Olet täällä

Matkailupalvelut ja -tapahtumat 1

Matkailupalvelut ja -tapahtumat 1

Tunnus: PSS2RM0023
Laajuus: 12 op
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: POMO
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Matkailupalvelujen tuottamisen ja myynnin osaamisen omaksumisen taso suoritettu.

Opintojakso toteutetaan yhteisprojektina seuraavien 3. lukukauden opintojaksojen/-osien kanssa: Ammatillinen viestintä 1 (COS2RM0021), English for Tourism Professionals 1 (ENG2RM202), Muntlig affärskommunikation inom turismen (SWE2RM202), Tutkimusmenetelmät 1 (OPE2RM0022), Matkailupalvelujen kehittäminen ja myynti 1 (PSS2RM0021)ja Katetuottolaskenta ja hinnoittelu (BES2RM0021).

Osaamistavoitteet ja arviointi

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden projektiosaamista sekä syventää tapahtumatuotantoon ja matkailupalvelujen tuottamiseen liittyvää osaamista.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee tuotekehittelyn ja projektityöskentelyn periaatteet ja ymmärtää toimintaympäristötuntemuksen ja verkostoitumisen tärkeyden. Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisessä projektissa ryhmän osana.

Arvosana 3
Opiskelija hallitsee tuotteistamisprosessin ja projektityöskentelyn käytännöt sekä ymmärtää eri asiakkuuksien tarpeet ja tuntee toimintaympäristönsä. Opiskelija osaa kehittää ja tuotteistaa palveluja asiakaslähtöisesti ja pystyy sekä luomaan, että toimimaan osana verkostoja. Opiskelija osallistuu hyvin projektiryhmän toimintaan ja osaa toimia myös itsenäisesti prosessin vaiheissa.

Arvosana 5
Opiskelija hallitsee asiakaslähtöisen tuotteistamisprosessin ja projektityöskentelyn käytännöt sekä osaa hyödyntää toimintaympäristönsä mahdollisuuksia tuotekehityksessä. Opiskelija osaa kehittää palvelu- ja myyntiprosesseja sekä asiakkuuksia ja rakentaa kumppanuuksia sekä toimia aktiivisesti verkostoissa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti työskentelyyn ja innovointiin, osaa toimia itsenäisesti ja tarvittaessa tukea muuta ryhmää

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet

Kolmannen lukukauden projekti toteutetaan toimeksiantona

Kansainvälisyys

Lukukauden toimeksiannon mukaan: projektit toteutetaan huomioiden kansainväliset asiakkaat ja mahdolliset yhteistyötahot.

Sisältö

 • Kuluttajakäyttäytyminen ja trendit
 • Projektiosaamisen syventäminen
 • Kestävä kehitys
 • Myynti-, markkinointi- ja palvelu käytännöt
 • Palvelutuotteen kehittäminen hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä
 • Elämykselliset tapahtumat ja tilaisuudet
 • Paikallistuntemus, kulttuurituntemus, tarinallistaminen
 • Luontomatkailu ja ohjelmapalvelut
 • Työ- ja asiakasturvallisuus
 • Yritysvierailut ja -caset
 • Vierumäki-opinnot

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, oppimistehtävät, työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Itse- ja vertaisarviointi, arvioinnissa kiinnitetään huomiota projektityöskentelyn hallintaan ja ryhmätyötaitoihin
Tapahtumaprojektin suunnittelu ja toteutus
Oppimistehtävien arviointi

Vastuuopettaja(t)

Monika Birkle, Porvoo
Päivi Forsblom, Porvoo
Jaana Laaksonen, Porvoo

Oppimateriaalit

Bergström S., Leppänen A. 2007. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Prima Oy

Buhalis, D. 2011. Accesible Tourism, Concepts and Issues

Isohookana H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WS Bookwell oy. Juva

McCabe, S. 2009. Marketing Communications in Tourism and Hospitality Concepts, Strategies and Cases. Elsevier

Miettinen, S. 2011. Palvelumuotoilu: uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsingin Teknologiainfo Teknova

Page, Stephen J. 2009. Tourism Management Managing for change. Elsevier

Puustinen & Rouhiainen 2007. Matkailumarkkinoinnin teorioita ja työkaluja. Edita

Reisinger, Y. 2009. International Tourism Cultures and Behavior. Elsevier

Sammallahti T.2009. Konseptisuunnittelun Supersankari. Books on Demand GmbH, Helsinki, Suomi

Silfverberg Paul 2007. Ideasta projektiksi. Edita Prima Oy

Solomon M., Bamossy G., Askegaard S. 2009. Consumer Behaviour. A European Perspective. PrenticeHall Europe

Swarbrooke J., Horner S. 2007 (sec.ed.). Consumer Bahaviour in Tourism. Butterworth- Heinemann, Oxford, UK/ Elsevier Ldt

Tuulaniemi, Juha 2011: Palvelumuotoilu. Talentum

Verhelä, Lackman 2003. Matkailun ohjelmapalvelut. WSOY

Verhelä Pauli 2007. Matkailun ohjelmapalvelujen turvallisuus. Edita

Lähteet soveltuvin osin. Lisäksi muu mahdollinen osoitettu materiaali.