Olet täällä

Svenska i arbetslivet

Svenska i arbetslivet

Tunnus: SWE2LP204
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4., 5. lukukausi
Kieli: ruotsi/suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Svenska 2 tai hänellä on vastaavat tiedot. Opintojakso on taitotasolla B1/B2.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opiskelija ymmärtää taloushallinnon tai kansainvälisen kaupan eri osa-alueiden keskeisiä ruotsinkielisiä tilanteita ja tekstejä. Hän osaa osa-alueiden keskeistä sanastoa sekä käyttää ja soveltaa sitä uskottavasti eri palvelutilanteissa, lähinnä asiakaspalvelijana.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää oman alansa perussanastoa. Hän kykenee reagoimaan työelämän tilanteissa. Kielenkäyttö on hidasta ja vaatii niin puhujalta kuin kuuntelijalta paljon. Välittääkseen suullisen tai kirjallisen viestin opiskelija tarvitsee apua.

Arvosana 3
Opiskelija on perehtynyt oman alansa työelämässä tarvittavaan perussanastoon. Hän kykenee välittämään viestin pääasian kuulijalle tai lukijalle apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija suhtautuu avoimesti viestintätilanteisiin toisella kotimaisella

Arvosana 5
Opiskelija on perehtynyt oman alansa työelämässä tarvittavaan ja yleissanastoon. Hän kommunikoi kohdekielisen puhujan kanssa melko luontevasti. Opiskelija suoriutuu itsenäisesti ja aktiivisesti kommunikointitilanteista. Hän suhtautuu asiakaspalveluun positiivisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mikäli olet hankkinut osaamista työelämässä voit osallistua näyttökokeeseen. AHOT:oinnista sovitaan tapauskohtaisesti ohjaajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään työelämään liittyvää sanastoa ja aihepiirejä. Opintojakson tehtäviä voi hyväksilukea työelämässä laaditulla materiaalilla.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia  tapahtumia muutamissa pohjoismaisissa yrityksissä.

Sisältö

Taloushallinnon opiskelijat:
Keskeisiä termejä alalta, pankki- ja vakuutustoiminta, tase, tilinpäätös, yritysten maksuliikenne ja siihen liittyvät häiriöt

Kansainvälisen kaupan opiskelijat:
myynti- , osto- ja neuvottelutilanteet, messut, konferenssit ja muut tapahtumat sekä markkinointimateriaalin laadinta

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a.Luennot, oppimistehtävät, ja ryhmätyö  TAI
b.Oppimistehtävät, niiden esittely ja testi

Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Aktiivisuus ja oppimistehtävät 100%

Vastuuopettaja

Kirsi Lehtoviita, Porvoo

Oppimateriaalit

Perpektiv på affärssvenska. Tolkki, Öhman, Sanoma Pro 2011

Muu materiaali, joka ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alettua.