Olet täällä

Skriftlig affärskommunikation inom turismen

Skriftlig affärskommunikation inom turismen

Koodi: SWE2RM203
Laajuus: 3 op
Lukukausi: 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ruotsi SWE1RM001 ja SWE2RM202, lähtötaso B1 (Eurooppalainen kielten viitekehys)

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina 4. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 2 (COS2RM0022), English for Tourism Professionals 2 (ENG2RM203), Kansainvälinen verkottuminen (OPE2RM0021), Tutkimusmenetelmät 2 (OPE2RM0023), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 2 (PSS2RM0022), Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 (SCS2RM0021), ja Asiakkuuksien hallinta (BES2RM0023).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee keskeisen liike-elämän sanaston ja osaa palvella matkailijaa
Hän osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n ruotsiksi ja osaa kirjoittaa lyhyitä sähköpostiviestejä apuvälineiden avulla. Tuntee jonkin verran pohjoismaista liike-elämän kulttuuria.

Arvosana 3
Opiskelija omaksuu matkailualan ja liike-elämän ruotsia suullisesti ja kirjallisesti.Hän osaa laatia rutiininomaisia sähköpostiviestejä ja liikekirjeitä apuvälineiden avulla. Hän hän osaa pitää yritysesittelyn.. Hän osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n ruotsiksi. Hän tuntee alan toimijoita. Tuntee pohjoismaista liike-elämän kulttuuria.

Arvosana 5
Opiskelija omaksuu matkailualan ja liike-elämän ruotsia suullisesti ja kirjallisesti ja selviytyy hyvin erilaisista viestintätilanteista. Hän osaa pitää yritysesitelmän käyttäen oikeita termejä. Hän osaa laatia CV:n ja työhakemuksen sekä hakea töitä ruotsiksi. Hän tuntee alan toimijoita. Tuntee pohjoismaista liike-elämän kulttuuria ja huomioi sen viestinnässä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

(Opiskelija voi anoa kurssin hyväksyntää ja suorittaa näyttökokeen sopimalla asiasta enne kurssin alkua.

Työelämäyhteydet

Kurssi on yhteydessä lukukausiprojektiin ja lisäksi kurssin aikana vieraillaan alan yrityksissä.. Kurssimateriaalina käytetään opetusmonisteiden lisäksi sähköistä materiaalia matkailuelinkeinosta lukukauden projektiin liittyen.

Kansainvälisyys

Liikeviestintää tarkastellaan myös kansainvälisestä ja erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta.

Sisältö

  • liike-elämän kirjalliset viestit ja viestintämuodot sisältäen sosiaalisen median käytön ja matkailijan sähköiset palvelut
  • liikematkailuun liittyvän matkailupalvelujen tuottaminen/ matkailun ohjelmapalveluiden tuottaminen
  • suulliset yritysesittelyt
  • ruotsalainen liike-elämän kulttuuri
  • Liike-matkailu
    • liikematkailuun ja matkahallintoon liittyvä sanasto
  • Ohjelma- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen
    • hyvinvointi- ja ohjelmapalveluihin liittyvä sanasto

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden purku ja esittely TAI
c. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
d. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
e. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen) TAI
f. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Ohjaaja arvioi opiskelijan etätehtävät asteikolla 1-5 ja kurssin arviointi perustuu myös kielitaidon tasoon kurssin päättyessä. Tämän lisäksi opiskelija arvio omaa kehittymistään ja saavutettua tasoa kurssin lopussa.

Vastuuopettaja(t)

Marjo Vuokko, Porvoo
Liisa Wallenius, Porvoo

Oppimateriaalit

Sähköinen opetusmateriaali harjoituksineen ja autenttinen materiaali matkailuelinkeinosta lukukauden projektiin liittyen (esim. blogit, mobiilisovellukset, kotisivut, sähköiset varaussivustot ja sosiaalisen median sovellukset).