Olet täällä

Väkevät alkoholijuomat ja juomasekoitukset

Väkevät alkoholijuomat ja juomasekoitukset

Tunnus: RES8RM034
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4.-7. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittavat

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Anniskelupassi suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on oppia yleisimpien väkevien alkoholien tuotantoalueet, valmistusprosessit, ominaispiirteet sekä käyttötarkoitukset, niin että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suositella ja anniskella asiakkaille eri tilanteisiin sopivia juomia ja juomasekoituksia liikeidean ja anniskelulainsäädännön puitteissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tietää yleisimmät väkevät alkoholit, niiden raaka-aineet ja valmistuksen sekä osaa valmistaa niistä yleisimpiä juomasekoituksia eri menetelmin anniskelulainsäädännön puitteissa.

Arvosana 3
Opiskelija tietää yleisimmät juomasekoitukset ja niihin käytettävät raaka-aineet, mittasuhteet, valmistusmetodit ja tarjoilusuositukset. Osaa soveltaa eri raaka-aineita ja hallitsee baarityöskentelyn peruskäytännöt.

Arvosana 5
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja suositella erilaisia juomasekoituksia klassikkolistoilta sekä osaa yhdistellä eri raaka-aineita luovasti ja tuloksellisesti. Hallitsee baarin työvälineet ja osaa ammattimaisen asiakaspalvelun.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa opinnoissa tai työtehtävissä, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Harjoitustehtävät sisältävät tutustumista elinkeinoon, lisäksi vieraileva luennoitsija ja / tai yrityskäynti.

Kansainvälisyys

Opintojakso suoritetaan huomioiden kansainvälisyys.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu teorian, tehtävien ja käytännön harjoitusten avulla tunnetuimpien juomasekoitusten raaka-aineisiin, käyttöyhteyden mukaiseen luokitteluun ja valmistustekniikoihin. Opiskelija harjoittelee baarivälineistön ja materiaalien asianmukaista käyttöä sekä oppii juomanvalmistuksen sanastoa.

Oppimistavat

Luennot ja osoitetun materiaalin itsenäinen opiskelu

Harjoitustehtävät

Juomien valmistusharjoitukset ja aistinvarainen arviointi
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Arvioinnissa huomioidaan suoritetut tehtävät, käytännön harjoitukset, aktiivisuus sekä ammattimainen ja innovatiivinen ote ja kehittyminen.

Vastuuopettaja

Jaana Laaksonen, Porvoo

Kurssimaksu

40€/opiskelija

Oppimateriaalit

Kuokkanen, Rohkea 2001. Väkevät alkoholijuomat. Restamark

Karlsten, Jari 2007, Juomista jaloimmat, väkevien alkoholijuomien historia ja valmistus. Arthouse

Piasecki, Jacek 2009, Mestarina baarissa. Restamark.