
 • Aikuiset oppijat ja haasteet
 • Osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen etäopinnoissa

Osio 4. Työelämälähtöinen pedagogiikka yhteisissä tutkinnon osissa  

Tämän koulutusosion sisältöjä ovat:  

 • Joustavan ja osallistavan oppimistarjonnan järjestäminen oppilaitos- ja digitaalisissa ympäristöissä
 • YTO -sisältöjen oppiminen työpaikoilla ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä  
 • Oppimista eri ympäristöissä tukevien materiaalien ja menetelmien kehittäminen  
 • Osaamisen tunnistaminen, osoittaminen ja arviointi työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä  
 • Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen YTO-sisältöjen näkökulmasta

Toteuttamistapa  

Koulutusosiot toteutetaan ryhmän kanssa sovittuina verkko- tai lähiopintoina sekä itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan ohjausta eri menetelmin ja tavoin sekä itseään kehittäviä kehittämistehtäviä.  
 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Kevät 2022 - Syksy 2022. Koulutus voidaan toteuttaa organisaatiokohtaisesti, jolloin koulutuksen sisältö, toteutus ja aikataulu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kohderyhmä:  Ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen opettajat, esihenkilöt ja johtajat 

Toteutustapa: lähiopetus, verkko tai hybridi

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Kouluttajat
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Nina
Mäkelä
lehtori
+358 294471232
Nina.Makela@haaga-helia.fi
Susanna
Löf
lehtori
+358 294471089
Susanna.Lof@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi