Olet täällä

Ennakointi ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät

Ennakointi ja toimintaympäristöanalyysin menetelmät

Koodi: MET2HY102
Laajuus: 5 OP (135h)
Aikataulu:    1. – 4. lukukausi
Kieli: Suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintokokonaisuuden taso: Syventävät ammattiopinnot, Master
Opintokokonaisuuden tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Ei edeltävyysehtoja.

Tavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tekee suppean loppuraportin ja käyttää heikosti analyysi- ja ennakointimenetelmiä. Raportista puuttuvat liikkeenjohdolliset suositukset.

Arvosana 3
Opiskelija tekee hyvän loppuraportin kattavin analyysi- ja ennakointimenetelmin. Raportti sisältää relevantteja liikkeenjohdollisia suosituksia.

Arvosana 5
Opiskelija tekee erinomaisen, monialaisen ja liiketoimintastrategisesti vaikuttavan loppuraportin monipuolisin analyysi- ja ennustemenetelmin.

Opintojakso arvioidaan arvosanoin yhdestä viiteen (1-5). Arviointikriteerit on esitetty arvoasteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemman oppimisen tunnustaminen
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai vastaavalla opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet
Opintojakso kytkeytyy Master-opiskelijan omaan työkokemukseen ja opinnäytetyösuunnitelmaan. Vierailevia luennoitsijoita voidaan kutsua tarpeen mukaan.

Kansainvälisyys
Vieraskielinen oppimateriaali, ulkomaisen liiketoimintaympäristön kuvaaminen

Sisältöjä:

*Ennakointi lähestymistapana ja ennakointitutkimuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi (esim. trendianalyysi, heikkojen signaalien tunnistaminen)

*Toimintaympäristö- ja riskianalyysit lähestymistapana

*Tilastollisen ja määrällisen aineiston pohjalta tehtyjen tutkimusten arviointi ja tulkinta

*Tutkimustiedon hyödyntäminen eri päätöksentekotilanteissa

*Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat, teoriat, keskeiset käsitteet ja suuntaukset

*Keskeiset tulevaisuuden tutkimusmenetelmät: ennakointi, heikkojen signaalien, trendien ja megatrendien analysoiminen, skenaariot, tulevaisuusverstaat.

*Sovellusalueina: Huomisen palveluorganisaatiot ja liiketoiminta-alueet (engl. Business Foresight), huomisen matkailu-, kulttuuri-, kauppa- ja liikuntakeskukset (engl. Perfect Destination), asiakas- ja kulutuskäyttäytyminen, (engl. Customer Foresight), huomisen palvelu- ja tuotemaailmat

Opetus- ja oppimismenetelmät: Lähiopetus, esi- ja oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, kirjallinen ja suullinen tentti

Vaihtoehtoiset suoritustavat:

Vaihtoehtoisista suoritustavoista (esim. kontaktiopetuksen suorittaminen) sovitaan erikseen vastuuopettajien kanssa. Pääsääntöisesti vaihtoehtoisena suorituksena on kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjallisuuden pohjalta tehtävä essee-/pohdintatehtävät.

Arviointi
Toteutuksesta riippuen.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnin osista ja niiden painoarvoista kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa ja esitellään jakson alkaessa.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanaan. Tehtävä on sama kaikille opintojaksoille ja annettuja vastauksia hyödynnetään myös opintojakson kehittämisessä. Oman oppimisen arviointitehtävä tehdään E-lomakkeella.

Vastuuopettaja

V.A. Heikkinen, kokki, kotitalousopettaja, yliopettaja, tulevaisuussparraaja

 

Käytämme evästeitä, jotta pystymme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen nettisivustollamme.