Olet täällä

Muntlig affärskommunikation inom turismen

Muntlig affärskommunikation inom turismen

Tunnus SWE2RM202
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ruotsi, perusopintojakso SWE1RM001, lähtötaso B1 (Eurooppalainen kielten viitekehys).

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 3. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 1 (COS2RM0021), English for Tourism Professionals 1 (ENG2RM202), Muntlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM202), Tutkimusmenetelmät 1 (OPE2RM0022), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 1 (PSS2RM0021) ja Katetuottolaskenta ja hinnoittelu (BES2RM0021).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
osaa viestiä auttavasti asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
osaa välittää tietoa tuotteista ja palveluista apuvälineiden avulla (tietokone, sanastot)
tuntee vapaa-ajan matkailun sanastoa ja toimijoita

Arvosana 3
osaa viestiä vuorovaikutteisesti asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
osaa pitää tuote-esittelyn ruotsin kielellä
osaa välittää tietoa tuotteista ja palveluista
tuntee alan keskeistä sanastoa ja toimijoita

Arvosana 5
osaa viestiä vuorovaikutteisesti ja oma-aloitteisesti asiakaspalvelu- ja myyntitilanteissa
osaa pitää tuote-esittelyn ruotsin kielellä ja vastata kysymyksiin, keskustella aiheesta spontaanisti
osaa välittää tietoa tuotteista ja palveluista
tuntee alan keskeisen sanaston ja toimijoita
osaa aloittaa keskustelun ajankohtaisista aiheista

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija voi anoa kurssin hyväksyntää ja suorittaa näyttökokeen sopimalla asiasta enne kurssin alkua.

Työelämäyhteydet

Kurssi on yhteydessä lukukausiprojektiin ja lisäksi kurssin aikana vieraillaan alan yrityksissä.. Kurssimateriaalina käytetään opetusmonisteiden lisäksi sähköistä materiaalia matkailuelinkeinosta lukukauden projektiin liittyen.

Kansainvälisyys

Suullista liikeviestintää tarkastellaan myös kansainvälisestä ja erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta.

Sisältö

  • asiakaspalvelu- ja myyntitilanteet
  • sosiaalinen media ja matkailijan sähköiset palvelut
  • tuotetietous ja -tuntemus, tuote-esittely, valitut palvelut ja tuotteet
  • alan ajankohtaiset aiheet ja artikkelit
  • myynti ja asiakaspalvelut
  • matkustusasiakirjat ja muodollisuudet, turvallisuus ja terveys
  • ohjelmapalvelujen tuottaminen ja kehittäminen
  • ravintola-, ohjelma- ja hyvinvointipalvelut

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, suullinen tentti
b. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät / verkko + töiden purku ja esittely, suullinen tentti
d. Oppimistehtävä(t) ja/tentti
e. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Ohjaaja arvioi opiskelijan etätehtävät asteikolla 1-5 ja kurssin arviointi perustuu myös kielitaidon tasoon kurssin päättyessä. Tämän lisäksi opiskelija arvio omaa kehittymistään ja saavutettua tasoa kurssin lopussa.

Vastuuopettaja(t)

Marjo Vuokko, Porvoo
Liisa Wallenius, Porvoo

Oppimateriaalit

Sähköinen opetusmateriaali harjoituksineen ja autenttinen materiaali matkailuelinkeinosta lukukauden projektiin liittyen (esim. blogit, mobiilisovellukset, kotisivut, sähköiset varaussivustot ja sosiaalisen median sovellukset).