Olet täällä

Kokin taidot

Kokin taidot

Tunnus: RES4PO112
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 3.-7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Kaikki Porvoon OPS:t
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia, sopii erilaisten tapahtumaprojektien tueksi

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valmistaa maukkaita ruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia vaihtelevista raaka-aineista laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Opintojaksolle opiskelija voi asettaa omia ennakkotaitojaan vastaavat vaatimukset: mukaan voi tulla oppimaan perusruoanvalmistusta ja kokeneemmat kokkaajat voivat valita vaativampia tehtäviä.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee perusraaka-aineet ja yleisimmät ruoanvalmistusmenetelmät sekä osaa ohjatusti valmistaa erilaisia aterioita.

Arvosana 3
Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa erilaisia ateriakokonaisuuksia taloudellisesti ja keittiövälineistöä hyödyntäen.

Arvosana 5
Opiskelija osaa valita sopivat valmistusmenetelmät eri raaka-aineille, tuntee klassiset ruokalajit sekä alan trendit. Opiskelija osaa valmistaa maukkaita ateriakokonaisuuksia huomioiden esteettisyyden ja ravitsevuuden.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Asiantuntijaluennot ja vierailukäynnit mahdollisuuksien mukaan

Kansainvälisyys

Opintojaksolla valmistetaan kansainvälisiä ateriakokonaisuuksia. KV- opiskelijat voivat tulla mukaan oppimaan suomea.

Sisältö

  • tutustutaan keittiökoneisiin ja laitteisiin
  • perehdytään eri ruokalajiryhmien raaka-aineisiin ja niistä valmistettaviin ruokiin
  • opitaan eri ruuanvalmistusmenetelmät ja niiden soveltaminen
  • opitaan annos ja ateriasuunnittelua
  • kurkistus tämän päivän ruokatrendeihin

Oppimistavat

Lähiopetus tai luennot, keittiötyöskentely, mahdolliset tutustumiskäynnit ja itsenäinen työskentely: oppimistehtävät, ryhmätyöt, näyttökoeateria

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Osallistuminen keittiötyöskentelyyn ja tehtävien tekeminen yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti, oppimistehtävät

Vastuuopettaja(t)

Päivi Forsblom, Porvoo

Oppimateriaalit

Lehtovaara, Hämäläinen. 2014. Ravintolakokin käsikirja. SanomaPro. Helsinki

Määttälä, S., Nuutila, J, Saranpää, T. 2008. Juhlapalvelu: Suunnittele ja totetuta.

Lisäksi opettajan materiaali.

Kirjoja ei tentitä erikseen, vaan opiskelijoiden näyttökoe ja oppimistehtävät pohjautuvat edellä mainittuun kirjallisuuteen ja harjoitteluun keittiössä.