Voimaa vahvuuksista

Voimaa vahvuuksista AOKK

Voimavaroilla ja vahvuuksilla hyvinvointia työyhteisöön ja ohjaukseen.

Tavoitteena on edistää hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa oppilaitoksessa. Hankkeessa vahvistetaan henkilökunnan ennakoivan työn osaamista tukemalla hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää vuorovaikutusosaamista sekä opetushenkilöstön positiivisen pedagogiikan osaamista, joilla voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi syrjintään ja kiusaamiseen.

Hankkeessa on neljä koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella otteella ja joissa hyödynnetään aiempien hankkeiden materiaalia. Hankkeen tuotoksena syntyy käytänteitä ja toimintamalleja hyvinvointia ja osallisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja vahvuusperustaiseen ohjaukseen ja opetukseen. Valmiudet kohdata tukea tarvitsevia opiskelijoita vahvistuvat ja opiskelijoiden hyvinvointi ja kokemus osallisuudesta lisääntyvät.

Hankkeen koulutukset toteuttavat yhteistyössä:

Tällä hetkellä ei alkavia koulutuksia

Syksyn koulutus  Dialogiset kohtaamiset ja menetelmät osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena on valitettavasti peruttu.

Koulutushankkeessa jo toteutettuja osioita:

Voimavara- ja vahvuuslähtöiset menetelmät opiskelijoiden ohjauksessa 5.9.-10.10.2023

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnetietoisuutta ja tunteiden merkitystä oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä harjoitella erilaisia toiminnallisia voimavara- ja vahvuuslähtöisiä menetelmiä.

Kohderyhmä

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisältö ja toteutus

koulutus toteutetaan verkossa. Osallistujat saavat ennakkotehtävän ja zoom-linkin ennen koulutuksen aloitusta.

 • Opiskelijan osaamisidentiteetti ja sen vahvistaminen
 • Osaamisen tunnistamisen vaikutus motivaatioon
 • Tunteet ja niiden merkitys oppimisessa
 • Tunnetietoisuus opetus- ja ohjaustyössä
 • Vahvuudet itsetuntemuksen lisääjänä. Välineitä auttaa opiskelija tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan sekä ymmärtää niiden merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä
 • Vahvuudet opiskelijahyvinvoinnin ja ryhmän voimavarana
 • Vahvuudet koulun ja ohjauksen arjessa
 • Osallisuuden edistäminen omassa oppilaitoksessa ja välineet voimavara- ja vahvuuslähtöiseen ohjaukseen

Kouluttaja

UllaMaija Niskanen, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
ullamaija.niskanen@kamk.fi

Dialogiset kohtaamiset ja menetelmät osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena 23.3.2023 ja 13-14.4.2023

Koulutuksen tavoitteena oli harjaannuttaa omia dialogisia taitoja sekä oppia erilaisten dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Osallistuja oppiikäyttämään dialogisuutta osallisuutta vaativissa vuorovaikutustilanteissa sekä harjoitteli kuuntelemista sekä kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen näkökulmana oli vahvuuksien huomioiminen ja käyttö osallisuuden tukemisessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Lisäksi koulutuksessa syvennyttiin tunteisiin ja niiden huomioimiseen ryhmässä.

Koulutuspäivien teemoja olivat:

 • Dialogisuuden periaatteet
 • Vahvuuksien käyttö ja huomioiminen
 • Tunteet osana ryhmää ja työyhteisöä
 • Kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen kokemus sekä reflektointi
 • Dialogiset menetelmät ryhmätilanteissa ja niiden käyttö

Kouluttaja

Seija Tuomisto KM, työnohjaaja, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori tuomisto.seija@gmail.com

Pedagoginen hyvinvointi opetus- ja ohjaustyössä 13.2.–30.3.2023

Koulutuksen tavoitteena oli edistää opetus- ja ohjaushenkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta tuottaa hyvinvointia opiskelijoille.

Osallistuja kehitti opetus- ja ohjausosaamistaan hyödyntäen positiivisen pedagogiikan ja positiivisen opettajuuden näkökulmia. Koulutuksessa syvennyttiin tunnetietoisuuteen, vuorovaikutukseen, opettajan yksilöllisiin vahvuuksiin ja myönteisiin käytänteisiin, jotka edistävät hyvinvointia oppimisyhteisössä.

Koulutuksen taustateoriana hyödynnettiin Sanna Wenströmin Positiivisen johtamisen lähdeaineistoja. Kaikki kouluttajat ovat VOIMAKEHÄ®- valmentajia ja mentoreita.

Kohderyhmä

Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetushenkilöstö

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen laajuus oli 3 op ja siihen sisältyu ennakkotehtävä, kuusi koulutusiltapäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

Teemat:

 • Positiivinen opettajuus lähtökohtana
 • Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden johtaminen
 • Vahvuusajattelun hyödyntäminen opetus- ja ohjaustyössä
 • Työhyvinvointi ja työnimu opettajan voimavarana
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Myönteiset käytänteet tukemassa positiivista opettajuutta

Kouluttajana toimivat

Susanna Löf, lehtori, Haaga-Helia AOKK
susanna.lof@haaga-helia.fi

Katja Kiiski, yrittäjä, työnohjaus ja coaching
Sähköposti katja@katjakiiski.com

Kirsi Paldanius, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija
Sähköposti kirsi@sepontytar.fi

VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus 19.31.1.2023

 VOIMAKEHÄ® on positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuustyökalu ja ohjauskonsepti.

 VOIMAKEHÄ®-työvälineellä voi rakentaa laajan ja monipuolisen vahvuuksiin perustuvan profiilin. Työvälineen avulla tunnistetaan vahvuuksia laajasti ja se auttaa sanoittamaan omia luonteenvahvuuksia, arvoja, resursseja, kyvykkyyksiä, osaamisia ja kiinnostuksen kohteita. Voimakehää voi käyttää niin ryhmä- kuin yksilövalmennuksessa, lisäksi se toimii myös työyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa.                                      

Valmennuksen tavoitteet

Osallistuja oppi rakentamaan oman Voimakehänsä, jonka jälkeen tavoitteena oli oppia käyttämään välinettä ohjattavien vahvuksien tunnistamisessa ja ohjaustyössä sekä johtamisessa ja työyhteisön kehittämisessä.

Kohderyhmä

Toisen asteen oppilaitosten opetushenkilöstö

Toteutus ja sisältö

Koulutuksen kesto on 12 tuntia, ja se toteutettiin neljänä iltapäivänä klo 13–16. Koulutukseen sisältyi ennakkotehtävä. Mikäli osallistuja teki kehittämistehtävän, sai siitä 5 opintopisteen laajuisen osallistumistodistuksen. Koulutus toteutettiin verkossa.

Kouluttajana toimivat

Susanna Löf, KM, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori, s-posti susanna.lof@haaga-helia.fi

 Maria Ojala-Vesteri, ammatillinen erityisopettaja, sairaanhoitaja ja insinööri AMK, VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori, s-posti maria.ojala-vesteri@spesia.fi

VOIMAKEHÄ®

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso/ Vahvuuttamo oy. Vahvuuttamo oy vastaa VOIMAKEHÄ®- tuotteiden ja konseptin kehittämisestä ja myynnistä sekä VOIMAKEHÄ®- lisenssien hallinnoinnista. VOIMAKEHÄ®- tavaramerkkiä, tuotetta ja konseptia voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®- lisenssivalmentajat.

TIETOA KOULUTUKSESTA

Milloin: Vuosi 2023

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen, lukion ja  vapaan sivistystyön henkilöstö

Hinta: koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi
Susanna
Saukkio
lehtori
+358 294471089
Susanna.Saukkio@haaga-helia.fi