Olet täällä

Talousmatematiikan perusteet

Talousmatematiikan perusteet

Tunnus: MAT8HH101
Laajuus 4 op
Ajoitus: 4.2.–26.4.2019
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot

Lähtötaso

Opintojakso soveltuu kaikille ja suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa. Talousmatematiikassa tarvittavat lähtötiedot: yhtälönratkaisu, perusprosenttilaskut.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan laskutapojen perusteet sekä osaa valita käytännön työtehtävissä tarvittavat oikeat laskumenetelmät sekä suorittaa niiden avulla tarvittavat laskelmat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät;
  • osaa laatia kannattavuuden arviointiin liittyviä laskelmia;
  • osaa laskea yleisen hintatason vaikutuksia;
  • osaa laskea valuuttakurssien muutosten vaikutuksia;
  • hallitsee korko- ja koronkorkolaskennan.

Sisältö

Prosenttilaskujen liike-elämän sovellukset, kate- ja kannattavuuslaskelmat, indeksit ja aikasarjat, valuuttalaskut, yksinkertaiset korkolaskut, koronkorkolaskut

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkko-opiskelumateriaali Moodlessa, osallistuminen keskustelufoorumiin, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä ja harjoitustehtävät sekä kirjallinen koe valvotusti.

Vastuuopettajat

Juha Nurmonen, juha.nurmonen@haaga-helia.fi

Oppimateriaalit

Saaranen, P., Kolttola, E., ja Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. Edita; funktiolaskin; virtuaalioppimisalustalla julkaistava tehtävä- ja muu materiaali.

Arviointi

Kirjallinen valvottu tentti ja kotitehtävät 100 %. Arviointi 0-5.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.