Olet täällä

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 2

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 2

Tunnus: SCS2RM0022
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Yhteisöosaamisen omaksumisen taso on suoritettu 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Osaa esitellä eri ryhmänjohtamistapoja sekä eri johtamismallien vaikutusta organisaatioon. Osaa määritellä ja tulkita oman tiiminsä toimintaa ja esitellä omaa rooliaan työyhteisön kehittäjänä. Osaa nimetä useita eri ongelmanratkaisumalleja ja osaa selittää omia organisaatiotaitojaan mallien pohjalta. Tunnistaa yrityksen kriittiset menestystekijät ja toimintaympäristön analyysivälineet.

Arvosana 3
Osaa vertailla eri johtamismalleja ja selittää niiden vaikutusta organisaatioon. Osaa esitellä ja perustella eri ryhmänjohtamistapoja. Osaa tehdä johtopäätöksiä oman tiiminsä toiminnasta ja aktiivisesti ehdottaa malleja sen kehittämiseksi. Osaa käyttää useita eri ongelmanratkaisumalleja ja osaa vertailla ja arvioida omia organisaatiotaitojaan johtamismallien pohjalta. Osaa käyttää toimintaympäristön analyysimenetelmiä ja pystyy määrittelemään organisaation ydinosaamisen, mission, vision ja strategian.

Arvosana 5
Osaa esitellä ja perustella eri johtamismalleja ja analysoida niiden vaikutusta organisaation toiminnan kehittämisessä. Osaa käyttää eri ongelmanratkaisumenetelmiä ryhmätoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen sekä esitellä ja sekä laajentaa ja arvioida omaa rooliaan työyhteisössä. Osaa tulkita ja analysoida toimintaympäristöä ja arvioida sen vaikutusta organisaatioon. Osaa määritellä selkeästi organisaation ydinosaamisen, mission, vision ja strategian sekä vertailla ja soveltaa eri strategiamalleja.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Opintojakson aikana tehdään harjoitustyö, joka linkittyy vahvasti työelämään.  Opintojaksolla vierailee luennoitsijoita ja alan asiantuntijoita.

Kansainvälisyys

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden kanssa, kansainväliset projektit, kansainväliset workshopit

Sisältö

  • Erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
  • Työyhteisötaidot
  • Johtamisen kehittämiseen liittyvät teoriat
  • Toimintaympäristön analysointi
  • Ennakointimenetelmät, signaalit, trendit
  • Organisaatioon ja sen johtamiseen liittyvät keskeiset määritelmät

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
b. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyö/raportti

Vastuuopettaja(t)

Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Kirjallisuus (soveltuvin osin)

Capon, C. 2008. Understanding Strategic Managment

Kim, W. Chan & Mauborgne, Renée. 2007. Sinisen meren strategia; Talentum

Lindroos, Jan-Erik & Lohivesi, Kari.2006 Onnistu strategiassa; WSOYpro

Lämsä, A-M. & Päivike, T. 2010. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Moilanen, T. & Ojansalo,T. & Ritalahti, J. 2009. (tai uudempi) Kehittämistyön menetelmät

Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995 (tai uudempi) The Knowledge Creating Company. Oxford University Press

Robbins, P.S. & Judge, T. 2009. Organizational Behavior, 13th edition, Pearson International Edition

Senge, Peter M. 1990. The Fifth Discipline The Art & Practice of The Learning Organization. Doubleday Surakka, T. & Laine, N. 2011. Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön

Surakka, T. & Rantamäki, T. 2013. Työelämätaidot; Sinä oman työelämäsi johtajana. Decanet Oy / Suomen Palkitsemiskeskus Oy

Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Edita