Olet täällä

Muualla hankitun osaamisen tunnustamisen ohjeet

Muualla hankitun osaamisen tunnustamisen ohjeet

Osaamisen tunnistaminen kokonaisuus Haaga-Heliassa (ks. Kuvio 1) sisältää formaalin, informaalin ja nonformaalin oppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Formaalilla oppimisella tarkoitetaan oppilaitoksen antamaa virallista tutkinto- tai muuta koulutusta; informaali ja nonformaali oppiminen tarkoittavat epä- virallista ja arkioppimista. Korkeakoulutasoista osaamista voi siis karttua esimerkiksi töissä − joko toisen palveluksessa tai vaikkapa yrittäjänä. Tunnistamisella tarkoitetaan erilaisia osaamisen näyttötapoja ja tunnustamisella osaamisen opintopisteyttämistä eli validointia. Osaamisen tunnistamisen kautta voi suorittaa pakollisten opintojen lisäksi myös vapaasti valittavia opintoja. Tehdyt suoritukset arvioidaan samoilla kriteereillä kuin muutkin saman opintojakson suoritukset.

Kuvio 1. Opiskelu Haaga-Heliassa

 

Hyväksiluku

Opintojen hyväksiluku on formaalin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Se voi olla korvaavuus (osaaminen hyväksytään tutkinnon pakollisiin tai vaihtoehtoisiin opintoihin) tai sisällyttäminen (hyväksytään vapaavalintaisiin opintoihin). Opiskelija voi hakea opinto-ohjaajaltaan aiempien opintojen hyväksilukua, kun osaaminen on hankittu toisessa korkeakoulussa. Kaikissa muissa tapauksissa osaaminen on osoitettava näytön kautta.

 

Näyttö

Osaamisen näyttö on muualla kuin korkeakoulussa hankitun formaalin, informaalin tai nonformaalin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelija antaa osaamisestaan näytön, joka arvioidaan. Osaamista voi näyttää läpi vuoden oppilaitoksen loma-ajat huomioon ottaen, eli se ei ole opintojaksojen aikatauluihin sidottua.

Näyttötavasta voidaan sopia opiskelijan kanssa yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla valmiiksi määritelty. Näytöllä tulisi kyetä mittaamaan, miten opiskelija arvioi omaa osaamistaan (reflektio) ja miten opiskelija kykenee yhdistämään käytännön ja teorian. Työmäärän on oltava opiskelijalle kohtuullinen.

Näyttöön voi osallistua vain kerran eikä opintorekisteriin kirjattua arvosanaa voi tutkintosäännön mukaisesti poistaa. Jos opiskelija saa näytöstä hylätyn arvosanan, hän osallistuu opintojaksolle normaalin ilmoittautumismenettelyn kautta. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen näytöstä saamaansa arvosanaan, hän voi myös tässä tapauksessa osallistua opintojaksolle. Hyväksytyistä arvosanoista voimaan jää paras arvosana.

Haaga-Heliassa on myös käytössä näyttöpäivä-toimintamalli. Näyttöpäivässä opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa keskitetysti yhden päivän aikana. Näyttöpäivän arvioinnissa pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan ”nelikantaista arviointimallia". Siinä opettajan arvioinnin sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarvioinnin lisäksi työelämäarvioinnilla on keskeinen rooli. Näyttöpäiviä järjestetään useita lukuvuoden aikana.

 

Työn opinnollistaminen, Work & Study

Work & Study on Haaga-Helian oma opinnollistamisen konsepti, jonka avulla työssä hankittava osaaminen voidaan hyödyntää osaksi opintoja. Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla paitsi palkkatyötä myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa. Opiskelija voi tehdä sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja työssä oppien, mikäli työtehtävät tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Aivan kuten osaamisen näyttöjäkin, myös työn opinnollistamista on voitava toteuttaa ympärivuotisesti.
Lisätietoa Work & Studysta: www.workandstudy.fi

 

Tarkemmat ohjeet Haaga-Helian osaamisen tunnistamisen tavoista löytyy opiskelijan MyNetistä (Osaamisen tunnistaminen). Lisätietoa saat myös omalta opinto-ohjaajaltasi.
Uudet opiskelijat saavat tietoa täältä ja orientoitipäivien infotilaisuuksista. 
Mikäli sinulla on jotain yleisesti Haaga-Helian osaamisen tunnistamisen konsepteja koskevia kysymyksiä, voit olla yhteydessä Elina Ilorantaan, 040-4887022, elina.iloranta@haaga-helia.fi.