Olet täällä

Matkailupalvelut ja -tapahtumat 2

Matkailupalvelut ja -tapahtumat 2

Tunnus: PSS2RM0024
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 1 on suoritettu.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tutkimus- ja kehittämisosaamista ja syventää matkailupalveluiden sekä niihin liittyvien osa-alueiden tuntemusta. Jakson aikana opiskelija kehittää omaa ammatillista asiantuntijuuttaan. Tähän liittyy kyky tunnistaa alueen yritysten ja yritysverkostojen kehittämistarpeita, hahmottaa ongelmia ja etsiä ratkaisumalleja yhteistyössä elinkeinoelämän / organisaatioiden ja muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa. Samalla kehittyvät yleiset työelämävalmiudet kuten neuvottelutaidot, vuorovaikutustaidot, tiedonhankinta, tiedonkäsittelytaidot sekä opiskelijan itse-ohjautuvuus ja vastuunotto. Arvioinnissa sovelletaan opinnäytetyön kriteereitä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa soveltaa tietoa asiakaskäyttäytymisestä kehittämistehtävissä
  • osaa kehittää palvelu- ja myyntiprosesseja sekä asiakkuuksia
  • osaa tuotteistaa matkailupalveluja asiakaskeskeisesti ja hyödyntää tutkimustietoa tuotekehityksessä
  • osaa verkostoitua ja rakentaa kumppanuuksia myynnin ja palveluiden kehittämisessä
  • osaa toimia verkostossa ja laajentaa omia verkostojaan myös kansainvälisesti
  • tuntee toimintaympäristönsä ja osaa hyödyntää sen mahdollisuuksia tuotekehityksessä
  • tuottaa ratkaisumalleja, esim. tuoteideoita, uusia konsepteja yhteistyössä yritysten / organisaatioiden ja muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa
  • hallitsee tutkimusprojektin suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Lukukausikohtaiset kumppanit elinkeinosta.

Kansainvälisyys

Yhteistyö kansainvälisten organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa, kansainväliset projektit sekä opintomatka, jonka aikana kerätään aineistoa tutkimukseen.

Oppimistavat

Seminaarit
Lukukausiprojektissa toimiminen
Tutkimus tai kehittämistyö pienryhmissä
Oman oppimisen arviointi

Arviointitavat

Itse- ja vertaisarviointi
Lukukausiprojekti
Tutkimusraportti tai kehittämisraportti
Seminaarityöskentely

Vastuuopettajat

Monika Birkle, Porvoo
Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Kehittämistyön / tutkimuskohteen mukaan