Olet täällä

Kokoelmapolitiikka

Kokoelmapolitiikka

Tietopalvelupäällikkö vastaa kokoelmapolitiikasta. Kirjaston kokoelmapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa.

  1. Aineiston hankintaperiaatteet
  2. Aineistomäärärahat ja niiden käyttö
  3. Aineistotyypit
  4. Poistot
  5. Varastointi
  6. Lahjoitukset
  7. Kokoelmien arviointi

1. Aineiston hankintaperiaatteet

Kokoelmatyön perustehtävänä on ammattikorkeakoulussa tapahtuvan opetuksen, opiskelun sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukeminen ja edistäminen. Kirjasto vastaa asiakkaidensa tiedontarpeisiin sekä painetulla että elektronisella kokoelmalla. Kirjaston kokoelmien kehittämisen painopiste on julkaisumuodosta riippumatta aineistojen helppo saavutettavuus ja käytettävyys.
 
Aineistot hankitaan pääasiassa Haaga-Helian koulutusaloilta suomen, englannin ja ruotsin kielillä, mutta tarvittaessa myös muilla kielillä. Aineiston tarjontaa kehitetään käyttäjälähtöisesti yhteistyössä koulutusohjelmien, T&K&I:n ja kirjaston asiakkaiden kanssa. Päällekkäisiä hankintoja vältetään. Kokoelmaa täydennetään kaukolainaamalla. Vanhempaa, harvoin käytettävää aineistoa voidaan lainata veloituksetta Varastokirjastosta.  Kokoelma pidetään ajantasaisena ja relevanttina tehokkaan poistopolitiikan ja arviointityön avulla.

2. Aineistomäärärahat ja niiden käyttö

Kirjaston aineistomäärärahat hyväksyy vuosittain Haaga-Helia Oy Ab:n hallitus. Tietopalvelupäällikkö jakaa kirja- ja lehtirahat toimipistekirjastoittain opiskelijamäärien mukaan. E-aineisto hankitaan keskitetysti yhteishankintana.

Painettu aineisto hankitaan tarjouskilpailun voittaneilta toimittajilta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita hankintakanavia. Aineisto hankitaan mahdollisimman kustannustehokkaasti.

E-aineistojen hankinnassa suositaan taloudellisesti edullisia konsortioita, jotka voivat olla kansallisia tai ammattikorkeakoulujen välisiä. Kiinnostavia aineistoja voidaan hankkia myös omilla lisenssisopimuksilla. E-aineiston käyttötilastoja seurataan aktiivisesti ja käyttöaste huomioidaan hankintoja tehtäessä.

Kirjaston määrärahoilla hankittu aineisto sijoitetaan aina kirjaston kokoelmiin.

3. Aineistotyypit

Kurssikirjat

Opintojaksojen vastuuopettajat ilmoittavat tiedot uusista ja poistuvista tutkintovaatimusten mukaisista kurssikirjoista ja kurssien oheislukemistoksi vaaditusta materiaalista kirjastoon. Kurssikirjoista hankitaan aina lainakappaleet sekä mahdollisesti lukusali/käsikirja- ja pikalaina-kappaleet. Kurssikirjallisuuden hankinnassa tarkistetaan myös aineiston saatavuus e-kirjana. Kurssikirjahankinnoissa huomioidaan kurssiin osallistuvien määrä ja se, käytetäänkö kurssikirjaa useammalla eri kurssilla yhtä aikaa. Kirjastot seuraavat aktiivisesti kurssikirjojen kysyntää ja tekevät tarvittaessa lisähankintoja.

Muu kirjallisuus

Kirjastot hankkivat kattavasti ja monipuolisesti koulutusalojensa uusinta kirjallisuutta.  Kokoelmia täydennetään monialaisilla ja suurta asiakaskuntaa palvelevilla julkaisuilla. Yli viisi vuotta vanhaa aineistoa ei hankita kokoelmiin ilman erityisiä perusteita. Myös asiakkaat voivat tehdä hankintaesityksiä. Hankinnoissa tehdään yhteistyötä opetuksen ja tutkimuksen kanssa.

Elektroninen aineisto

Elektronisen aineiston hankinta on keskitetty. Elektroninen aineisto on käytettävissä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkossa. Elektronisen aineiston käyttötilastoja seurataan aktiivisesti ja käyttöaste huomioidaan hankintoja tehtäessä.

Lehdet

Kukin kirjasto valitsee kokoelmiinsa toimipisteensä opetukselle keskeiset lehdet. Jos lehti on saatavana elektronisessa muodossa, ei lehteä hankita kirjastoon paperimuodossa kuin poikkeustapauksissa (esim. paperiversio välttämätön opetuksessa). Lehtihankinnat käydään läpi kerran vuodessa syksyllä. Lehtivuosikertojen säilytysajat vaihtelevat toimipisteittäin. Pääasiassa lehtivuosikerroista säilytetään kuluva ja edellinen vuosi.

Muu aineisto

Muuta aineistoa, kuten DVD:t hankitaan tarpeen mukaan. Kirjastoon hankittavassa av-aineistossa tulee olla tekijänoikeuksien haltijalta lainausoikeus. Opetuksessa käytettävää av-aineistoa ei hankita kirjaston määrärahoilla kirjaston kokoelmiin, vaan tällaiset hankinnat tehdään koulutusohjelmien rahoilla.

4. Poistot

Sisällöltään vanhentunut yli 10 vuotta vanha aineisto poistetaan kokoelmista. Poistojen ulkopuolelle vanhemmasta aineistosta jäävät tieteenalan klassikot tai muuten alan merkittävät teokset. Kurssikirjakokoelmaa pidetään ajan tasalla poistamalla tutkintovaatimuksista poistuneet nimekkeet. Poistoja tehdään säännöllisesti. Poistamisessa käytetään apuna opettajien aineistotuntemusta. Myös kysynnän väheneminen tai aineiston kunto vaikuttavat
poistopäätöksen tekemiseen. Poistettu aineisto (kirjat ja lehdet) kierrätetään, viedään paperinkeräykseen tai lähetetään Varastokirjastoon.

 5. Varastointi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto ei ole säilyttävä kirjasto. Aineiston varastointi mietitään tarkkaan tapauskohtaisesti. Haagan toimipisteessä säilytetään keskeisintä hotelli-, ravintola- ja matkailualan vanhempaa aineistoa.

6. Opettajien ja muun henkilöstön aineistohankinnat

Kaikki kirjaston rahoilla hankitun aineiston tiedot viedään kirjaston HH Finna-aineistotietokantaan ja aineisto on kirjastosta lainattavissa. Henkilöstöllä on pitkät laina-ajat (180 vrk) ja lainaa voi uusia tarpeen mukaan. Jos henkilöstöön kuuluva haluaa kirjan omakseen eikä kirjaston kautta lainaan, kirjaa ei hankita kirjaston rahoilla. Tällöin opettaja neuvottelee oman esimiehensä kanssa aineiston hankinnasta esim. koulutusohjelman rahoilla. Myös kaikki puhtaasti opetuskäyttöön tarkoitetut aineistot, kuten DVD:t, hankitaan koulutusohjelman rahoista. Kirjasto voi kuitenkin hoitaa hankintaprosessin riippumatta siitä, kuka aineiston maksaa.

7. Lahjoitukset

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia, jotka täydentävät tai korvaavat nykyisiä kokoelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja kirjasto päättää, mitä lahjoitetusta aineistosta liitetään kokoelmiin. Valintaperusteet ovat samat kuin ostetulla aineistolla. Lahjoituksista muodostetaan vain poikkeustapauksissa erillinen kokoelma. Julkaisut, joita ei liitetä kokoelmiin, voidaan lähettää Varastokirjastoon, viedä paperinkeräykseen tai siirtää kierrätyshyllyyn.

8. Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi on keskeinen osa kokoelmatyötä ja sen avulla pyritään varmistamaan, että kokoelmat vastaavat asiakkaiden tarpeita, ovat ajankohtaisia ja helposti käytettäviä. Kokoelmien arvioinnissa käytetään apuna laina-/käyttötilastoja sekä asiakaskyselyissä että muilla tavoin saatua palautetta. Kokoelmien arviointi on jatkuvaa.

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelut, Tietoaineistotiimi

24.3.2014