Rohkeasti eteenpäin

Rohkeasti eteenpäin

Koulutushankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä toteuttamaan ammatillista koulutusta opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti. Lähtökohtana hankkeelle ovat työ- ja elinkeinoelämän muutokset ja kohderyhmän osaamistarpeet.

Hankkeessa hyödynnetään aktiivisesti Parasta-materiaaleja ja laadunvarmistamisen työkaluja. Hankkeen tuloksena osallistujien pedagoginen osaaminen kehittyy ja valmiudet toteuttaa laadukasta  ammatillista koulutusta paranevat. 

Hanke toteutetaan alueellisina koulutuksina, jotka on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.  

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat 

Koulutusosiot

Koulutus sisältää neljä osiota, jotka voi suorittaa myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

 Toteutamme koulutuksia mielellämme räätälöityinä kokonaisuuksina, jolloin voidaan vastata koulutuksen järjestäjien yksilöllisiin kehittämistarpeisiin. Koulutusosiot voidaan toteutettaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina.

Osaamisen kehittymisen ja kehittämistyön tueksi tarjotaan ohjausta monipuolisin tavoin. Koulutusosio sisältää 1–3 koulutuspäivää lähi- tai verkkototeutuksena sekä yksilö- ja/tai ryhmäohjausta tapaamisten välissä.

Opiskelija henkilökohtaistamisen keskiössä 

• Henkilökohtaistaminen opiskelijalähtöisenä lähestymistapana 

• Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen, suunnittelu, toteutus ja arviointi 

• Opiskelijan osallistaminen henkilökohtaistamisen ja opintopolun eri vaiheissa 

• Opiskelijan hyvinvointi ja opiskeluilmapiiri 

• Pedagogisen ja moniammatillisen tuen merkitys ja menetelmät henkilökohtaistamisessa 

Osaamisen hankkimisen monimuotoisuus  

• Osaamisen hankkimisen tapojen nykytilan kartoitus omassa organisaatiossa 

• Monipuoliset pedagogiset toimintamallit osaamisen kehittymisen ja palautteenannon tukena 

• Oppiminen, kehittyminen ja osaamis- ja ammatti-identiteetin rakentuminen monipuolisissa oppimisympäristöissä 

• Hybridipedagogiikka ja digitaaliset, vuorovaikutteiset oppimisympäristöt 

• Työelämälähtöinen HOKS-prosessi osaamisen kehittymisen ja palautteen annon tukena 

Osuvuutta ja laatua osaamisen arviointiin 

• Osaamisen arvioinnin luotettavuus ja kattavuus 

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman merkitys laadun varmistajana ja arjen työvälineenä 

• Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu seka toteutus näytöissä ja muussa osaamisen osoittamisessa 

• Arvioijana toimiminen ja kehittyminen 

• Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin prosessien sekä käytäntöjen kehittäminen

Johda ja kehitä omaa työtäsi 

• Minä työyhteisön osaajana ja toimijana 

• Verkostot osana työtäni 

• Minä ja työyhteisön toimintakulttuuri 

• Muuttuva työ ja muutoksessa eläminen 

• Oman työn johtaminen ja arviointi

Toteutamme koulutuksia mielellämme räätälöityinä kokonaisuuksina, jolloin voidaan vastata koulutuksen järjestäjien yksilöllisiin kehittämistarpeisiin.

Lisätietoja

lehtori Petja Sairanen
petja.sairanen@haaga-helia.fi

Myyntipäällikkö Jutta Paukkonen
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
040 4887 003

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Syksy 2021 - syksy 2022

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat 

Toteutustapa: Monimuotokoulutus, verkko-opinnot ja/tai itsenäisesti tehtävät ohjatut opinnot

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi