Olet täällä

Ajankäytön mestari - Top Chefistä tutulla Joseph Youssefilla on monta rautaa tulessa

Ajankäytön mestari - Top Chefistä tutulla Joseph Youssefilla on monta rautaa tulessa

Määrätietoinen ja ahkera asenne ovat vieneet Joseph Youssefia eteenpäin elämässä. Melkein koko ikänsä ravintola-alalla työskennellyt Jose sai Haaga-Heliassa opiskelusta täydennystä osaamiseensa, mikä auttoi hänet siihen pisteeseen, jossa hän on nyt urallaan.

–  Minusta ei saisi sellaista ihmistä, joka tulee yhdeksältä töihin ja lopettaa viideltä, se tuntuisi paikoillaan junnaamiselta. Nautin siitä, että pääsen olemaan monessa asiassa mukana ja liitämään palaverista ja tehtävästä toiseen. Nykyisessä työssäni jokainen päivä on erilainen ja se pitää minut innostuneena, NoHo Partnersin ravintolaryhmän johtajana toimiva Jose tiivistää.

Jose on toiminut ra­vin­to­la-alal­la mel­kein koko ikän­sä. Hän opiskeli alan tutkinnon koti­maas­saan Li­ba­no­nis­sa ja teki pal­jon alan töi­tä. Suo­meen tul­tu­aan Jose ko­tiu­tui Sa­loon, jos­sa hän aloit­ti tis­kaa­ja­na, mut­ta ete­ni kah­des­sa kuu­kau­des­sa ko­kik­si, kun pää­si näyt­tä­mään tai­ton­sa.

Vuon­na 2010 Jose päätti lähteä opiskelemaan, kos­ka ha­lu­si kehittää osaamistaan ja laajentaa työmahdollisuuksiaan. En­ti­nen työ­ka­ve­ri oli ko­vas­ti suo­si­tel­lut Haaga-Heliaa, jo­ten sin­ne Jose haki, vaik­ka koulu sijaitsi satojen kilometrien päässä Helsingissä. Mui­ta vaih­to­eh­to­ja hän ei edes har­kin­nut.

– Haaga-Helian mai­ne mark­ki­noil­la on kova. En tie­dä ke­tään, joka on val­mis­tu­nut Haaga-Heliasta ja jää­nyt työt­tö­mäk­si. Opet­ta­jien kaut­ta olen tu­tus­tu­nut myös to­del­la hy­viin kon­tak­tei­hin.

“En tie­dä ke­tään, joka on val­mis­tu­nut Haaga-Heliasta ja jää­nyt työt­tö­mäk­si.”

Työn ja koulun yhdistäminen vaati joustamista ja organisointia

Sa­maan ai­kaan, kun Jose sai opis­ke­lu­pai­kan englanninkieliseltä restonomilinjalta, hän sai myös työ­pai­kan kok­ki­na turkulaisravintola Tintåsta. Siel­lä Jose sopi heti al­kuun, että pää­see käy­mään myös kou­lus­sa. Työn­an­ta­ja ym­mär­si kou­lun tär­key­den, olihan yksi Tintån omis­ta­jis­ta­kin Haaga-Helian alum­ni.

Työn ja opis­ke­lun yh­dis­tä­mi­nen vaa­ti suunnittelua ja itsensä aikatauluttamista. Asi­oi­hin pi­ti va­rau­tua viik­ko tai kak­si etu­kä­teen väli­mat­kan ta­kia. Haaga-Helia ei Josen mu­kaan ollut help­po kou­lu, ja kou­lu­tehtävillekin pi­ti va­ra­ta ai­kaa.

– Opet­ta­jat tiesivät, millaista tällä alalla on, joten he jous­tivat to­del­la pal­jon. Välillä saatoin olla mat­kal­la lu­en­nol­le, kun töis­tä soitettiin, että joku on sai­ras­tu­nut ja pi­tää tul­la paik­kaa­maan. Onneksi sain aina sovittua asioista opet­ta­jien kans­sa.

Jose te­ki kou­lu­teh­tä­viä usein yö­myö­hään ja nuk­kui sitten koulu- ja kotimatkat ju­nas­sa, jossa hän ei pys­tynyt mat­ka­pa­hoin­voin­nin ta­kia työs­ken­te­le­mään.

Top Chef -kilpailu avasi uusia uramahdollisuuksia

Vuon­na 2012 Jose osal­lis­tui Suo­men Top Chef -kil­pai­luun. Se muut­ti hänen elä­määnsä to­del­la pal­jon ja avasi uusia ovia.

– Top Chef -kisa on eh­dot­to­mas­ti ol­lut yksi ura­ni koho­koh­dista. Olin itse asi­as­sa en­nen sitä läh­dös­sä pois Suo­mes­ta ko­ko­naan, mutta oh­jel­maan mu­kaan pää­se­mi­nen pis­ti kui­ten­kin suun­ni­tel­mat uu­sik­si. 

Vuonna 2014 Jose muutti Helsinkiin ja aloitti keittiöpäällikön työt välimerelliseen ruokaan erikoistuneessa Krog Madamessa. Samalla hänelle tarjoutui tilaisuus päästä jakamaan omaa osaamistaan opiskelutovereilleen ja niin hän hyppäsi opiskelijasta opettajan rooliin. Kaiken keskellä Jose viimeisteli myös opintojaan Haaga-Heliassa ja kirjoitti osana lopputyötään ruoka-aiheisen kirjan Libanonista.

Määrätietoisuus ja ahkeruus veivät eteenpäin

Krog Madamesta polku vei GLO Hotelli Kluuvin keittiöpäälliköksi. Siellä Jose kehitti uudenlaisen ravintolakonseptin, The Tray:n, jonka ruokalista koostuu vadilla tarjottavista annoksista. Muutaman vuoden jälkeen hallinnollisella puolella työskentelystä haaveillut Jose laittoi esiliinan naulaan ja hyppäsi ravintolaryhmän johtajaksi NoHo Partnersille, jossa hänen vastuullaan on usean ravintolan liiketoiminta.

– Jos miettii, että neljä vuotta sitten olin vielä opiskelija ja nyt työskentelen isossa asemassa, jonka jokainen opiskelija haluaisi saavuttaa, niin onhan tässä tapahtunut ihan huikea askel. Seuraava tavoitteeni on nousta taas yksi taso korkeammalle.

Ammatillisen menestyksen taustalla on määrätietoinen asenne, joka on aina ollut osa Josea.

– Jos päätän jotakin, niin aion myös saavuttaa sen. Muistan, kun halusin jo koulussa parhaat pisteet ja arvosanat tehtävistä. Tämä pätee kaikkeen, missä olen mukana, joko teen asiat täysillä tai sitten en ollenkaan.

– Olen myös oppinut, että pitää olla myös kärsivällinen. Asiat tapahtuvat omalla ajallaan ja painollaan. Pitää vain sinnitellä ja tehdä koko ajan töitä sen eteen mitä haluaa saavuttaa.

Haaga oli piste i:n päälle

– Haaga on ollut minulle ja uralleni piste i:n päälle. Tullessani Suomeen minulla oli kokemusta, mutta tarvitsin teoriaa sen tueksi. Opiskelu Haaga-Heliassa täydensi tätä kokonaisuutta ja teki minusta tämän paketin, mikä nyt olen.

Niitä, jotka vielä miettivät, mitä haluaisivat tehdä tai opiskella, Jose neuvoo keskittymään omien vahvuuksien löytämiseen ja kehittämiseen.

– Kannattaa miettiä, mitä osaa ja lähteä sitten kehittämään ja rakentamaan osaamista sen päälle. Niin yksinkertaista se on. En välttämättä tiennyt neljä vuotta sitten, että haluan ravintolaryhmän johtajaksi, mutta tiesin, että halusin olla jossakin korkeassa asemassa ja tein paljon töitä sen eteen. Nyt olen juuri siinä pisteessä, missä haluan olla.

Josen no­pea pas­ta­re­sep­ti:

Su­la­ta pan­nus­sa lu­si­kal­li­nen voi­ta ja li­sää sin­ne ket­sup­pia. Kun ket­sup­pi on ha­jon­nut ko­ko­naan, li­sää sin­ne mai­toa tai ker­maa. Kaa­da kas­tik­keen se­kaan kei­tet­ty pas­ta. Li­sää vie­lä mitä ta­han­sa juus­toa jää­kaa­pis­ta löy­tyy ja ko­ris­te­le ru­co­lal­la. Jos ha­lu­at pas­tan kans­sa li­haa, pais­ta li­hat ja käy­tä liha­lien­tä. Li­sää lo­puk­si kas­tik­keen se­kaan.