Olet täällä

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja mallintaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa. Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Tämän takia ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua.

Hankkeen uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä. Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä kolmessa teemassa.

Tavoitteet

 • Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan amk ja yamk opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
 • Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia
 • Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä
 • Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä
 • Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta
 • Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi

Ydintoimenpiteet

 • Kehittää ja mallintaa korkeakouluihin uraohjauksen prosesseja ja rakenteita korkeakoulujen yhteistyönä
 • Selvittää tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tietoa uraohjausmallin kehittämisessä sekä jatkokehittämisessä
 • Kehittää yhteisöllisiä tulevaisuuden työskentelymenetelmiin perustuvia työtapoja, kuten vertaismentorointia työelämän ja koulutuksen uraohjauksen yhteistyömalleja
 • Kehittää tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja korkeakouluihin
 • Kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta sekä ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita tulevaisuussuuntautuneesta uraohjauksesta
 • Kehittää kartoitusten pohjalta opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu tulevaisuusorientoitunut uraohjauskoulutuskokonaisuus, joka toteutetaan hankkeen ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle
 • Mallintaa em. koulutuskokonaisuus valtakunnallisesti

Tulokset

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa. Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat vahvistuneet. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

 

Hankkeen nimi: Ohjaus tulevaisuuden työhön
Koordinaattori: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Projektipäällikkö: Päivi-Katriina Juutilainen
Kesto: 2019–2021
Kumppanit: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkakoulu, Tampeteen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus