Olet täällä

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

Tunnus: SCS2LP002
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: LIIPO10, LIIPO11I
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Yhteisöosaamisen kokonaisuus suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii kehittämään oman tiiminsä toimintaa ja ymmärtää oman roolinsa työyhteisön kehittäjänä sekä hakee aktiivisesti ratkaisuja. Opiskelija kehittää tietoisesti organisointitaitojaan johtamismallien pohjalta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa käyttää luovia ongelmanratkaisumenetelmiä
 • osaa tunnistaa omia mahdollisuuksiaan
 • osaa soveltaa itsensäjohtamisen taitoja
 • osaa vahvistaa ammatti-identiteettiänsä
 • osaa toimia alansa ja yhteisön arvojen mukaisesti
 • osaa organisoida erilaisten ryhmien tavoitteellista toimintaa
 • osaa soveltaa johtamisteorioita, kehittämisteorioita, motivaatioteorioita, ennakointimenetelmiä projektissa
 • tunnistaa projektin kriittiset kohdat kehittääkseen projektitoimintaa

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa puutteellisesti kuvata henkilöstövoimavarojen suunnittelun kulun, henkilöstön kehittämisen merkityksen yrityksen toiminnan varmistajana sekä työryhmän johtamisen teoriat ja työlainsäädännön.
Osaa heikosti toimia ryhmässä/tiimissä, johtaa ryhmää/tiimiä.
Osaa heikosti arvioida omaa ja ryhmänsä toimintaa työryhmän tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Osaa heikosti kannustaa ja motivoida työryhmän toimijoita tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Panostaa vähän tuloksien aikaansaamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Saa heikosti tuloksia aikaiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
On heikosti läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa ja palauttaa harjoitustehtävät myöhässä.

Arvosana 3
Osaa kuvata henkilöstövoimavarojen suunnittelun kulun ja henkilöstön kehittämisen merkityksen yrityksen toiminnan varmistajana sekä työryhmän johtamisen teoriat ja työlainsäädännön.
Osaa toimia ryhmässä/tiimissä ja  johtaa ryhmää/tiimiä.
Osaa arvioida omaa ja ryhmänsä toimintaa työryhmän tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Osaa kannustaa ja motivoida työryhmän toimijoita tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Panostaa tuloksien aikaansaamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Saa tuloksia aikaiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
On pääosin läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa ja palauttaa harjoitustehtävät pääosin ajoissa.

Arvosana 5
Osaa monipuolisesti ja kehittävästi toimia ryhmässä/tiimissä sekä johtaa ryhmää/tiimiä.
Osaa monipuolisesti arvioida omaa ja ryhmänsä toimintaa työryhmän tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Osaa monipuolisesti kannustaa ja motivoida työryhmän toimijoita tuloksen saavuttamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Panostaa paljon tuloksien aikaansaamiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
Saa hyviä tuloksia aikaiseksi käytännön harjoitustyössä/projektissa.
On läsnä opetus- ja harjoitustilanteissa ja palauttaa harjoitustehtävät ajoissa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mahdollisuudesta osoittaa osaaminen neuvotellaan erikseen opettajan kanssa.

Työelämäyhteydet

Opintojakso on mahdollisuuksien mukaan osa isompaa lukukausiprojektia, joka tehdään toimeksiantona

Sisältö

 • erilaiset ongelmanratkaisumenetelmät
 • työyhteisötaidot
 • johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät teoriat
 • projektinhallintataidot

Oppimistavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät
Tentti
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Kirjallinen tentti 50 %
Harjoitustehtävät 50 %
Kurssin läpäiseminen edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista.
Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneille on ehdottoman tärkeää.

Vastuuopettaja(t)

Johan Dromberg, Porvoo

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali

Aaltio, I. Johtajuus lisäarvona. WSOY Oppimateriaalit Oy

Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management Practice

Belbin, R.M. Management Teams. Elsevier

Brooks, I. Organisational Behaviour Individuals, Groups and Organisation

 Pearson Education Limited

Forslund, M. Organisering och ledning. Graphycems.

Hamel, G.. Johtamisen tulevaisuus. Talentum

Hyppänen, R. Esimiesosaaminen Liiketoiminnan menestystekijä, Edita

Kauhanen, J. Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Lämsä, A-M. & Päivike, T. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet

Moilanen, T. & Ojansalo,T. & Ritalahti, J. 2009. (tai uudempi) Kehittämistyön menetelmät

Robbins, P.S. & Judge, T.. Organizational Behavior, Pearson International Edition

Senge, Peter M. The Fifth Discipline The Art & Practice of The Learning Organization. Doubleday

Surakka, S. & Laine, N. Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön. Taurus Media.

Viitala, R. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Edita