Olet täällä

Ruotsi 3

Ruotsi 3

Tunnus: SWE2LP203
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: ruotsi / suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson taso on B1/B2. Opintojakso integroidaan lukukausiprojektiin mahdollisuuksien mukaan.

Oppimistavoitteet ja arviointi

Opiskelija

 • ymmärtää erilaisissa työelämän tilanteissa ja ajankohtaisasioissa käytettyä ruotsia
 • osaa hoitaa esittelytilanteita
 • kykenee osallistumaan erilaisiin keskusteluihin
 • osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen
 • selviytyy tavanomaisista neuvottelutilanteista ruotsin kielellä
 • osaa myydä ja ostaa ruotsinkielellä

Arvosana 1
Opiskelija tuntee liiketalouden perussanastoa aihealueena myynti ja neuvottelut. Hän kykenee reagoimaan tavallisimmissa tilanteissa mutta tarvitsee tukea kommunikoinnissa. Opiskelija pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee liiketalouden perussanastoa aihealueena myynti ja neuvottelut. Hän selviytyy tavallisimmissa arkipäivän työtilanteissa. Hän pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää. Hän näkee kielitaidon itseään ja omia tavoitteitaan hyödyttävänä.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee liiketalouden perussanaston aihealueena myynti ja neuvottelut. Hän soveltaa osaamaansa tavallisimmissa arkipäivän työtilanteissa. Opiskelija kykenee selvittämään yksityiskohtia. Hän pystyy viestimään aktiivisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän kykenee ongelmanratkaisuun.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

sovitaan henkilökohtaisesti ohjaajan kanssa

Työelämäyhteydet

Näyttelyn järjestäminen osana opintojaksoa mahdollisuuksien mukaan

Kansainvälisyys  

Ajankohtaisien tapahtumien seuraaminen Ruotsissa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sekä lähdemateriaalin että muiden opiskelijoiden valmistamien ja esitysten kautta syventävään oman alan sanastoon ja myyntitilanteisiin.

 • puhelinkäyttäytyminen
 • esittelytilanteet
 • työnhakutilanteet, ostot ja myyntitoiminta
 • neuvottelutilanteet
 • keskustelut eri ajankohtaisaiheista
 • muu sosiaalinen kanssakäyminen

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI
b. Osan tehtävistä voi korvata työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistumisella

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Tehtävät 50%
Suullinen tentti 50%

Vastuuopettaja

Riitta Forsnabba, Porvoo

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja. Perspektiv på affärssvenska. Sanoma Pro. 2009.

Opettajan/opiskelijoiden laatima materiaali