Olet täällä

Esimiestyö ja laadun johtaminen matkailuyrityksessä

Esimiestyö ja laadun johtaminen matkailuyrityksessä

Tunnus: SCS4PO044
Laajuus: 6, 9 tai 12 op 
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

POMOn 3. ja 4. lukukauden ammattiopinnot tulee olla suoritettuna.  

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Arvosana 1
Osaa nimetä ja kuvailla eri johtamisteoriat. Osaa kuvata eri johtamisteorioiden vaikutusta organisaatioon. On suorittanut annetut tehtävät. Osaa selittää eri johtamismallien vaikutusta organisaatioon. Osaa osoittaa johtamisen ja esimiestyön ongelmat organisaatiossa.       

Arvosana 3
Tunnistaa ja analysoi eri johtamisteorioita ja osaa argumentoida niiden sopivuutta eri organisaatioihin. Osaa esitellä ja perustella eri johtamismalleja ja selittää niiden vaikutusta organisaatioon. Tunnistaa eri roolien merkityksen ryhmätoiminnassa, toimii ryhmänsä aktiivisena jäsenenä ja osaa tarvittaessa auttaa muita. Tunnistaa ryhmän ja sen jäsenten ongelmia ja osaa auttaa niiden ratkaisemisessa.       

Arvosana 5
Osaa soveltaa ja tulkita eri johtamisen tapoja. Tunnistaa ja osaa argumentoida eri johtamistapoja ja rooleja. Osaa soveltaa johtamisteorioita organisaation kehittämistyössä. Osaa perustella eri johtamismalleja ja analysoida niiden vaikutusta organisaation toiminnan kehittämisessä. Osaa toimia erilaisten ryhmien johtajana ja osaa muuttaa johtamistapaansa kulloisellekin ryhmälle sopivaksi. Osaa kehittää ryhmätoimintaa ja osaa ohjata ryhmänsä toimimaan tavoitteiden mukaisesti ja tuottavasti. Tunnistaa ryhmässään vallitsevat ongelmat. Osaa valita rakentavan ja ryhmän tuloksellista toimintaa edistävän toimintatavan ja osaa motivoida ja innostaa ryhmäänsä pääsemään tulokseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsiteltävät aiheet ja tehtävät nousevat työelämästä.  

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käydään läpi esimiestyötä myös kansainvälisessä ympäristössä kirjallisuuden, sähköisten kanavien ja artikkelien pohjalta.

Sisältö

  • Organisaatio- ja johtamisajattelun teoriat ja kehitys
  • Organisaatiokäyttäytyminen
  • Motivaatioteoriat
  • Esimiehen rooli tuloksellisen työryhmän ja työyhteisön kehittäjänä
  • Laatujohtaminen: kokonaisvaltainen laadunjohtaminen, prosessijohtaminen, laatujärjestelmä, laatuyrityksen tunnusmerkit

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
b. Yksilötyönä laadittu raportti opintojakson teemoista
c. Itsenäinen opiskelu riippuen valitusta laajuudesta   
d. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyö/raportti

Vastuuopettaja(t)

Anne Koppatz, Porvoo

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset artikkelit

Aaltio, I. 2008. Johtajuus lisäarvona. WSOY Oppimateriaalit Oy

Armstrong, M. 2012. Armstrong’s  Handbook of Human Resource Management Practice

Belbin, R.M. 2008. Management Teams. Elsevier

Brooks, I. 2009.Organisational Behaviour Individuals, Groups and Organisation

4th editon, Pearson Education Limited

Burchell, M.&   Robin, J. 2010. Great Workplace : How to Build It, How to Keep It, and Why It Matters 

Hamel, G. 2007. Johtamisen tulevaisuus. Talentum

Kauhanen, J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen.

Kolind, L.& Botter,J. 2012. Unboss. JP/Politikens Forlag Kobenhavn  

Lecklin, O & Laine, R.2009. Laadunkehittäjän työkalupakki. Talentum

Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Markkanen, M. 2009. Onnistu rekrytointihaastattelijana. WSOY

Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995 (tai uudempi) The Knowledge Creating Company. Oxford University Press

Robbins, P.S. & Judge, T. 2009. Organizational Behavior, 13th edition, Pearson International Edition

Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. 2009. Perkele: tunneosaamisen oppikirja esimiehille

Senge, P. Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Roth, G., Smith, B. 1999. The Dance of Change. Nicholas Brealey Publishing

Siltala, J. 2004 (tai uudempi) Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava.

Viitala, R. 2013.  Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Edita