Olet täällä

Esimiehen johtajuus – työnohjaus

Esimiehen johtajuus – työnohjaus

Tunnus: REG3RY021
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1.-4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Toimiminen esimiehenä.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista identiteettiä ja tarkastella opiskelijan reagointi-, tiedonkäsittely- ja selviytymisstrategioita työelämän erilaisissa tilanteissa.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • tunnistaa oman arvoperustansa sekä toimintatapansa entistä paremmin
  • kykenee tarkastelemaan omaa toimintaansa osana sosiaalista systeemiä
  • on motivoitunut reflektoimaan ja kehittämään omaa työskentelyotettaan sekä suhdettaan vastuulliseen liiketoimintaan.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vähintään 80% osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Työelämäyhteydet 

Vertaisryhmä ja työelämäkokemusten reflektointi.

Sisältö

Pienryhmä täsmentää oman tavoitteensa ja työskentelee pitkäkestoisesti. Ryhmässä käytetään eri lähestymistapoja oman toiminnan reflektointiin.  Mahdollisia työskentelymenetelmiä ovat keskustelut ja roolityöskentely. Opiskelijaryhmälle tarjotaan tila, jossa omaa johtajuutta ja/tai toimijuutta tarkastellaan omakohtaisten työelämätilanteiden kautta.

Opintojakson painopiste on esimiehen arvoperustassa ja eettisessä toiminnassa.  Luottamus ja välittävä johtaminen ovat tärkeitä teemoja sekä vastuullisessa johtamisessa että edellytyksiä tämän kaltaiselle, omakohtaiselle pienryhmätyöskentelylle. Oppimisprosessi nojaa systeemiseen, toiminnalliseen ja kokemukselliseen näkemykseen. Opintojakson oppiminen perustuu kokonaan opiskelijan aktiiviselle osallistumiselle ja omalle työskentelylle.

Opintojakson sisältö muotoutuu osallistujien omakohtaisista kokemuksista, jolloin sisältöä ei voida määritellä tarkasti etukäteen. Tavoitteet asetetaan pienryhmäkohtaisesti työskentelyn alussa. Tavoitteet liittyvät oman johtajuuden parempaan ymmärtämiseen.

Työskentelyssä oleellista on ryhmän vuorovaikutus ja prosessimaiseen työskentelyyn sitoutuminen. Pienryhmä toimii sellaisenaan vastuullisen johtajuuden ”hologrammina”, jossa sekä sisällöt että työskentelytapa tukevat käsiteltävää teemaa. 

Oppimistavat

Pienryhmässä tarkastellaan omaa ajattelua ja toimintaa esimiehenä. Työskentelytapana esimiesten työnohjaus. Systeemiseen ajatteluun perustuvassa työskentelyssä tarkastellaan johtamistarinoita ja käytettyjä kehyksiä. Tukena käytetään mahdollisia lukutehtäviä sekä oman oppimisen kuvausta.

Oman oppimisen kuvaus ja arviointi.

Arviointitavat

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vähintään 80% osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Vastuuopettaja 

Eija Kjelin, KM
 
Oppimateriaalit

Ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.