PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti

Peda-Jopo kuvitus

PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti-koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppilaitosyhteisön pedagogista johtamista ja kehittämistyötä positiivisen psykologian ja yhteiskehittämisen keinoin.

Koulutuksessa osallistujat vahvistivat omaa pedagogisen johtamisen ajattelua ja oppivat paremmin luomaan selkeitä toimintatapoja ja ohjaamaan omaa toimintaa. Osallistujat sisäistivät, että pedagoginen johtaminen ulottuu koko oppilaitosyhteisöön ja on osa kaikkien osaamista.

Koulutuksessa tuotiin esille positiivisen psykologian periaatteita sekä yhteiskehittämisen ja muotoiluajattelun keinoja toiminnan kehittämiseen. Osallistavilla työtavoilla työn imu ja positiivinen ilmapiiri luokassa ja opettajayhteisössä lisääntyy ja työhyvinvointi kasvaa.  Koulutuksessa annettiin valmiuksia digitaalisten työvälineiden käyttöön pedagogisessa johtamisessa ja kehittämisessä.

Kohderyhmä: Kohderyhmänä toimivat ammatillisen koulutuksen/ vapaan sivistystyön opettajat, esihenkilöt ja johtajat

Tavoitteet

Koulutuksen tavoite oli lisätä koko työyhteisön tietoisuutta

 • pedagogisesta johtamistoiminnasta
 • positiivisesta psykologiasta
 • oppilaitosyhteisöä osallistavasta kehittämistyöstä
 • muotoiluajattelusta johtamisen ja kehittämisen välineenä

Koulutuksen aikana kehitettiin yhteisöllisesti erilaisia toimintatapoja organisaatioissa tapahtuvien kokeilujen kautta. Lisäksi koulutuksessa vahvistettiin jokaisen opettajan yksilöllisiä toimintatapoja mahdollistaen uudenlaiset opettajan työn toimintatavat ja pedagogiset menetelmät.

Toteutus

Koulutus toteutettiin kokonaan verkkoympäristössä, joka mahdollisti myös erilaisten digitaalisten toimintatapojen opettelemisen. 

 

Koulutusosiot

Miten johtaa pedagogisesti

Koulutusosiossa

 • Tunnistettiin pedagogisen johtamisen paikat ja johtamistyön laatu.
 • Jäsennettiin pedagogista johtamista: organisaation johtamistoimintana, konsultatiivisena työotteena ja itsensä johtamisena, verkostojen johtamisena.
 • Avattiin johtamistyön mahdollisuudet tukea ja kehittää yhteisopettajuutta ja työelämäyhteistyötä.
 • Kehitettiin omaa johtamistyötä sekä digitaalisia ratkaisuja johtamistyössä.

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutettiin verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisälsi 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä.  Koulutusosion pystyi suorittamaan erillisenä tai kytkemään muihin osioihin.

Koulutus oli suunnattu koulujen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

Toteutusaika

Koulutus toteutettiin räätälöitynä sopimuksen mukaan. 
 

Positiivinen pedagogiikka johtamisessa

Koulutusosion sisältöjä olivat:

 • johtaminen positiivisen pedagogiikan näkökulmasta
 • vuorovaikutus ja yhteistyö, myönteiset ihmissuhteet ja niiden vaikutus
 • vahvuusajattelun ymmärtäminen ja sisäistäminen omassa toiminnassa
 • kannustus ja kannustamisen erilaiset tavat sekä niiden kehittäminen kouluorganisaatiossa
 • myönteiset tunteet, tunnejohtaminen ja niiden tukeminen, resilienssin vahvistamisen keinoja
 • motivaation merkitys koulu- ja työyhteisössä
 • itsensä johtaminen muutoksessa
 • työn imu ja sen monet mahdollisuudet muutostilanteissa
 • verkkoympäristön ja verkkovuorovaikutuksen hyödyntäminen johtamisessa

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutettiin verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisälsi 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Koulutusosion pystyi suorittamaan erillisenä tai kytkemään muihin osioihin.

Toteutusaika

Koulutus toteutettiin räätälöitynä sopimuksen mukaan. 

Koulutus oli suunnattu opettajille, koulutuksen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

 

Muotoiluajattelu johtamisessa ja kehittämisessä

Koulutusosion sisältöjä olivat:

 • muotoiluajattelu ja uudistuva organisaatio
 • palvelumuotoilun prosessi
 • yhteiskehittäminen muutoksen ajurina
 • design-ajattelulla muotoillaan organisaatiota
 • oma kehittämistyö omassa koulutusorganisaatiossa

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutettiin verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisälsi 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Koulutusosion pystyi suorittamaan erillisenä tai kytkemään muihin osioihin.

Toteutusaika

Koulutus toteutettiin räätälöitynä sopimuksen mukaan. 

Koulutus oli suunnattu opettajille, koulutuksen johtohenkilöstölle ja kehittäjille.

 

Pedagoginen johtaminen opettajan työssä

Kohderyhmä: ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opettajat ja opetuksen kehittäjät

Koulutusosion sisältöjä olivat

 • pedagogisen johtamisen idea opettajan työn näkökulmasta
 • yhteisopettajuus ja sen toiminnan kehittäminen
 • työelämäyhteistyön kehittäminen
 • hankkeiden johtaminen ja hanketyön organisointi pedagogisena johtamisena
 • opettaja- ja opiskelijalähtöisen työskentelyn kehittäminen
 • digitaalisen työvälineet pedagogisen johtamisen apuna

Toteuttamistapa

Koulutusosio toteutettiin verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosio sisälsi 3 koulutuspäivää ja sen lisäksi omaa organisaatiota ja/tai itseään kehittäviä ja pedagogiseen johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Koulutusosion pystyi suorittamaan erillisenä tai kytkemään muihin osioihin.

 

Tietoa koulutuksesta

Milloin: Koulutus on päättynyt.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen/ vapaan sivistystyön opettajat, esihenkilöt ja johtajat

Toteutustapa: Koulutus toteutettiin Zoom-verkkoympäristössä, jolloin oli mahdollista opetella myös erilaisia digitaalisia toimintatapoja.

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
Pia.Kiikeri@haaga-helia.fi
Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi
Taina
Laivola
lehtori
+358 294471188
Taina.Laivola@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
Jutta.Kuokkanen@haaga-helia.fi