Olet täällä

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1

Tunnus: SCS2RM0021
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3., 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Yhteisöosaamisen omaksumisen taso suoritettu.

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 4. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 2 (COS2RM0022), English for Tourism Professionals 2 (ENG2RM203), Skriftlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM203), Kansainvälinen verkottuminen (OPE2RM0021), Tutkimusmenetelmät 2 (OPE2RM0023), Muuttuva matkamyynti 2 (PSS2RM0026), Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 (SCS2RM0021), Kirjanpidon ja verotuksen perusteet (BES2RM0022) ja Asiakkuuksien hallinta (BES2RM0023).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Osaa nimetä ne tavat, joilla omaa ryhmää johdetaan ja sen toimintaa kehitetään. Tunnistaa oman toiminnan merkityksen ryhmässä ja osaa nimetä eri ongelmanratkaisumalleja ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa esitellä eri ryhmänjohtamistapoja. Osaa selittää omaa rooliaan ja sen merkitystä ryhmässä ja löytää erilaisia ongelmanratkaisumalleja ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa määritellä oman tiiminsä toimintaa ja tulkita oman tiiminsä toimintaa ja esitellä omaa rooliaan työyhteisön kehittäjänä. Osaa nimetä useita eri ongelmanratkaisumalleja ja osaa selittää omia organisaatiotaitojaan.

Arvosana 3
Osaa esitellä ja perustella eri tapoja, joilla omaa ryhmää johdetaan ja sen toimintaa kehitetään. Osaa analysoida omaa toimintaansa ja sen merkitystä ryhmässä. ja osaa selittää perustellusti, miten eri ongelmanratkaisumallit toimivat ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa soveltaa eri ryhmänjohtamisen toimintamalleja. Osaa muuttaa ja arvioida omaa rooliaan ryhmässä. Osaa käyttää eri ongelmanratkaisumalleja ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa tehdä johtopäätöksiä oman tiiminsä toiminnasta ja aktiivisesti ehdottaa malleja sen kehittämiseksi. Osaa muokata omaa rooliaan työyhteisössä ja esitellä eri kehittämismalleja. Osaa käyttää useita eri ongelmanratkaisumalleja ja osaa vertailla ja arvioida omia organisaatiotaitojaan.

Arvosana 5
Osaa soveltaa ja tulkita eri ryhmänjohtamisen tapoja ja osaa kehittää oman ryhmän toimintaa ja johtamista. Osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen merkitystä ryhmässä ja osaa soveltaa ja kehittää eri ongelmanratkaisumalleja ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa valita ja kriittisesti arvioida ryhmänjohtamistapoja. Osaa toimia erilaisten ryhmien johtajana ja tarpeen mukaan muuttaa ja kehittää omaa rooliaan ryhmässä. Osaa käyttää eri ongelmanratkaisumalleja ryhmätoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Osaa esitellä ja perustella eri ryhmänjohtamistapoja. ja osaa selittää kuinka eri ongelmanratkaisumallit toimivat ryhmätoiminnan haasteiden ratkaisemiseksi. Osaa suunnitella ja kehittää oman tiiminsä toimintaa. Osaa suunnitella ja kriittisesti arvioida oman tiiminsä toimintaa sekä aktiivisesti etsiä ja soveltaa malleja sen kehittämiseksi. Osaa laajentaa ja arvioida omaa rooliaan työyhteisössä ja soveltaa eri kehittämismalleja. Osaa valita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ongelmanratkaisumalleja. Osaa vertailla, kriittisesti arvioida ja keittää omia rganisaatiotaitojaan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen AHOT-menettelyä ohjauksessa erikseen sovittujen menetelmien mukaisesti.

Työelämäyhteydet

Vierailuluennoitsijat
Työelämälähtöiset tehtävät
Opintomatka

Kansainvälisyys

Opintomatka ja sen valmistelu

Sisältö

  • erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
  • työyhteisötaidot
  • tiimityöhön ja sen kehittämiseen sekä esimiestyöhön liittyvät teoriat
  • projektinhallintataidot

Oppimistavat

Itsenäinen ja ohjattu ryhmätyöskentely, luennot, tutkiva ja kehittävä oppiminen.
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Ryhmä- ja yksilötehtävät (50 %)
Kirjallisuustentti (50 %) / Kirjallisuuteen perustuva verkkokeskustelu

Vastuuopettaja(t)

Kati Naumanen, Porvoo
Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

ilmoitetaan opintojakson alussa.