Olet täällä

Ruotsi 2

Ruotsi 2

Tunnus: SWE1LP202
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi/ruotsi
OPS: LIIPO10
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson taso on B1. Opintojakso integroidaan lukukausiprojektiin mahdollisuuksien mukaan.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ruotsinkielisen yritysviestinnän taustoja
  • ymmärtää liikeviestien ja liikesanaston merkityksen
  • osaa laatia elinkeinoelämässä tarvittavia kirjallisia viestejä
  • ymmärtää eri viestintämuotojen asettamat vaatimukset kirjallisille viesteille
  • omaksuu suullista liike-elämän viestintää

Arvosana 1
Opiskelija hallitsee liikekirjeenvaihdon perusteita. Hän kykenee reagoimaan tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tarvitsee kuitenkin ohjausta ja tukea kommunikaatiossa. Opiskelija kirjoittaa yksinkertaista, osin epäyhtenäistä tekstiä.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee liikekirjeenvaihdon perusteet. Hän selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa arkipäivän kirjallisissa työtilanteissa. Hän laatii viestejä ja kirjeitä ohjeita seuraamalla. Hän kirjoittaa johdonmukaista tekstiä. Opiskelija näkee kielitaidon itseään ja omia tavoitteitaan hyödyttävänä.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee liikekirjeenvaihdon perusteet. Hän selviytyy tavallisimmissa arkipäivän kirjallisissa työtilanteissa. Opiskelija kykenee kirjoittamaan yksityiskohdista. Hän kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän on aloitteellinen ja suhteuttaa itsensä kehittämisen omiin alakohtaisiin tavoitteisiinsa. Opiskelija kykenee ongelmanratkaisuun.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Mikäli olet hankkinut osaamista työelämässä, voit osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeesta sovitaan ohjaajan kanssa henkilökohtaisesti

Työelämäyhteydet

Opiskelija valitsee nimikkoyrityksen, johon hän tutustuu ja jonka kanssa tekee yhteistyötä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla vierailee pohjoismainen luennoitsija mahdollisuuksien mukaan. Osan opintojaksoa voi suorittaa lukukausiprojektin yhteydessä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu ruotsinkieliseen liike-elämän kulttuuriin esim. kirjallisuuden tai havainnoinnin kautta ja oppii soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Hän laatii liikekirjeitä ja pitää esitelmän.

  • liikeviestit ja PR-kirjeet
  • liike-elämän viestintämuodot
  • suhdetoimintaviestintä
  • suulliset yritysesittelytruotsalainen business kulttuuri

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

Lähiopetus, tehtävät ja tentti TAI
Tehtävät niiden esittely ja tentti

Osan tehtävistä voi korvata työelämäprojektilla tai osallistumalla muuhun projektiin

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Työsalkku ja loppukoe

Vastuuopettaja

Riitta Forsnabba, Porvoo

Oppimateriaalit

Tolkki, Jaana & Öhman, Merja. Perspektiv på affärssvenska. Sanoma Pro. 2011.

Opettajan/opiskelijoiden laatima materiaali.