Tilaa olla mukana: Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitosten arkeen

Kuvituskuva: tilaa olla mukana

Koulutuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä.

Koulutuksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta oppilaitoksen arjessa ja vahvistaa henkilöstön tietoisuutta omasta roolistaan ja toiminnan merkityksestä näiden edistäjänä. 

Koulutuksissa tuetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutumista oppilaitoksissa niin, että henkilöstö ja opiskelijat pääsevät tutkimaan ja kehittämään oppilaitoksen käytäntöjä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 

Koulutushankkeen teemat: 

 • Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen 
 • Syrjintään puuttuminen 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoinen opetus ja ohjaus sekä turvallisen tilan mahdollistaminen oppilaitoksissa 

Koulutuksessa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisia toimintatapoja ja malleja, jotka edistävät teemoja koulutuksen toiminnan eri areenoilla ja koulutuksen kaikissa vaiheissa. 

Hankkeen tuotoksina syntyy materiaaleja, malleja ja hyviä käytänteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen oppilaitoksessa. 

Hankkeessa on kaksi koulutusosiota, jotka toteutetaan konsultatiivisella työotteella. Tämä mahdollistaa koulutuksen vaikuttavuuden arjen käytänteisiin. Prosessia tukee oman työn kehittäminen.  Osioiden pohjalta koulutusprosessit rakentuvat eri kohderyhmille: ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, vapaa sivistystyö. Prosessia tukee oman työn kehittäminen. 

Koulutukset toteutetaan yhteystyössä Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. 

Koulutusosiot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella, 2 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Moninaisuustietoinen opetus- ja ohjauskäytäntö
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu prosessina

Kohderyhmät: Ammatillisen ja lukiokoulutuksen henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Kehitetään toimintaa, joka tukee opiskelijaa hyvän, tasapainoisen ja sivistyneen ihmisen tavoitteissa.
 • Perehdytään moninaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisen muotoihin.
 • Ohjauksellisen pedagogiikan ja konsultaation keinoin lisätään henkilökunnan tietoisuutta ja osaamista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja sukupuolittuneiden urapolkujen vähentämiseksi.
 • Tuetaan oppilaitoksia elävään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun, ja tunnistetaan jokaisen toimijan henkilökohtainen merkitys sen toteuttamisessa.

Lukiokoulutuksessa tehdään OPS-perusteisiin nojaavaa analyysiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden yhteydestä toisiinsa.
Ammatillisessa koulutuksessa tutkitaan erityisesti HOKS-prosesseja sekä työssä tapahtuvan oppimisen käytänteitä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vapaassa sivistystyössä, 5 op

Teemat

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opetuksen ja ohjauksen kehikkona
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus prosessina
 • Moninaisuustietoinen pedagoginen työote

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön henkilöstö

Koulutuksessa:

 • Vahvistetaan ennakkoluuloja ja normeja purkavia, kaikkien turvallisuutta edistäviä työtapoja pedagogisessa työssä.
 • Tuetaan osallistujien toimintaorganisaatioiden lakisääteistä tasa-arvo - ja yhdenvertaisuustyötä.
 • Luodaan toiminnallisia välineitä edistämään toimijoiden pedagogista osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä siten, että sukupuolittuneisuus vähenee ja kokemukset syrjinnästä oppilaitosyhteisössä vähenevät.

Koulutuksessa käytetään osallistavia menetelmiä opetuksen, ohjauksen ja opiskelun käytänteiden tutkimisessa ja kehittämisessä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tilaa ja niistä johdettuja käytänteitä arvioidaan tutkivan ja kehittävän työotteen mukaisesti. Osallistujien osaamista vahvistaa koulutuksen nivominen oman työn kehittämiseen.

Tietoa koulutuksista

Kenelle: Toisen asteen koulutus sekä vapaa sivistystyö

Hinta: Koulutushanke oli OPH:n rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI
Täydennyskoulutus OPH