Olet täällä

AMK-opiskelijoiden etäopinnot sujuvat hyvin – ohjaus ja vuorovaikutus tärkeitä myös etänä

11.06.2020
AMK-opiskelijoiden etäopinnot sujuvat hyvin – ohjaus ja vuorovaikutus tärkeitä myös etänä

Haaga-Helia teki tutkinto-opiskelijoilleen kyselyn etäopiskelusta ja oppimisesta poikkeustilanteen aikana. Kyselyyn vastasi lähes 900 opiskelijaa.

Toukokuussa toteutetusta kyselystä on saatu jo alustavia tuloksia. Niiden mukaan AMK-opiskelijoiden opinnot ovat edenneet hyvin poikkeustilanteesta huolimatta ja opiskelijat ovat saaneet neuvontaa ja ohjausta riittävästi. Myös etäyhteydet ja -välineet ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin.

Osa jatkaisi etäopiskelua myös jatkossa

”Parhaimmillaan etäopiskelu tuo joustoa ja aikaa opiskelijan kokonaiselämään sekä tehostaa opiskelua”, kertoo kyselyä toteuttamassa ollut lehtori Taina Laivola Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Vastauksien mukaan on innokkaita ja motivoituneita etäopiskelijoita, jotka mielellään jatkaisivat etäopiskelua osittain myös jatkossa. Toisille opiskelijoille taas oppimisen sosiaalinen merkitys on kirkastunut etäopiskelun aikana. Nämä opiskelijat kokivat lähiopiskelun tukevan enemmän oppimista ja elämänhallintaa.

Jos opinnot eivät olleet edenneet hyvin, opiskelijat arvioivat syiksi oman opiskelumotivaation laskun, ohjauksen puutteen tai puutteellisesti toteutetun opintojakson.

Opintojakson toteutuksella on merkitystä

Vastaukset kertovat, että opintojaksojen toteutuksissa on huomattavia eroja. Etänä toteutettu opintojakso edellyttää toimiakseen selkeän rakenteen ja ohjeet sekä riittävää ohjausta, kommunikointia ja palautetta opiskelijoille.

Kysely toikin esille hyviä toteutuksia, joissa opettajat olivat jaksottaneet opintojakson sopiviin palasiin, sopineet välietappeja sekä antaneet palautetta opintojakson aikana.

Opiskelijat suhtautuivat ymmärtäväisesti opettajien opetusteknologian haltuunoton haasteisiin. Kuitenkin ohjauksen, palautteen ja kommunikoinnin puuttuminen koettiin oppimista vaikeuttavana asiana.

Kielet ja ryhmätyöt voivat olla hankalia etänä

Kaiken kaikkiaan oppiminen ja etäopiskelu Haaga-Heliassa on sujunut vastausten perusteella hyvin. Verkkoympäristö voi selvityksen perusteella olla yhtenä oppimisympäristönä jatkossakin.

Opiskelijat kaipaavat kuitenkin ohjausta erityisesti opintojakson sisältökysymyksiin ja vaikeiden aihealueiden käsittelyyn. Aineistosta kävi ilmi, että vastanneiden mielestä toiset opintojaksot sopivat paremmin etänä toteutettaviksi kuin toiset. Mm. kielet ja matemaattisiin aiheisiin liittyvät opinnot koettiin haasteellisiksi verkossa.

Ryhmätöiden tekeminen verkossa koettiin myös erittäin hankalaksi. Myös opinnäytetöiden edistämiseen esitettiin kehittämisajatuksia. Noin neljännes vastanneista ei kokenut tarvitsevansa enempää ohjausta.

Ohjausta ja tukea tarvitaan

Vastauksissa nousi esiin hyviä ideoita etäopiskelun kehittämiseksi. Nämä liittyivät pääasiallisesti ohjauksen ja tuen järjestämiseen. Myös tiedottamiseen ja opetusteknologian käyttökoulutukseen on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota.

Selvityksen avulla Haaga-Helia haluaa kehittää etäopetusta ja varmistaa laadukasta oppimista. Kyselyn varsinaiset tulokset julkaistaan syksyllä. Ne on tarkoitus koota yhteen muiden Haaga-Helian etäopiskeluun liittyvien selvitysten kanssa. Tuloksia hyödynnetään kehitystyössä heti.

Kysely tehtiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Sen toteutti Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.