Olet täällä

Tarjoilu- ja viinitietous

Tarjoilu- ja viinitietous

Tunnus: RES8PO024
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3. – 5.  Lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Taso: ammattiopinnot
Tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Anniskelupassi suoritettu

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ravintolapalveluiden perusteisiin, toimintamalleihin ja tuotevalikoimaan sekä tarjoilu- ja palvelujärjestelmiin. Opiskelija tutustuu klassiseen menu- ja viinitermistöön, viinien säilytys- ja tarjoilukäytäntöihin sekä ymmärtää palveluketjun osatekijät ja hyvän asiakaskokemuksen edellytykset.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee joiltain osin eri tarjoilumuotoja, menukokonaisuuksia ja viinejä, ymmärtää asiakaspalvelun pääperiaatteet ja osaa ohjatusti toteuttaa palveluketjun eri osa-alueita.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee eri tarjoilumuodot ja -käytännöt, yleisimmät menukokonaisuudet sekä viinilajikkeet ja –etiketin. Hallitsee tarjoilukäytännöt ja osaa toteuttaa niitä.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee eri tarjoilumuodot ja -käytännöt, menukokonaisuudet sekä viinilajikkeet ja –etiketin. Ymmärtää hyvän asiakaskokemuksen ja laadukkaan palveluketjun eri osa-alueet ja niiden merkityksen ja osaa ammattimaisen asiakaspalvelun.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa opinnoissa tai työtehtävissä, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Harjoitustehtävät sisältävät tutustumista elinkeinoon, lisäksi vieraileva luennoitsija ja / tai yrityskäynti.

Kansainvälisyys

Opintojakso antaa perusteet ravintola-alan asiakaspalvelutehtäviin kansainvälisyys huomioiden.

Kurssin puitteissa osallistutaan mahdollisuuksien mukaan campuksella järjestettävien tapahtumien järjestelyihin ja toteutukseen

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu teorian, tehtävien ja käytännön harjoitusten avulla eri tarjoilumuotoihin, ravintolan tapakulttuuriin sekä klassisiin menusisältöihin ja ravintolatrendeihin. Opiskelija harjoittelee työvälineiden asianmukaista käyttöä sekä oppii viini ja gastronomista sanastoa.

Oppimistavat

Luennot ja osoitetun materiaalin itsenäinen opiskelu
Harjoitustehtävät
Käytännön tarjoiluharjoitukset
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Arvioinnissa huomioidaan suoritetut tehtävät, käytännön harjoitukset, aktiivisuus sekä ammattimainen ja palvelulähtöinen asenne.

Vastuuopettaja

Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Ursin, H. & Mykkänen, J. 2007. Tarjoilukirja. Restamark. Vantaa.

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.